Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
27.
Marec
2017
Zmluva č. 070/1/2017/06 o nájme nebytového priestoru
070/1/2017/06
12 936,30 € DK MEDICA, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
27.
Marec
2017
Príkazná zmluva
ZML 95/2017 RE
300,00 € Maciej Zagórski Katolícka univerzita v Ružomberku
27.
Marec
2017
Kúpna zmluva
29/500/17/ZM
2,00 € Trnavská teplárenská, a.s. Marek Lipták
27.
Marec
2017
Dohoda č.12/§52a/2017/NP PZ VAOTP-2 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe uzatvorená podľa §52a
Dohoda č.12/§52a/2017/NP PZ VAOTP-2
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Domov, n.o.
27.
Marec
2017
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie postupovej súťaže – OK Matematickej olympiády pre okres Piešťany v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2017
OU-TT_ZM_OU-TT-0S1-2017-011779_2017
277,00 € Spojená škola Piešťany Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Trnava, odbor školstva
27.
Marec
2017
Dohoda č.006/§51a/2017 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplneníniektorých zákonov v znení neskoršíc
006/§51a/2017
0,00 € D.F.MED, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
27.
Marec
2017
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017
OU-KE_ZM_A-2017-1721_2017
10 000,00 € Obec Veľký Horeš Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Košice
27.
Marec
2017
Zmluva o poskytnutí dotácie v oblasti prevencie kriminality zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2017
OU-KE_ZM_A-2017-1722_2017
10 000,00 € Mesto Dobšiná Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky - Okresný úrad Košice
27.
Marec
2017
Zmluva o nájme bytu
613000530-1-2017-ZNB
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Anton Hvorkový a Ildikó Hvorková
27.
Marec
2017
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
D O H O D A číslo 17/36/052/312
574,92 € Mesto Spišské Podhradie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
27.
Marec
2017
Zmluva o zabezpečení odbornej zdravotnej starostlivosti
31-2017
0,00 € MEDIFER, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.
27.
Marec
2017
Zmluva o zabezpečení odbornej zdravotnej starostlivosti
30-2017
0,00 € SANOX, s.r.o. Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o.
27.
Marec
2017
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j
Dohoda č.006/§50j/NS/2017
3 287,34 € Obec Dolné Otrokovce Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
27.
Marec
2017
Dodatok č. 10 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov spoluriešiteľskej organizácii na riešenie projektku APVVV-0602-12
A/513/2017
11 600,00 € Ústav molekulárnej biológie SAV Chemický ústav Slovenská akadémia vied
27.
Marec
2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov spoluriešiteľskej organizácii na riešenie projektu APVV-15-0375
A/514/2017
10 500,00 € Ústav molekulárnej biológie SAV Chemický ústav Slovenská akadémia vied
27.
Marec
2017
Zmluva o poskytovaní služieb
ZM2012997
5 400,00 € Carmenfilm s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
27.
Marec
2017
Kúpna zmluva
6212-Io-501-KZ/2016
97,83 € Belás Jozef Železnice Slovenskej republiky
27.
Marec
2017
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie športovej súťaže - MK vo vybíjanej žiačok ZŠ konanej pre Trnavský kraj v územnej pôsobnosti Okresného úradu Trnava pre rok 2017
OU-TT_ZM_OU-TT-0S1-2017-011875_2017
276,00 € Centrum voľného času Stonožka Senica Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Trnava, odbor školstva
27.
Marec
2017
Dohoda č.16/2017/§54 - PZ o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa §54
Dohoda č.16/2017/§54 - PZ
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Ing.Valéria Galenková
27.
Marec
2017
Zmluva o zabezpečení účinkovania
106/25017-LUK
1 900,00 € Hilaris, o.z. Slovenská filharmónia
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »