Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
18.
Marec
2019
DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. 041NR060158
Dodatok č. 2
0,00 € Jozef Petík Pôdohospodárska platobná agentúra
18.
Marec
2019
DODATOK č. 1 ÚVVaÚVTOS-32/32-2019 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov č. ÚVVaÚVTOS-137/32-2018 zo dňa21.12.2018
DODATOK č. 1 ÚVVaÚVTOS-32/32-2019
0,00 € Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Prešov FENEGA, s.r.o.
18.
Marec
2019
DODATOK č. 1
DODATOK č. 1
0,00 € Žilinská univerzita v Žiline IAESTE Slovensko
18.
Marec
2019
Dodatok č. 4 k Zmluve na údržbu ciest I.triedy
Dodatok č. 4
0,00 € Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja Slovenská správa ciest
18.
Marec
2019
DODATOK č.1 k Dohode č.18/15/50j/63 zo dňa 18.10. 2018 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p
18/15/50j/63 Dodatok č.1
0,00 € Obec Keť Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
18.
Marec
2019
Dodatok č. 4/2019 k Zmluve o nájme č.j.: 91/2015/UVLF
Dodatok č. 4/2019
0,00 € SWAN, a.s. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
18.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní PAPS pre deti a dorast
Dodatok č. 1
0,00 € Bambini, s. r. o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
18.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služby technickej ochrany objektu
9/2019
0,00 € Ministerstvo vnútra SR, KRPZ Košice Štátna vedecká knižnica v Košiciach
18.
Marec
2019
Príloha č. 1, Príloha č. 2
Príloha č. 1, Príloha č. 2
0,00 € www.scio.cz, s.r.o. Žilinská univerzita v Žiline
18.
Marec
2019
Dodatok k Dohode o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a oposkytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci podľa § 52
dodatok č.1
0,00 € obec Bajka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
18.
Marec
2019
Dodatok o o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a zákona č. 5/2004 Z.
19/43/51A/5
0,00 € Poľnohospodárske družstvo Gemerská Poloma Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
18.
Marec
2019
DODATOK č. 2 ku Kúpnej zmluve č. 09/18/1/2019
1353-2019-LSR
0,00 € JASE, spol. s r.o. LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Kriváň
18.
Marec
2019
Dodatok č.1 k Dohode o umožnení vykonania štúdia
15/2019
0,00 € Magdaléna Melišová Univerzitná nemocnica Martin
18.
Marec
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o partnerstve
58/2019/31
0,00 € Mesto Banská Štiavnica Slovenské banské múzeum
18.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o partnerstve
58/2019
0,00 € Mesto Banská Štiavnica Slovenské banské múzeum
15.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k dohode na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa §52a
dodatok č. 1
0,00 € Obec Nová Dedina Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
15.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k dohode na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa §52a
dodatok č. 1
0,00 € Cirkevná základná škola s materskou školou s vyučovacím a výchovným jazykom maďarským - Egyházi Alapiskola és Óvoda, Keť 218 - Kéty 218 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
15.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k dohode na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa §52a
dodatok č. 1
0,00 € ZŠ A. Kmeťa, Ul. M.R.Štefánika 34, Levice Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
15.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k dohode na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa §52a
dodatok č. 1
0,00 € Obec Starý Tekov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
15.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k dohode na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa §52a
dodatok č. 1
0,00 € Senior Garden Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice