Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
6.
Máj
2016
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o nájme nebytových priestorov
10/1090/2016-ZOB
0,00 € Technická univerzita v Košiciach Vedecko-náučné centrum FUTURUM, n.o.
6.
Máj
2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPZA_ZM_CPZA-OMP-79-002/2016-SF
25 000,00 € Ministerstvo vnútra SR M S
6.
Máj
2016
Zmluva na organizačné a materiálno – technické zabezpečenie okresného kola detskej dopravnej súťaže „Na bicykli bezpečne 2016“ pre žiakov ZŠ a OG v okrese Levice v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2016.
OU-NR-OS1-2016/020114
193,40 € Základná škola, 935 03 Bátovce 368 Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra
6.
Máj
2016
Kúpna zmluva č. 01921607
3297/2016/LSR
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín BIO TRADE & TRANS, s.r.o.
6.
Máj
2016
Zmluva o dielo č. 1/2016
1/2016
7 511,86 € Tatra Clima s.r.o. Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
6.
Máj
2016
Mandátna zmluva
4630209/2016
5 400,00 € Acrea, s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
6.
Máj
2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.: OPKZP-PO1-SC121/122-2015/26
OPKZP-PO1-SC121/122-2015/26
2 394 169,27 € Obec Liptovská Teplička Ministerstvo životného prostredia SR
6.
Máj
2016
Zmluva o reklame
P-102-0026/16
750,00 € Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta EUROCAST Košice, s.r.o.
6.
Máj
2016
Príkazná zmluva
ZML 194/2016 RE
30,00 € dr hab. Andrzej Garbarz, prof. UR RZESZ. Katolícka univerzita v Ružomberku
6.
Máj
2016
nájomná zmluva
SNM-MČK-NZ-2016/1093
20,00 € Slovenské národné múzeum Denisa Hrkelová
6.
Máj
2016
DODATOK č. 12 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: KaHR-21SP-0801/0035/22
KaHR-21SP-0801/0035/22/ D12
0,00 € ENERGO - AQUA a.s. Ministerstvo hospodárstva SR
6.
Máj
2016
Zmluva o zriadení záložného práva na nehnuteľnosti č. KaHR-31DM-1401/0325/070/ZZ01
KaHR-31DM-1401/0325/070/ZZ01
0,00 € MOUNTAIN GATE Suites & Spa, s. r. o. Ministerstvo hospodárstva SR
6.
Máj
2016
Zmluva o dielo
451/2016/NPPC –VÚŽV
42 222,00 € Združenie Slovenská včela Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
6.
Máj
2016
Dohoda o uznaní dlhu
813141001-5-2016-DUD
7 303,32 € Železnice Slovenskej republiky LOKO TRANS Slovakia, s.r.o.
6.
Máj
2016
Zmluva o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPZA_ZM_CPZA-OMP-62-002/2016-SF
10 000,00 € Ministerstvo vnútra SR M H
6.
Máj
2016
Dohoda číslo 87/§52a/2016/NP PZ VAOTP o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
Dohoda číslo 87/§52a/2016/NP PZ VAOTP
0,00 € SOSNA občianske združenie Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice
6.
Máj
2016
Zmluva na organizačné a materiálno - technické zabezpečenie okresného kola súťaže Slávik Slovenska pre žiakov ZŠ, ZUŠ a OG v okrese Levice v územnej pôsobnosti Okresného úradu Nitra pre rok 2016.
OU-NR-OS1-2016/014661
211,88 € Základná škola, Školská 14, 934 01 Levice Ministerstvo vnútra - Okresný úrad Nitra
6.
Máj
2016
Dodatok č. 6 k Zmluve o službách
D064660019/2016
40 676,40 € Atos IT Solutions and Services s.r.o. TRANSPETROL, a. s.
6.
Máj
2016
Zmluva o nájme hnuteľných vecí č. NHV 1/2016
4/2016
70,00 € Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky Záchranná zdravotná služba Bratislava
6.
Máj
2016
Dohoda o spolupráci, koordinácii a organizovaní súťaže Slávik Slovenska 2016, okresné kolo
OU-PO_ZM_OS-30-2016_2016
0,00 € Centrum voľného času OLYMP Okresný úrad Prešov
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »