Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
23.
Jún
2017
dodatok č. 4
dodatok č. 4
0,00 € Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied IMUNA PHARM, a.s.
23.
Jún
2017
Dohoda o ukončení nájomnej zmluvy FCHPT STU č.02/2012, č.27/2012 R-STU
1
0,00 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Marenčin PT s.r.o.
23.
Jún
2017
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 4
5 862 609,57 € Obec Podolie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
23.
Jún
2017
Dodatok č. 1
ÚVTOS 19/34-2017 Rbk
0,00 € Pavol Šurin Ústav na výkon trestu odňatia slobody Ružomberok
23.
Jún
2017
Dodatok č. 1 k dohode o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest pre uchádzačov o zamestnanie a znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v oblasti obnovy kultúrneho dedičstva v rámci národného projektu „Zapojenie nezamest
2017/Žilina/054/02 - dodatok č. 1
0,00 € Obnova Slovenskej Zeme Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Jún
2017
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ GRANTU na: Projekt s viacerými príjemcami v rámci programu ERASMUS+ ČÍSLO ZMLUVY 2014-1-SK01-KA203-000464
368/2017/SPU
291 537,00 € Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
23.
Jún
2017
Príloha 8 - doplnenie zmluvných partnerov
Príloha 8 - doplnenie zmluvných partnerov
0,00 € Podľa prílohy č. 1 k dohode Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
23.
Jún
2017
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve ÚZ ŠDaJ STU č. 9702/0010/16; č. 44/2016 R-STU
1
536,20 € Slovenská technická univerzita v Bratislave Róbert Polák
23.
Jún
2017
dodatok č.1
1
0,00 € základná organizácia odborového zväzu Pri M SNP Múzeum SNP
23.
Jún
2017
Dodatok č. 1 Nájomnej zmluve ÚZ ŠDaJ STU č. 9707/0010/15; č. 56/2015 R-STU
1
557,32 € Slovenská technická univerzita v Bratislave OZ Relax a šport
23.
Jún
2017
Dodatok k dohode č.31/§50j/NS 2016 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti
Dodatok k dohode č.31/§50j/NS 2016
0,00 € Obec Lietavská Svinná - Babkov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
23.
Jún
2017
Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č.1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niekto
Dodatok č. 1 k 46/2017/§ 54 – CnTP - A1
7 498,35 € Judita Zsóriová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
23.
Jún
2017
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 840777038-4-2016-NZNP
Dodatok č. 1
1 031,90 € Železnice Slovenskej republiky Laura Bartošová
23.
Jún
2017
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 17-441-00057
1
0,00 € REGIONÁLNE OSVETOVÉ STREDISKO V LEVICIACH Fond na podporu umenia
23.
Jún
2017
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-132-02076
1
0,00 € Il Cuore Barocco Fond na podporu umenia
23.
Jún
2017
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 16-351-03429
1
0,00 € Koloman Kertész Bagala Fond na podporu umenia
23.
Jún
2017
Dodatok k zásadam pre používanie sociálneho fondu
Dodatok číslo 1
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry pri Krajskej prokuatúre Bratislava Krajská prokuratúra Bratislava
23.
Jún
2017
Ukončenie platnosti Zmluvy o príspevku na prevádzku súkromného mobilného telefónu
Dodatok č. 1
0,00 € Ing. Matej Drobný, PhD. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
23.
Jún
2017
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo - obnova objektu Moyzesová 11 po škodách spôsobených požiarom
UPJŠ - 710/2017
0,00 € Metrostav a.s. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
23.
Jún
2017
Dodatok č. 44 k Zmluve č. 62NFAL000311
44
0,00 € Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>