Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
23.
Júl
2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa §59 zákona č. 5/2004 Z.z.
dodatok č. 1. k d. č. 10/§59/2014-ŠR/PO
0,00 € Ľuboš Vrábeľ Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
23.
Júl
2014
Dohoda č.059/§51/2014/ŠR o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
059/§51/2014/ŠR
0,00 € Obec Lesenice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
23.
Júl
2014
Dohoda č.058§51/2014/ŠR o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
058/§51/2014/ŠR
0,00 € Obec Nenince Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
23.
Júl
2014
Dohoda č.057/§51/2014/ŠR o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
057/§51/2014/ŠR
0,00 € Helena Zaťková POHOSTINSTVO BURIS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
23.
Júl
2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa §59 zákona č. 5/2004 Z.z.
dodatok č.1 k d. č. 8/§59/2014-ŠR/PO
0,00 € Marcel Kravec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
23.
Júl
2014
Zmluva o prevode správy majetku štátu
Zmluva o prevode správy majetku štátu
0,00 € Regionálny úrad vereného zdravotníctva si sídlom v Žiari nad Hronom Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
23.
Júl
2014
Dohoda č.055/§51/2014/ŠR o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
055/§51/2014/ŠR
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
23.
Júl
2014
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu založeného nájomnou zmluvou, ZML 2280/2014
5305/2014/LSR
0,00 € Ondrej Terek Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
23.
Júl
2014
DOHODA O SPLÁTKACH PÔŽIČKY zo Študentského pôžičkového fondu
53440
1 327,76 € Ing. Miroslava Novotná Fond na podporu vzdelávania
23.
Júl
2014
Dohoda č.054/§51/2014/ŠR o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
054/§51/2014/ŠR
0,00 € Obec Veľká Čalomija Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
23.
Júl
2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa §59 zákona č. 5/2004 Z.z.
dodatok č. 1 k d. č. 12/§59/2014-ŠR/PO
0,00 € Ľudmila Pribulová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
23.
Júl
2014
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 5/2014/OVS
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 5/2014/OVS
0,00 € AutoCont SK a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
23.
Júl
2014
Dohoda o spolupráci AOS -X-26-2014
AOS-X-26-2014
0,00 € Vysoká škola technická a ekonomická AOS Liptovský Mikuláš
23.
Júl
2014
Dohoda č.053/§51/2014/ŠR o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
053/§51/2014/ŠR
0,00 € MIDINET s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
23.
Júl
2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 203/2012-240/MPRV SR
CPPO_D01_203-2012-240-MPRVSR_2014
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Plemenárske služby SR, š.p.
23.
Júl
2014
Kúpna zmluva č. 11/2014-O uzavretá podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka
299/UNB/2014
20,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Univerzitná nemocnica Bratislava
23.
Júl
2014
Nájomná zmluva č. 17/2014
190010/148/2014
0,00 € MŠVVaŠ – Akreditačná komisia Ekonomická univerzita v Bratislave
23.
Júl
2014
ZMLUVA O DIELO č. 23/99/15/2014
CRZč.4630/2014/LSR
0,00 € EUROVIA SK, a.s. LESY Slovenskej republiky, š. p.
23.
Júl
2014
Zmluva o poskytovaní vybraných súborov údajov z ISKN
860-11-5204/2014
45,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Mesto Vráble
23.
Júl
2014
Poskytnutie dotácie na projekt s názvom: 9. Snem Obce Slovákov v Českej republike
M919/CZ/2014
1 500,00 € Obec Slovákov v Českej republike Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>