Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
24.
Apríl
2014
Zmluva o poskytnutí jednorazového finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi vybraných druhov sociálnej služby na regionálnej úrovni na spolufinancovanie sociálnej služby na rok 2014
9085/2014-M_ORF
21 840,00 € ReSocia, n. o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
24.
Apríl
2014
Dohoda o poskytnutí príspevku
12/§50/PS/2014/ŠR/ZV
15 633,00 € SWT logistics s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Zvolen
24.
Apríl
2014
Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky
421/2014
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Základná škola
24.
Apríl
2014
Zmluva o poskytnutí jednorazového finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi vybraných druhov sociálnej služby na regionálnej úrovni na spolufinancovanie sociálnej služby na rok 2014
9304/2014-M_ORF
20 160,00 € LUNETA, nezisková organizácia Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
24.
Apríl
2014
Zmluva o právnych službách
09/2014
19 999,00 € JUDr. Miloš Kvasňovský, advokát Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
24.
Apríl
2014
Dodatok č.1 k Dohode č. 125/§50a-PS/2012/NP VAOTP
Dodatok č.1 k Dohode č. 125/§50a-PS/2012/NP VAOTP
0,00 € PAH s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
24.
Apríl
2014
Dohoda o uznaní dlhu a splatení zročnej peňažnej pohľadávky
KN1/OE/POH/2014/1401/2014
780,78 € Büi Roland Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
24.
Apríl
2014
Zmluva o poskytnutí jednorazového finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi vybraných druhov sociálnej služby na regionálnej úrovni na spolufinancovanie sociálnej služby na rok 2014
9403/2014-M_ORF
40 320,00 € Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
24.
Apríl
2014
Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky na rok 2014
56/2014/UVLF
10 905 927,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
24.
Apríl
2014
Dohoda č. 7/XXI/2014/§54
7/XXI/2014/54/KN/2014
5 478,48 € OPTITAX s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
24.
Apríl
2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
KaHR-21SP-1301/0148/64
72 806,77 € DDO, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
24.
Apríl
2014
Dohoda č. 10/§59/2014
10/59/KN/2014
6 090,37 € Dr Bubo s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
24.
Apríl
2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
11/59/KN/2014
13 403,16 € DEVIKA s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno
24.
Apríl
2014
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľnickej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľnickej služby PO alebo FO
Dohoda č. 26/§52a/2014/ŠR
0,00 € Obec Stará Bystrica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
24.
Apríl
2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o postúpení pohľadávok č. 1/2013/DZP
Z2014020
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Slovenská konsolidačná, a.s.
24.
Apríl
2014
Zmluva o poskytnutí jednorazového finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi vybraných druhov sociálnej služby na regionálnej úrovni na spolufinancovanie sociálnej služby na rok 2014
9283/2014-M_ORF
67 200,00 € HUMANITÁR, n. o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
24.
Apríl
2014
Zmluva o poskytnutí jednorazového finančného príspevku neverejnému poskytovateľovi vybraných druhov sociálnej služby na regionálnej úrovni na spolufinancovanie sociálnej služby na rok 2014
9287/2014-M_ORF
65 520,00 € Gabriela n. o. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
24.
Apríl
2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
34/§51/2014/BJ
0,00 € CESTOVNÁ KANCELÁRIA TANČIN, s.r.o. Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
24.
Apríl
2014
Dohoda o kolektívnom členstve
045/2014
45,00 € Slovenská spoločnosť pre technickú normalizáciu Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
24.
Apríl
2014
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
KaHR-21SP-1301/0107/06
108 067,09 € FIMAD, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>