Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
21.
Október
2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 1168/2014/HD
774/2014/NPPC
9 200,00 € Agropek – Team, spol. s r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
21.
Október
2014
Zmluva o poskytnutí služieb
ZoPS/85/2014/OVO/LF
5 748,00 € BSP Magnetica, s.r.o. Univerzita Komenského v Bratislave
21.
Október
2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 160/2014/HD
773/2014/NPPC
885,00 € AZEX, s.r.o. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
21.
Október
2014
Dohoda
1064/2014
1 909,00 € Karolína Stehlíková Univerzitná nemocnica Martin
21.
Október
2014
Kúpna zmluva
74/2014/09/99-370 IV.
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žilina RAIMEX s.r.o.
21.
Október
2014
Zhotovenie projektovej dokumentácie "Sanácia mostného objektu v km 13,880 trate Poprad Tatry - Štrbské Pleso
1100044109/2014/5400/041
2 100,00 € MOSTAS, s.r.o Železnice Slovenskej republiky
21.
Október
2014
Zmluva o zabezpečení vzdelávania
IU/KNPP/2014/025
0,00 € Centrum voľného času IUVENTA
21.
Október
2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 1174/2014/HD
791/2014/NPPC
17 526,00 € AGRORENT, a.s. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
21.
Október
2014
Kúpna zmluva
69/2014/09/99-370 IV.
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žilina Pavel Poštrk POVER
21.
Október
2014
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov
161/2014/PN
2 001,75 € Umelecký súbor Lúčnica Music production s.r.o.
21.
Október
2014
Dohoda č. 102/§51/2014 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej parxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
561/2014
0,00 € Okresný súd Nitra Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
21.
Október
2014
Zmluva o poskytnutí služby č. 1219/2014/HD
790/2014/NPPC
46,00 € Peter Balog Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
21.
Október
2014
Zmluva o dodávke elektriny, zabezpe čení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku
8-10/2014
0,00 € ZSE Energia, a. s. Hudobné centrum
21.
Október
2014
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
121423224
440,37 € Západoslovenská distribučná, a.s. Železnice Slovenskej republiky
21.
Október
2014
Kúpna zmluva č. 04425/2013-PKZ-K40459/13.00 - Gunter Horst Pape a manželka
04425/2013-PKZ -K40459/13.00
14 956,93 € Slovenský pozemkový fond Pape Gunter Horst
21.
Október
2014
Zmluva o dielo
03498/2014-UVZD-RP0046/14.00
0,00 € Serbinová Beáta Slovenský pozemkový fond
21.
Október
2014
Znalecký posudok pre SO SZZ 32-55 Pri Lanovke, k.ú.Severné Mesto
03073/2014-UVZD-ZP0059/14.00
0,00 € Serbinová Beáta Slovenský pozemkový fond
21.
Október
2014
"Kúpa pozemkov" - k.ú. Zlatná na Ostrove -
03072/2014-PKZP-K40143/14.00
42 553,75 € Slovenský pozemkový fond MACH HYDINA Budmerice, s.r.o.
21.
Október
2014
Kúpna zmluva č.03039/2014-PKZ -K40554/14.00 - Ján Hajčík a manž. k.ú.Dolná Mariková
03039/2014-PKZ -K40554/14.00
1 582,00 € Slovenský pozemkový fond Hajčík Ján
21.
Október
2014
KZ č. 02663/2014-PKZ-K40477/14.00 - Ľubomír Patrovič, k.ú. Sučany
02663/2014-PKZ -K40477/14.00
1 541,32 € Slovenský pozemkový fond Ľubomír Patrovič
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>