Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
19.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k zmluve o vykonaní prác č. ÚVTOS-9/2019/VH/3/S uzavretej dňa 10.01.2019
ÚVTOS-1-1/34-2019
2,50 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce Miloš Ondrejka KAM-ON
19.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Dohode o ukončení Zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1/2017
29/2019/7
0,00 € Renáta Martykánová Slovenské banské múzeum
19.
Marec
2019
Dodatok č. 2
CPBB_D02_045-2015_2019
0,00 € Mesto Žiar nad Hronom Centrum podpory Banská Bystrica
19.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie z rozpočtovej kapitoly Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 305/2018
Dodatok č. 1
0,00 € Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied Ministerstvo zdravotníctva SR
19.
Marec
2019
Dodatok č. 35 k Zmluve č. 61OPLK000311
9-2019
0,00 € Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
19.
Marec
2019
Dodatok č. 1 ku Zmluve o odvoze a neškodnom odstránení vedľajších živočíšnych produktov (VŽP) č. 31100236
ÚVTOS-3/24-2019
312,00 € ASANÁCIA, s.r.o. Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce
19.
Marec
2019
Dodatok č.1, ku Kúpnej zmluve č. 18-04-2019-IQ-0410A
1
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice RAJMEX s.r.o.
19.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k zmluve č. ÚVTOS-11/2019-VH/3/S uzavretej dňa 20.02.2019
ÚVTOS-6-1/34-2019
2,50 € Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce SYTELI s.r.o.
19.
Marec
2019
Dodatok č.1, ku Kúpnej zmluve č. 05-04-2019-IQ-0410A
1
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice DAVOS trade-logistic s.r.o.
19.
Marec
2019
Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve č.6/01/22/2019
Dodatok č.2 CRZ 687/2019/LSR
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice Ladislav Ontkovič - DREVOVÝROBA - FINAL
19.
Marec
2019
DODATOK č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/1.2.2-02/C739
5
0,00 € ST. NICOLAUS a.s. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
19.
Marec
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 091200P8079/13 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 3
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť CARGO Slovakia,a.s.
19.
Marec
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve č. 091200P8062/13 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 3
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť CARGO Slovakia,a.s.
19.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 091200P8067/13 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť CARGO Slovakia,a.s.
19.
Marec
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 091200P60296/13 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 2
0,00 € Železnice Slovenskej republiky ADOTEL-HEX s.r.o.
19.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021H408-221-10 zo dňa 13.11.2017
IROP-D1-302021H408-221-10
527 648,65 € Obec Oravská Lesná Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
19.
Marec
2019
Dodatok č. 2
Dodatok č. 2
17 919,00 € Miroslava Kemeňová Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
19.
Marec
2019
Dodatok č.4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov APVV-15-0330
Dodatok č.4
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Archeologický ústav Slovenská akadémia vied
19.
Marec
2019
Dodatok č.1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-000817-003 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 03.07.2018
Dodatok č.1
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Veľaty
19.
Marec
2019
zmeny v zmluve v čl. I. Predmet nájmu, ods. 1 - zmena výmery
Dodatok č. 1
504,04 € Hydromeliorácie, š.p. Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Šamorín