Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
16.
November
2018
dodatok 1 k ZoD 2044/2017/5400/053
1
114 828,11 € Železničné stavby, a.s. Košice Železnice Slovenskej republiky
16.
November
2018
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
Dodatok č. 1
59 880,00 € ESP Consult, s.r.o. Šamorín Slovenská správa ciest, Bratislava
16.
November
2018
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
Dodatok č. 1
42 000,00 € ESP Consult, s.r.o. Šamorín Slovenská správa ciest, Bratislava
16.
November
2018
DODATOK K ZMLUVE O PREPLÁCANÍ POUKÁŽOK
D2-2018-219-2015-ZH
0,00 € Slovenská inovačná a energetická agentúra IVAKE s.r.o.
16.
November
2018
Dodatok č. 1 ku Komisionárskej zmluve
Dodatok č. 1
0,00 € Up Slovensko, s.r.o. Letisko Poprad-Tatry, a.s.
16.
November
2018
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí návratnej sociálnej výpomoci zo sociálneho fondu
CPPO_ZM_CPPO_OMP-2018/003504-003_2018
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ing. Rastislav Polakovič
16.
November
2018
DODATOK č. KRPZ-BB_D02_157-2011_2018 k zmluve o vypožičaní psa pre potreby Policajného zboru
KRPZ-BB_D02_157-2011_2018
0,00 € Miroslav Kačák Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
16.
November
2018
Dohoda o zrušení vzťahu zo zmluvy o podnájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb
CPPO_D01_62-ON-2018_2018
0,00 € AOC Vranov s.r.o. Ministerstvo vnútra SR
16.
November
2018
Dohoda – Zabezpečenie servisnej podpory prevádzky rozvoja Integrovaného informačného systému - reimplementácia
ÚpIA-571-3/2018
0,00 € DXC Technology Slovakia s. r. o. Úrad pre investície a akvizície MO SR
16.
November
2018
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021H531-221-10 zo dňa 20.11.2017
IROP-D2-302021H531-221-10
197 429,04 € Obec Súľov - Hradná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16.
November
2018
Dodatok č. 3 k dohode č. 18/37/060/142 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
Dodatok č. 3 k dohode č. 18/37/060/142
883,32 € Základná umelecká škola Sabinov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
16.
November
2018
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb na poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb cez pevné pripojenie
VII./528/2018/398/2018/R
0,00 € Orange Slovensko a.s. Ústav vied o zemi, Slovenská akadémia vied
16.
November
2018
dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č.1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niekto
Dodatok č. 1
9 734,40 € Mária Rolincová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
16.
November
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpoču Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 22.08.2018
Dodatok č. 1
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Mesto Medzev
16.
November
2018
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní PAPS pre dospelých
Dodatok č. 2
0,00 € MUDr. Elena Filová, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
16.
November
2018
dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)“ podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení
Dodatok č. 1
6 758,40 € P M, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
16.
November
2018
Dodatok č. 3 k dohode č. 18/29/054/67 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a
18/29/054/67-D3
0,00 € PLAST - MONT, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
16.
November
2018
Dodatok č. 3 k Dohode č. 18/29/054/95 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zme
18/29/054/95-D3
25 385,40 € MEPOS, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
16.
November
2018
Dodatok č. 1 k Zmluve o vzájomnej spolupráci pri zabezpečovaní štúdia pre zahraničných študentov
Dodatok č. 1
0,00 € AF3 FETERIK Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach
16.
November
2018
Dodatok č. 1
1
0,00 € Iveta Bazelová Železnice Slovenskej republiky
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>