Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
19.
September
2017
Erasmus+ Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na štúdium v rámci mobility medzi KRAJINOU PROGRAMU a PARTNERSKOU KRAJINOU
12/190117/E+KA107/2017s
2 875,00 € Nikola Šusterová Technická univerzita v Košiciach, SK KOSICE03
19.
September
2017
Dohoda o určení výšky a spôsobe poskytnutia náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva - k.ú. Zuberec, poskytnutie náhrady za obmedzenie vlastníckeho práva pre účely rekonštrukcie poľnej cesty Sivô, LV č. 1439
1659/2017-PN
104,69 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica
19.
September
2017
Nájomná zmluva - k.ú. Soblahov, LV č. 3511, prenájom častí pozemkov za účelom realizácie stavby "Cestičky našich predkov"
1658/2017-PN
1,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Soblahov
19.
September
2017
Zmluva o dielo - Kežmarok - PPO v povodí potoka Ľubica - Polder na Bezmennom potoku (Dúbravský) - rkm 0,550 - inžiniersko-geologický prieskum
1657/2017-KE
11 220,00 € GEOKONTAKT, s.r.o. Košice SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
19.
September
2017
Zmluva o dielo - Kežmarok - PPO v povodí potoka Ľubica - Polder na potoku Ľubička - rkm 0,980 - inžiniersko-geologický prieskum
1656/2017-KE
11 160,00 € GEOKONTAKT, s.r.o. Košice SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
19.
September
2017
Nájomná zmluva - k.ú. Demänovská Dolina, prenájom častí pozemkov E-KN č. 4000 a E-KN č. 4004 na LV č. 264 za účelom vybudovania, prevádzkovania a údržby merných profilov pre monitorovanie prietokov
1653/2017-PN
2,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
19.
September
2017
Zmluva o dielo - Kežmarok - PPO v povodí potoka Ľubica - Polder na potoku Ľubica - rkm 7,5 - inžiniersko-geologický prieskum
1654/2017-KE
21 378,00 € GEOKONTAKT, s.r.o. Košice SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
19.
September
2017
Kúpna zmluva - k.ú. Krušovce, LV č. 2415, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rámci verejnoprospešnej stavby "Úprava vodného toku Bebrava".
1652/2017-PN
20,89 € Blanka Bočkayová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
19.
September
2017
Kúpna zmluva - k.ú. Krušovce, LV č. 1612, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rámci verejnoprospešnej stavby "Úprava vodného toku Bebrava"
1651/2017-PN
71,80 € Mária Sílešová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
19.
September
2017
Kúpna zmluva - k.ú. Stupava, LV č. 4849, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rámci verejnoprospešnej stavby "Úprava hrádzí Maliny v r.km 3,200 - 8,389".
1650/2017-BA
240,98 € Milan Brezovský SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
19.
September
2017
Kúpna zmluva - k.ú. Stupava, LV č. 5752, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou "Úprava hrádzí Maliny v r.km 3,200 - 8,389".
1649/2017-BA
57,18 € Ružena Čižmárová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
19.
September
2017
Kúpna zmluva - k.ú. Stupava, LV č. 6498, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov pod verejnoprospešnou stavbou "Úprava hrádzí Maliny v r.km 3,200 - 8,389.
1648/2017-BA
61,96 € Emília Havranová SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
19.
September
2017
Kúpna zmluva - k.ú. Stupava, LV č. 6489, 6484, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rámci verejnoprospešnej stavby "Úprava hrádzí Malina v r.km 3,200 - 8,389.
1647/2017-BA
310,94 € Anna Rečná SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
19.
September
2017
Kúpna zmluva - k.ú. Stupava, LV č. 3867, majetkovoprávne usporiadanie pozemkov v rámci verejnoprospešnej stavby " Úprava hrádzi Maliny v r.km 3,200 - 8,389".
1646/2017-BA
110,74 € František Mifkovič SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
19.
September
2017
Kúpna zmluva - Predmetom zmluvy je odpredaj nánosov - prebytočného riečneho materiálu zo štrkopieskových nánosov v lokalite koryta rieky Poprad v rkm 58,100 - 58,300 a rkm 60,350 - 60,450 v k. ú. Chmeľnica v celkovom množstve cca 2 000 m3
1645/2017-KE
7 920,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Peter Fiľak, ml.
19.
September
2017
Zmluva o dielo - "VD Gabčíkovo - geofyzikálne merania rýchlosti prúdenia vody v pozorovacom systéme vrtov v roku 2017"
1644/2017-BA
58 926,00 € AQUIFER, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
19.
September
2017
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve - Predmetom dodatku č. 1 k zmluve je odpredaj nánosov - prebytočného riečneho materiálu zo štrkopieskových nánosov v koryte vodného toku Biela v rkm 0,000 - 0,900, k. ú. Bušovce naviac o 6 600 m3
1643/2017-KE
26 136,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik ŠTRKOTREND, s. r. o.
19.
September
2017
Zmluva o dielo - "Piešťany - admin. budova - oprava výťahu výmenným spôsobom"
1642/2017-PN
43 194,00 € OTIS Výťahy, s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
19.
September
2017
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena - k.ú. Zvolen, záväzok strán zriadiť vecné bremeno k časti pozemku, LV č. 6313
1641/2017-BB
0,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽRS"
19.
September
2017
Dohoda o vyplatení finančnej náhrady za užívanie pozemkových nehnuteľností bez zmluvného vzťahu - k.ú. Piešťany, finančná náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva
1640/2017-PN
204,65 € Štefan Čuridlo SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>