Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
22.
Február
2019
Dohoda o cene-tranz.
0000407082
0,00 € Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s. ŠPEDSERVIS, spol. s r.o.
22.
Február
2019
Dohoda č. 19/09/060/66 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov
Dohoda č. 19/09/060/66
3 741,60 € Denné centrum Frézia Partizánske n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
22.
Február
2019
Dohoda č. 19/09/054/3 o poskytnutí FP na podporu vytvorenia PM pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac
Dohoda 19/09/054/3
6 234,48 € R-WALK.s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Partizánske
22.
Február
2019
Dohoda o nezrážaní zrážkovej dane z príjmov umelca
4/2019/DNZD
0,00 € Hlinková Andrea Štátna opera
22.
Február
2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. 40/OKNP-S/2019
40/OKNP-S/2019
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Nová Baňa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
22.
Február
2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. 45/OKNP-S/2019
45/OKNP-S/2019
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Martin Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
22.
Február
2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. 37/OKNP-S/2019
37/OKNP-S/2019
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Tŕnie Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
22.
Február
2019
Zmluva o dielo
Z/2019/325/I/FiF/OE
330,00 € Dr. Agnieszka Tambor Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
22.
Február
2019
Dodatok k zamestnávateľskej zmluve
Dodatok č. 7
0,00 € STABILITA, d.d.s., a.s. Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
22.
Február
2019
Dohoda č.19/32/054/37
19/32/054/37
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
22.
Február
2019
Dohoda o poskytnutí cestovných náhrad
18/2019
0,00 € David George Little Štátny pedagogický ústav
22.
Február
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla podľa § 115 ods.3 zákona č.73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže SR a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
CPZA_ZM_ORPZ-MT-ODI-243-003/2019
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Róbert Macek
22.
Február
2019
Dohoda o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálny odpad a drobné stavebné odpady na rok 2019 č. 216935/2019
127
388,96 € Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok Spojená škola, Pezinok
22.
Február
2019
Zmluva o dodaní služieb č. Z/301/2019-2022/08/01
CRZ 1340-2019-LSR
0,00 € Ing. Ľubomír Ferianc LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
22.
Február
2019
Zmluva o dodaní služieb č. Z/303/2019-2022/08/04
CRZ 1342-2019-LSR
0,00 € Juniper, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
22.
Február
2019
Zmluva o dodaní služieb č. Z/302/2019-2022/08/03
CRZ 1341-2019-LSR
0,00 € Juniper, s.r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Považská Bystrica
22.
Február
2019
Zmluva o poskytnutí NFP č. 44/OKNP-S/2019
44/OKNP-S/2019
0,00 € Centrum pre deti a rodiny Liptovský Hrádok Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
22.
Február
2019
Zmluva
ZM1005169
40,00 € BOKK s.r.o. Rozhlas a televízia Slovenska
22.
Február
2019
Dohoda o mimoriadnom ukončení zmluvného vzťahu
DOH_SEP-IMRK2-2017-001891
256 800,00 € Obec Petrovany Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
22.
Február
2019
Objednávka č. DXC68195
DXC68195
195,24 € Železnice Slovenskej republiky DXC Technology Slovakia s.r.o.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »