Zmluvy

Zverejnené zmluvy za posledný mesiac.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
25.
Jún
2018
ZMLUVA O DIELO č. 4425/2018/LSR
CRZč.4425/2018/LSR
0,00 € STAVPOČ s. r. o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
25.
Jún
2018
Zmluva o dielo č. 2018/110 - Michalovce, Mestské kasárne – rekonštrukcia budovy č. 2 - PD
6400002021
35 900,00 € Ing. Slavomír KELEMEN SK DESIGN Úrad pre investície a akvizície MO SR
25.
Jún
2018
Dodatok č. 3 k zmluve o vykonaní pracovnej zdravotnej služby č. 2011-000282
4876-2018-LSR
60,00 € Balsam s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov
25.
Jún
2018
Čiastková zmluva č. 2 k Rámcovej dohode č. RD/11/2017/OVO/UK
ČZ/2018/1088/II/VMĽŠ/OVO
16 822,33 € TECHTEAM, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave - Vysokoškolské mesto Ľ. Štúra - Mlyny UK
25.
Jún
2018
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
4875-2018-LSR
0,00 € Balsam s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Vranov
25.
Jún
2018
Dodatok č.3 k Zmluve o pripojení zariadenia výrobcu do VVN distribučnej sústavy
072/ŠM/290713/D03
0,00 € Stredoslovenská distribučná,a.s. Žilinská teplárenská, a.s.
25.
Jún
2018
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a zákona č. 5/2004 Z. z.
D O H O D A č. 18/36/51A2/14
11 100,00 € Stanislav Bekeš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
25.
Jún
2018
Dodatok č.3 k Zmluve o pripojení zariadenia výrobcu do VN distribučnej dsústav
085/ŠM/290713/D03
0,00 € Stredoslovenská distribučná,a.s. Žilinská teplárenská, a.s.
23.
Jún
2018
KÚPNOPREDAJNÁ ZMLUVA
14/2018
0,00 € Mgr. Barbora Kontárová Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23.
Jún
2018
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
31-2018
0,00 € Ing. Ladislav VARGA Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23.
Jún
2018
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
12-2018
0,00 € Katarína Rovná, Monty - Ranč Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23.
Jún
2018
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
16-2018
0,00 € Zoologická záhrada Košice Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
23.
Jún
2018
Z m l u v a o spolupráci na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie hospodárskych zvierat
01-2018
0,00 € Ján CIRAN SHR Národný žrebčín Topoľčianky, š.p.
22.
Jún
2018
Servisná zmluva č. 9/2018 uzatvorená podľa § 269 Obchodného zákonníka
9/2018
5 184,00 € Juraj Lehotský - DOMPtronic Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
22.
Jún
2018
Zmluva o poskytnutí grantu
2018-1-SK01-KA101-045940
17 925,00 € Národná agentúra programu Erasmus+ Spojená škola internátna Vranov nad Topľou
22.
Jún
2018
Zmluva o spolupráci: revitalizácia a skrášlenie oblasti v okolí vodnej nádrže Sigor
1056/2018-KE
0,00 € Občianske združenie Čavargy SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
22.
Jún
2018
Zmluva o dielo na vykonanie inžinierskogeologického prieskumu záujmového územia stavby "Odstraňovanie bariér vo vodnom toku Revúca, VÚ SKV0093, rkm 1,000 a rkm 1,788"
1066/2018-PN
8 334,00 € GEOSPEKTRUM s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
22.
Jún
2018
Nájomná zmluva - k.ú. Červeník, prenájom častí pozemkov E KN č. 1579, E KN č. 1598/1 a E KN č. 2311/1 na LV č. 2401 za účelom umiestnenia, výstavby, prevádzkovania, údržby a opráv stavby cyklotrasy "Cyklotrasa Leopoldov-Červeník-Madunice-Koplotovce-Drahov
1065/2018-PN
1,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik Obec Červeník
22.
Jún
2018
Zmluva o dielo "Belá - Varínka, oprava jestvujúceho opevnenia koryta"
1064/2018-PN
125 061,13 € Dušan Ondrišík SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
22.
Jún
2018
Zmluva o dielo -Beša, oprava koncových spínačov na segmentoch
1063/2018-KE
19 712,40 € TMC s.r.o. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik