Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
18.
Marec
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
R-1529/2019
0,00 € ESPRIT spol. s.r.o. Technická univerzita vo Zvolene
18.
Marec
2019
Dodatok č. 2
2-426/2017
1 722,01 € Dolis s. r. o., Bittner Print, s. r. o., Päť P SLOVAKIA - reklamná agentúra, s. r. o. Divadelný ústav
18.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Darovacej zmluve
SAŽP SE/2019/33
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Nadácia EPH
18.
Marec
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 091100P8061/13 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 2
0,00 € Železnice Slovenskej republiky, Bratislava Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
18.
Marec
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 091200P8058/13 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 2
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
18.
Marec
2019
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO5-SC511/512-2016-TP3-321_Z015
SAŽP SFEÚ/2019/37
68 165,46 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Slovenská agentúra životného prostredia
18.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 091200P8050/13 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
18.
Marec
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve č. 091200P8075/13 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 2
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
18.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 091200P8052/13 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
18.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 091200P8051/13 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
18.
Marec
2019
Amendment agreement
ZM2018043_2
2 000,00 € BBC Worldwide limited of Television cent Rozhlas a televízia Slovenska
18.
Marec
2019
Dodatok č. 3 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/ÚDZS
3
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
18.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 091100P8002/15 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
18.
Marec
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2019/ÚDZS
2
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
18.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve č. 091100P8003/17 o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 1
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a.s.
18.
Marec
2019
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 15/I.Q./2019/07
794/2019/LSR - 01
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Trenčín Pilamus, spol. s.r.o.
18.
Marec
2019
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 14/I.Q./2019/07
606/2019/LSR - 01
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Pavol Mik - TIMBER WOOD
18.
Marec
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č.A13223269
19/2019
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Univerzitná nemocnica Martin
18.
Marec
2019
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 041NR060158
Dodatok č. 2
0,00 € Jozef Petík Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Marec
2019
DODATOK č. 1 ÚVVaÚVTOS-32/32-2019 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov č. ÚVVaÚVTOS-137/32-2018 zo dňa21.12.2018
DODATOK č. 1 ÚVVaÚVTOS-32/32-2019
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov FENEGA, s.r.o.
<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 >>