Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
10.
Február
2016
Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľné veci č. KAHR-31DM-1401/0261/069/ZZ01
KAHR-31DM-1401/0261/069/ZZ01
0,00 € PATRIOT Corporation spol. s r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
10.
Február
2016
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. KaHR-31SP-1101/106/2013/ZZ03
KaHR-31SP-1101/106/2013/ZZ03
0,00 € S HOTEL, s.r.o. Ministerstvo hospodárstva SR
10.
Február
2016
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB
Z/302/2016/09/02
0,00 € Emília Bojková LESY Slovenskej republiky š.p., OZ Žilina
10.
Február
2016
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
4594/2016-M_ORF
49 920,00 € Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
10.
Február
2016
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
4500/2016-M_ORF
422 400,00 € Domov pre seniorov Golden Age Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
10.
Február
2016
Dohoda č. 16/37/050/6 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania ZÚoZ podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
dohoda číslo 16/37/050/6
2 832,12 € Stirling, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
10.
Február
2016
D O D A T O K č. 1/2016 k dohode č. 58/§50j/NS/2015 zo dňa 30.09.2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
58/50j/NS/2015/2016
0,00 € Stredná odborná škola - Szakközépiskola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
10.
Február
2016
D O D A T O K č. 1/2016 k dohode č. 42/§50j/NS/2015 zo dňa 30.09.2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
42/50j/NS/2015/2016
0,00 € Obec Neded Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
10.
Február
2016
D O D A T O K č. 1/2016 k dohode č. 40/§50j/NS/2015 zo dňa 30.09.2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
40/50j/NS/2015/2016
0,00 € Obec Jasová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
10.
Február
2016
D O D A T O K č. 1/2016 k dohode č. 57/§50j/NS/2015 zo dňa 30.09.2015 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
57/50j/NS/2015/2016
0,00 € Obec Strekov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
10.
Február
2016
dohoda o splátkach dlhu
RS1/OE/POH/ 2016/2408-5
0,00 € Beáta Szajkóová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
10.
Február
2016
N á j omn á zml u v a č.j. ZML 1864/2015
1148-2016-lsr
70,00 € Ing. Emil Pápai, Ing. Oľga Pápaiová LESY SR, š.p., OZ Kriváň
10.
Február
2016
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-TN-74-001/2016
KRHZ-TN-74-001/2016
102 055,60 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Dohňany
10.
Február
2016
Zmluva o nájme lesných pozemkov4/18/Nn/2016
1013-2016-LSR
98,85 € Zuzana Čuvajova LESY SR, š.p., OZ Kriváň
10.
Február
2016
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 4027598
618/2016
0,00 € Softip, a.s. MH Manažment
10.
Február
2016
Nájomná zmluva
30201/NZ-611/2015/TURANY/760/GEO-NET
202,96 € SM Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
10.
Február
2016
Nájomná zmluva
30201/NZ-584/2015/TURANY/760/GEO-NET
9,00 € EL Národná diaľničná spoločnosť , a.s.
10.
Február
2016
Zmluva o užívaní poľovného revíru
37/2016/LMU
1 173,87 € Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p. Poľovnícka spoločnosť Vysina Ruská Volová
10.
Február
2016
Dohoda č.8/2016 o vedeckej spolupráci
Dohoda č.8/2016 o vedeckej spolupráci
0,00 € Le Laboratoire de Préhistoire et technologie UMR 7055 CNRS Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
10.
Február
2016
Zmluva o vykonaní prác
ÚVTOS 9-2/34-2016 Rbk
0,00 € Cable Connect s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »