Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
19.
Marec
2019
zmeny v zmluve v čl. I. Predmet nájmu, ods. 1 - zmena výmery
Dodatok č. 1
504,04 € Hydromeliorácie, š.p. Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Šamorín
19.
Marec
2019
Dodatok č. 2
Dodatok č. 2
30 096,00 € Mgr. Michal Bučko Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
19.
Marec
2019
Dodatok č.1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-003146 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 06.11.2018
Dodatok č.1
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Zvolenská Slatina
19.
Marec
2019
Dodatok č.1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-002851 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 07.11.2018
Dodatok č. 1
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Obec Dulov
19.
Marec
2019
DODATOK číslo 1 k DOHODE číslo 18/25/52A/180 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe alebo fyzickej osobe
1
0,00 € Mesto Žilina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Žilina
19.
Marec
2019
DODATOK č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 15/1/I.Q.2019
1.
1 800,00 € František Hamšík FERAD LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Šaštín
19.
Marec
2019
dohoda o ukončení zmluvy o dodaní služieb
Dohoda o ukončení zmluvy
0,00 € Miroslav Dzurik LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Slovenská Ľupča
19.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k dohode č. 17/43/054/393 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 1
1
0,00 € TUGArt s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
19.
Marec
2019
Dodatok č.1 k Zmluve č. PHZ-OPK1-2018-002927 o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky zo dňa 06.11.2018
Dodatok č.1
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Lom nad Rimavicou
19.
Marec
2019
Objednávka programu BIZNIS
2
0,00 € Vychodoslovenská energetika a.s. Spojená škola, Opatovská cesta 101, Košice
19.
Marec
2019
DODATOK č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: VaI/DP/2016/1.2.2-02/C594
5
0,00 € LIMO ŠPES, s.r.o. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
19.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 873705115-3-2015-NZNP
Dodatok č. 1
14 345,96 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
19.
Marec
2019
Dodatok č.1. ku Kúpnej zmluve č. 19-04-2019-IQ-0410A
1
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Levice PÍLA SEB s.r.o.
19.
Marec
2019
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/I582
1
0,00 € Obec Vyšný Orlík Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
19.
Marec
2019
Dohoda o vzájomnom započítaní záväzkov a pohľadávok
1
2 400,00 € ELESKO Trading a. s. Slovenské národné divadlo
19.
Marec
2019
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/I333
1
0,00 € Obec Bzenov Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
19.
Marec
2019
DODATOK č. 4 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-15-0004 v znení jej platných dodatkov
APVV-15-0004d4
0,00 € Parazitologický ústav Slovenská akadémia vied, Košice Agentúra na podporu výskumu a vývoja
19.
Marec
2019
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/N500
1
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
19.
Marec
2019
Dodatok č.2
Dodatok č.2
0,00 € PRODAF Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
19.
Marec
2019
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2017-19/H050
2
0,00 € Obec Horné Zelenice Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky