Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
22.
September
2014
Zmluva na vypracovanie DP, DSP, DRS a činnosť AD pre Diaľničný hraničný prechod Čunovo - Rekonštrukcia a stavebné úpravy HP
ZM/2014/0356
71 142,00 € Staring, a.s. Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
22.
September
2014
Zmluva o štúdiu
NP 02-794
0,00 € Marta Gašpárková NŠC
22.
September
2014
Zmluva o štúdiu
NP 02-548
0,00 € Mgr. Katarína Hološková NŠC
22.
September
2014
zmluva o poskytnutí verejných služieb
2028502865
0,00 € SlovakTelecom Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Bratislava
22.
September
2014
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania prac. miest
13/XXXIV-2/2014/§54/DK/A1
2 855,34 € Obec Párnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
22.
September
2014
Licenčná zmluva
ZM2006050
56,40 € Rozhlas a televízia Slovenska ALBRECHT FORUM, o.z.
22.
September
2014
Zmluva o vytvorení diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2029553
160,00 € Jarembáková Natália Rozhlas a televízia Slovenska
22.
September
2014
Dodatok c. 4 k Zmluve o podmienkach poskytnutia ucelovych prostriedkov c. APVV-0492-11
90/2014/FUSAV
13 248,69 € Ustav experimentalnej fyziky Slovenskej akademie vied Fyzikálny ústav Slovenská akadémia vied
22.
September
2014
RÁMCOVÁ ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
212/2014-IZ-4.0/V
6 568,00 € KOŠICE HOTEL s.r.o. Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
22.
September
2014
DODATOK č. 5 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: DOP2008-SIP001-095/2009
DOP2008-SIP001-095/2009
0,00 € STOLÁRSTVO IPEĽ s.r.o. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
22.
September
2014
Zmluva o vytvorení audiovizuálneho diela a udelení licencie na jeho použitie
ZH2026900
1 200,00 € Brodnianska Eva Rozhlas a televízia Slovenska
22.
September
2014
dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľ. činnosti
225
0,00 € ÚPSVaR Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Košice
22.
September
2014
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy č. 805866701-8-2011 - DUNZ
805866701-8-2011 DUNZ
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Pacalajová Michaela
22.
September
2014
Dohoda o odbere riečneho matriálu
857/2014-PN
540,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik Omega ct, s.r.o.
22.
September
2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľ §50j zákona č. 5/2004 Z.z
Dodaok č. 1 k d. č.9/§50j/NS/2014/ŠR/PO
0,00 € Obec Krivany Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
22.
September
2014
Odvolanie príkazu podľa § 731 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonník v platnom znení
0605/2014
0,00 € Príkazník - Mgr. Dagmar Sedláková Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22.
September
2014
úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie-dobrovoľ. činnosť
5190009755
13,28 € Komunálna poisťovňa a.s. Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Košice
22.
September
2014
Kúpna zmluva
4389-V-608-KZ/2014
69,94 € Ing. Ivan Paprčka Železnice Slovenskej republiky
22.
September
2014
Rámcová dohoda o zabezpečení stravných poukážok
62/2014
53 129,91 € LE CHEQUE DEJEUNER s. r. o. Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
22.
September
2014
Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania ZUoZ podľa §50 zákona č. 5/2004Z.z
146/§50/PS/2014/ŠR/PO
2 741,04 € PUBLIX s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>