Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
20.
August
2018
Zmluva o spolupráci
250/2018
3 879,00 € Kúpele Dudince, a.s. Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
20.
August
2018
Dodatok č.1 k dohode 18/09/060/135 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
Dodatok č.1 18/09/060/135
0,00 € Domov n.o., Partizánske Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
20.
August
2018
Poistná zmluva Havarijné poistenie na motorové vozidlo č. 2406242217, č. 1088/10/18 s Generali a.s. na MITSUBISHI Lancer 2018
1088/10/18
302,26 € Generali Poisťovňa, a. s., Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce
20.
August
2018
D O H O D A číslo 18/39/52A/164 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
18/39/52A/164
0,00 € Základná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
20.
August
2018
D O H O D A číslo 18/39/52A/160 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
18/39/52A/160
0,00 € Základná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
20.
August
2018
D O H O D A číslo 18/39/52A/157 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
18/39/52A/157
0,00 € Zariadenie sociálnych služieb DOTYK Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
20.
August
2018
Zmluva o výpožičke nebytových priestorov
CPNR_ZM_ON-006923-007_2018_2018
0,00 € Základná škola sv. Ladislava Slovenská republika, Ministerstvo vnútra SR
20.
August
2018
Zmluva o výkone odbornej zdravotníckej praxe
644/2018
0,00 € Fakultná nemocnica Trenčín Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom n. o.
20.
August
2018
Zmluva o pripojení
121801485
46,60 € Západoslovenská distribučná, a.s. Železnice Slovenskej republiky
20.
August
2018
Zmluva o úvere
606/269/2018
488 050,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Lučenec, Rúbanisko III 2907/40, 41, 42, 43 v zastúpení Stavebné bytové družstvo Lučenec Štátny fond rozvoja bývania
20.
August
2018
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
82/2018/UVLF-IKT
137,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
20.
August
2018
Zmluva o úvere
810/272/2018
340 290,00 € Vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, adresa: Spišská Nová Ves Tkáčska 2697/2, v zastúpení Bytové družstvo Spišská Nová Ves Štátny fond rozvoja bývania
20.
August
2018
Delimitačný protokol č. 15/2018
200/2018-2060-2063
0,00 € Mesto Zvolen Slovenská republika - Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
20.
August
2018
Dohoda č. 18/11/ 52A/142
Dohoda_1480
300,12 € Základná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Považská Bystrica
20.
August
2018
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
273001817
0,00 € Slovak Telekom a.s. Detský domov Štós
20.
August
2018
Mandátna zmluva
174/DP/2018
0,00 € Závodisko, š. p. Cardboard s.r.o.
20.
August
2018
Zámenná zmluva
238/2018
0,00 € Jaroslav Vlček Obec Bobrovník
20.
August
2018
Zmluva o dielo
85/106101/2018
9 800,00 € PV Solarsys, s.r.o. Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove
20.
August
2018
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPKE_ZM_OMP-002859-005-2018_2018
50 000,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky František Pramuka
20.
August
2018
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2018
480/2018
1 000,00 € Úrad vlády SR Športový klub Bradlan Brezová
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »