Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
6.
December
2016
Kúpna zmluva
211_2016
0,00 € Peter Kuzmišin - ManaCon Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
6.
December
2016
Dohoda o ukončení nájomného vzťahu 1783-2016
7491-2016-LSR
0,00 € Ing. Cyril Turovský OZ Vranov
5.
December
2016
Dohoda o poskytovaní údajov pre register poistencov a sporiteľov starobného dôchodkového sporenia Sociálnej poisťovne z evidencie samostatne hospodáriacich roľníkov
BAM-174156/2016
0,00 € Obec Pernek Sociálna poisťovňa, ústredie
5.
December
2016
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4162600120
86,85 € KATARÍNA HOVORIČOVÁ Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
5.
December
2016
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4164900130
417,39 € SLAVOMÍR ČARNOKÝ Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
5.
December
2016
Uznanie dlhu a dohoda o jeho splátkach uzatvorená v zmysle § 558 Občianského zákonníka
UDS4164700115
573,60 € SAMUEL ORIŇÁK Všeobecná zdravotná poisťovňa a.s.
5.
December
2016
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy
24ZVS00007289337
189,00 € Východoslovenská distribučná, a.s. Železnice Slovenskej republiky
5.
December
2016
Zmluva o zhotovení Registratúrneho poriadku a plánu
Z16/115
250,00 € SLOVKOR-M, s.r.o. MH Invest II, s.r.o.
5.
December
2016
Dodatok č. 4 k zmluve o dielo
694/6231/2009-4
0,00 € Združenie "BREZNO - OBCHVAT" zasúpené HBH Projekt spol. s.r.o. Slovenská správa ciest
5.
December
2016
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2016/000650-228
SE_ZM_SE-OU6-2016-000650-228_2016
139,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Čajkovič Štefan
5.
December
2016
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
17/§52/2016/ŠR/MT
557,40 € Obec Vrícko Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
5.
December
2016
Smlouva pro účastníky s místem podnikání ve Slovenské republice
POZ 391/2016
0,00 € SEKK spol. s r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta, Banská Bystrica
5.
December
2016
Zmluva o poskytovaní služieb vo výchove a vzdelávaní
CUZ-IVS-665/2016
3 400,00 € INDUSTRIAL SAFETY s.r.o. Inštitút pre verejnú správu Bratislava
5.
December
2016
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2008-0141-1139230/02
1,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
5.
December
2016
Dohoda o hromadnom uzavretí Dodatkov k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
2007-0434-1139230/03
1,00 € Orange Slovensko, a.s. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
5.
December
2016
Zmluva o podaní výkonu fyzickou osobou
ZH2051193
100,00 € Zavody Lukáš Rozhlas a televízia Slovenska
5.
December
2016
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2016/000542-732
SE_ZM_SE-OU6-2016-000542-732_2016
216,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Kuchtová Elena
5.
December
2016
Dohoda o splátkach č.p.: SE-OU6-2016/000542-735
SE_ZM_SE-OU6-2016-000542-735_2016
166,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Bujnoch Marek
5.
December
2016
Dohoda o použití súkromného cestného motorového vozidla pri preprave
ÚHL LM-17-349/2016
4,30 € MUDr. Stanislav PASTOREK Ministerstvo obrany
5.
December
2016
Zmluva o zabezpečení ochrany osobných údajov spracúvaných sprostredkovateľom
165/PTÚ/ZoZOOÚ/2016
0,00 € Commander Systems, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Brezno, n. o.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »