Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
15.
Január
2019
Dodatok č.1 k dohode č. 18/07/50J/46 o poskytnutí príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa ustanovenia § 50j
Dodatok č.1
0,00 € Obec Hradište pod Vrátnom Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
15.
Január
2019
Dodatok č.1 k dohode č. 18/07/50J/42o poskytnutí príspevku na podporu miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa ustanovenia § 50j
Dodatok č. 1
0,00 € Mesto Senica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Senica
15.
Január
2019
Dodatok č. 1 k Rámcove kúpnej zmluve č. 26/2018
Dodatok č. 1
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik HIRJAK - HARDWOOD, s.r.o.
15.
Január
2019
Dodatok č. 2 k Rámcove kúpnej zmluve č. 11/2018
Dodatok č. 2
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik IRON ART, a.s.
15.
Január
2019
dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce 2“- Opatrenie č.1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niek
Dodatok č. 1
9 734,40 € ADAM Slovakia, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Revúca
15.
Január
2019
Dodatok číslo 3 k zamestnávateľskej zmluve číslo 100002815
ÚVTOSM-18/31-2019 Suč.
0,00 € Stabilita d.d.s., a.s. Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch
15.
Január
2019
k dohode č.18/01/060/236 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov
Dodatok č. 2
10 866,12 € Zita Jurenková - SOFYS Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
15.
Január
2019
Dodatok č. 3 k zmluve č. ZML 160/2013/140
3
12 600,00 € CASSIS Slovakia s.r.o. Lesy SR, š.p.,OZ Prešov
14.
Január
2019
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004
Dodatok č. 1 k dohode č.18/27/052/117
0,00 € Obec Štiavnické Bane Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
14.
Január
2019
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004
Dodatok č. 1 k dohode č.18/27/052/116
0,00 € Obec Močiar Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
14.
Január
2019
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004
Dodatok č. 1 k dohode č.18/27/052/115
0,00 € Obec Dekýš Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
14.
Január
2019
dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004
Dodatok č. 1 k dohode č.18/27/052/114
0,00 € Obec Baďan Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
14.
Január
2019
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004
Dodatok č. 1 k dohode č.18/27/052/106
0,00 € Obec Svätý Anton Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
14.
Január
2019
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004
Dodatok č. 1 k dohode č.18/27/052/105
0,00 € Obec Kozelník Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
14.
Január
2019
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004
Dodatok č. 1 k dohode č.18/27/052/104
0,00 € Mesto Banská Štiavnica Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
14.
Január
2019
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec podľa § 52 zákona č. 5/2004
Dodatok č. 1 k dohode č.18/27/052/103
0,00 € Obec Banský Studenec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica
14.
Január
2019
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU (ďalej len „Dodatok“) Číslo zmluvy: KŽP-PO4-SC431-2015-6/148
ÚVTOS-proj-1-110/36-2017
0,00 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Ústav na výkon trestu odňatia slobody, Želiezovce
14.
Január
2019
Dodatok k dohode o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie podľa § 50 zákona č. 5/2004 Z. z.
Dodatok č. 2 k Dohode č. 18/36/050/1
0,00 € Centrum pre rodinu - Poprad Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
14.
Január
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 31052018
Dodatok č. 1
0,00 € H-STONES, s.r.o. Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
14.
Január
2019
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z.
1
0,00 € Obec Bodorová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin