Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
31.
Október
2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 1682/2014/HD
1557/2014/NPPC
46,00 € Emil Kacvinsky Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
31.
Október
2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 807/2014/HD
1613/2014/NPPC
45,00 € Štefan Pažický Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
31.
Október
2014
Zmluva o dielo
349/2014-700/MPRV SR
12 000,00 € Národné lesnícke centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
31.
Október
2014
Rámcová kúpna zmluva č. 6/2014
6/2014
0,00 € Prievidzské pekárne a cukrárne, a.s. Reedukačné centrum, Bystričany
31.
Október
2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 1083/2014/HD
1864/2014/NPPC
750,00 € Ziheku-AGRI spol., s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
31.
Október
2014
Dohoda o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
PF 273/2014
0,00 € Katarína Bimbová Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
31.
Október
2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 2003/2014/HD
1202/2014/NPPC
46,00 € Jozef Papajčík Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
31.
Október
2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 2643/2014/HD
1622/2014/NPPC
46,00 € Mária Želiarová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
31.
Október
2014
Dohoda o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
PF 272/2014
0,00 € Petra Hradická Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
31.
Október
2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 1760/2014/HD
1612/2014/NPPC
92,00 € Helena Krížová Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
31.
Október
2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 1192/2014/HD
1556/2014/NPPC
92,00 € Attila Andre Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
31.
Október
2014
Príloha č.2 k dohode -178-§51-2014
Príloha č.2 k dohode -178-§51-2014
0,00 € Daňový úrad Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
31.
Október
2014
Dohoda o vysielaní na pracovné cesty a náhrade výdavkov pri pracovnej ceste študenta
PF 271/2014
0,00 € Anna Onderková Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
31.
Október
2014
Zmluva č.: 6/1000040245 o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd do verejnej kanalizácie
116/2014/Z
0,00 € Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Fakultná nemocnica Nitra
31.
Október
2014
IČO dodávateľ 36 320 226
1865/2014/NPPC
6 026,00 € PD Doľná Mariková Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
31.
Október
2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 2214/2014/HD
1850/2014/NPPC
11 362,00 € Poľnohospodárske družstvo v Búči Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
31.
Október
2014
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy podľa §51 zákona č. 5/2004 Z.z.
Dohoda-286-§51-2014
0,00 € Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
31.
Október
2014
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
291/§52a/2014/ŠR
0,00 € Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
31.
Október
2014
Zmluva o výpožičke uzatvorená podľa § 13 zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení č. 2014269202
24/2014/ŠVPS/RDK
558,60 € Ministerstvo financií SR Regionálna veterinárna a potravinová správa Dolný Kubín
31.
Október
2014
Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o podmienkach poskytnutia príspevku na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby právnickej alebo fyzickej osobe
292/§52a/2014/ŠR
0,00 € Domka Košice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>