Central register of contracts

All amounts in tables are presented in euros with VAT.

Sort Ascending Sort Descending
Published
Sort Ascending Sort Descending
Title of contract / No. contract
Sort Ascending Sort Descending
Price with VAT
Sort Ascending Sort Descending
Supplier
Sort Ascending Sort Descending
Customer
21.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zák
19/39/060/42
0,00 € SEN MaH, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
21.
Marec
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obených služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
19/29/052/68
2 234,88 € Obec Ružiná Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
21.
Marec
2019
Zmluva o zabezpečení praktickej časti výučby špecializovaného štúdijného programu
78_2019
0,00 € Trnavská univerzita so sídlom vv Trnave Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava
21.
Marec
2019
Dohoda o ukončení zmluvy o partnerstve N20170118001
dohoda č. N20170118001D01
0,00 € Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
21.
Marec
2019
Zmluva o zriadení vec. bremena č.M/770/0624/2018
1813/2019/LSR
0,00 € Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Žarnovica
21.
Marec
2019
Darovacia zmluva č. 4/2019
ÚVVaÚVTOS-15-1/3-2019
100,00 € LAMINA PREŠOV, s.r.o. Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov
21.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zák
19/39/060/43
0,00 € SLUŽBA, mestský podnik Stropkov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
21.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z
19/39/054/46
0,00 € Súkromná základná umelecká škola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
21.
Marec
2019
Dohoda o použití cestného motorového vozidla
RHCP-SO_ZM_PPZ-HCP-SO10-013713-003-2019_2019
53,20 € Ministerstvo vnútra SR Jaroslav Behún
21.
Marec
2019
Dohoda o ukončení zmluvy o partnerstve N20170118002
dohoda č. N20170118002D01
0,00 € Republiková únia zamestnávateľov Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
21.
Marec
2019
ZMLUVA O OBSTARANÍ PREDAJA VECI
323/2019
0,00 € Marta Michalková Ústredie ľudovej umeleckej výroby
21.
Marec
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43PSTO008806 Dodatok č. 27
0,00 € MUDR. RICHARD KASTÉLY Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
21.
Marec
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43KSTO000114 Dodatok č. 13
0,00 € CAMPI HEALTHCARE SERVICES, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
21.
Marec
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43PSTO007012 Dodatok č. 11
0,00 € EASY DENT S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
21.
Marec
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61SSAS000716 Dodatok č. 8
0,00 € J. BREZA MEDICAL S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
21.
Marec
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
61SSAS052211 Dodatok č. 21
0,00 € MUDR. STREČKO ADRIÁN Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
21.
Marec
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
47NSP2000218 Dodatok č. 9
0,00 € NSP SV. JAKUBA, N.O., BARDEJOV Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
21.
Marec
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
43PSTO001314 Dodatok č. 8
0,00 € TUPTAMED S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
21.
Marec
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
11SSAS015711
0,00 € EÄRENDIL, S.R.O. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
21.
Marec
2019
Poskytovanie a úhrada zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
21FLEK000813 Dodatok č. 6
0,00 € JAWEX S.R.O. - LEKÁREŇ V POLIKLINIKE Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »