Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
20.
Apríl
2015
Kúpna zmluva
006-2015
0,00 € Pamiatkový úrad Slovenskej republiky Igor Hojsak
19.
Apríl
2015
Darovacia zmluva uzavretá podľa § 628 a nasl.Občianskeho zákonnika
Darovacia zmluva/2
0,00 € Jana Mácová Základná škola internátna pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, Jamník
19.
Apríl
2015
Zmluva o výpožičke
215EN006
0,00 € JKZ s.r.o. Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti 
19.
Apríl
2015
Zmluva č. 581/2015 o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu uzavretá podľa § 51 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
581/2015
0,00 € Súkromná základná škola Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
19.
Apríl
2015
Zmluva o vytvorení diela uzavretá v zmysle ust. § 39 zákona č. 618/2003 Z.z o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
8/2015-A
280,00 € Mgr. Júlia Kolibárová Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
19.
Apríl
2015
Dodatok č. 7 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov APVV-0282-11
C/376/2015
0,00 € Ústav molekulárnej fyziológie a genetiky SAV Chemický ústav Slovenská akadémia vied
19.
Apríl
2015
Zmluva o vytvorení diela uzavretá v zmysle ust. § 39 zákona č. 618/2003 Z.z o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
6/2015-A
280,00 € doc. PaedDr. Katarína Žilková, PhD. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
19.
Apríl
2015
Zmluva o vytvorení diela uzavretá v zmysle ust. § 39 zákona č. 618/2003 Z.z o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
5/2015-A
280,00 € Mgr. Monika Gregušová Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
19.
Apríl
2015
Zmluva o vytvorení diela uzavretá v zmysle ust. § 39 zákona č. 618/2003 Z.z o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
4/2015-A
280,00 € prof. PaedDr. Ľudmila Liptáková, CSc. Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
19.
Apríl
2015
Zmluva o vytvorení diela uzavretá v zmysle ust. § 39 zákona č. 618/2003 Z.z o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
3/2015-A
280,00 € Mgr. Judit Ürge Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
19.
Apríl
2015
Zmluva o vytvorení diela uzavretá v zmysle ust. § 39 zákona č. 618/2003 Z.z o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
2/2015-A
280,00 € Mgr. Lívia Tímárová Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
19.
Apríl
2015
Zmluva o dielo č.977/15 pre časť 2
Z201504006
152 980,00 € Novosedlík, spol. s r.o. Psychiatrická nemocnica Hronovce
19.
Apríl
2015
Zmluva o dielo č.976/15 pre časť 1
Z201504005
118 960,00 € Novosedlík, spol. s r.o. Psychiatrická nemocnica Hronovce
18.
Apríl
2015
Zmluva o vytvorení spločného autorského diela a licenčná zmluva
SVKPO-16/2015
4 000,00 € Paprčka Vladimír Štátna vedecká knižnica v Prešove
18.
Apríl
2015
Zmluva o vytvorení autorského diela a licenčná zmluva
SVKPO-15/2015
180,00 € Jozef Banyák Štátna vedecká knižnica v Prešove
18.
Apríl
2015
Zmluva o poskytovaní služieb
Z20154649_Z
762,00 € GO travel Slovakia, s.r.o. Ústav experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied
18.
Apríl
2015
Kúpna zmluva
Z20154639_Z
2 143,85 € LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Obec Veľká Lehota
18.
Apríl
2015
Kúpna zmluva
Z20154635_Z
419,90 € Mgr. Miroslava Boháčová - BOA Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
18.
Apríl
2015
Kúpna zmluva
Z20154633_Z
120,00 € TA Triumph - Adler Slovakia s. r. o. Stredná odborná škola
18.
Apríl
2015
Kúpna zmluva
Z20154631_Z
1 675,00 € CHEMOLAK a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody a Ústav na výkon väzby
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>