Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
11.
Február
2016
Dohoda č. 16/37/050/14 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania ZÚoZ podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Dohoda č. 16/37/050/14 o poskytnutí príspevku na podporu zamestnávania ZÚoZ podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
0,00 € PBT PRINT, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
11.
Február
2016
Zmluva o vykonaní prác
ÚVTOS 9-3/34-2016 Rbk
0,00 € Svetielko nádeje Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok
11.
Február
2016
Zmluva o dodaní služieb č. Z 314/16/23/07
1168/2016/LSR
27 271,36 € Peter Haváč Lesy SR, š.p.,OZ Prešov
11.
Február
2016
Zmluva o dodaní služieb č. Z.311/16/23/10
1133/2016/LSR
44 558,77 € IRBIS Slovakia s.r.o. Lesy SR, š.p.,OZ Prešov
11.
Február
2016
Zmluva o prevode práva na ochranu úžitkovým vzorom č. 9001/0004/16
9001/0004/16
15,00 € Ing. Jana Krčová Slovenská technická univerzita v Bratislave
11.
Február
2016
Zmluva o poskytnutí nepeňažného dau
002/2016
0,00 € Slovenské elektrárne, a.s. Špeciálna základná škola, Žarnovica
11.
Február
2016
Zmluva o nájme lesných pozemkov vo vlastníctve SR č. 4/12/Np/2015
1243/2016/LSR
0,00 € Združenie vlastníkov lesných pozemkov PS Liptovské Revúce Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
11.
Február
2016
ZMLUVA O DODANÍ SLUŽIEB č. Z/306/16/12/02
1118/2016/LSR
72 757,73 € LES-OV, spol. s r.o. Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik Odštepný závod Liptovský Hrádok
11.
Február
2016
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2015/000041-751
SITB_VZ_SITB-OO2-2015-000041-751_2015
1 258,80 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Horné Otrokovce
11.
Február
2016
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa §59 zákona č. 5/2014 Z.z.
1/§59/2016/
0,00 € MVDr. Zuzana Maťková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
11.
Február
2016
Zmluva o združenej dodávke elektriny
091300D01661/16
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Martina Habarová
11.
Február
2016
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
592-2016-ZH
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra DAGArtis s.r.o.
11.
Február
2016
ZMLUVA O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
590-2016-ZH
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra Pavol Vývlek
11.
Február
2016
DODATOK č.3 k dohode č.141-001/§51/2015/ŠR o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
141-001/§51/2015/ŠR/2016
0,00 € Základná škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
11.
Február
2016
DODATOK č.1 k dohode č.160-001/§51/2015/ŠR o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
160-001/§51/2015/ŠR/2016
0,00 € Obec Žihárec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
11.
Február
2016
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku
Dodatok č. 1 k dohode č. 19/§ 52a/2016/ESF
13 238,82 € Mesto Gelnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves
11.
Február
2016
Nájomná zmluva č. 800805040-5-2016-NZP
800805040-5-2016
2 780,00 € Železnice Slovenskej republiky eurotrucks, s.r.o
11.
Február
2016
Zmluva č.OU-ZA-OS1-2016/009597-01
0032016
300,00 € Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Žilina Spojená škola
11.
Február
2016
Zmluva o príležitostnom prenájme nebytových priestorov pre voľby do NR SR v roku 2016 uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
OU-TN-OO-2016-003848_2016
58,00 € DUMAT, mestská príspevková organizácia (m. p. o.) MV SR, CPTN, OÚ-TN
11.
Február
2016
DODATOK č.1 k dohode č.194-001/§51/2015/ŠR o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
194-001/§51/2015/ŠR/2016
0,00 € Gabriela Halászová - KELLY Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »