Dodatky k zmluvám

Dodatky:

Dátum Názov dodatku / č. dodatku Cena s DPH Dodávateľ Objednávateľ
15.
Marec
2019
Dodatok 2 k Zmluve o nájme bytu 304020144-1-2016-ZNB
Dodatok 2
0,00 € Železnice Slovenskej republiky Branislav Mikla
15.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Dohode č. 17/29/054/201-CnTP- A1 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta na trh práce“- Aktivita č. 1 podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnan
17/29/054/201-CnTP- A1-d1
0,00 € MLO spol. s.r.o., Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Lučenec
15.
Marec
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o partnerstve
060/2019
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR
15.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o praktickej výučbe
ZML 44/2018 RE/01
1 350,00 € Východoslovenský onkologický ústav, a. s. Katolícka univerzita v Ružomberku
15.
Marec
2019
Dodatok č.1 k Dohode č.18/42/054/267
Dodatok č.1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce Obec Krčava
15.
Marec
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
DOD 2
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Antidopingová agentúra SR
15.
Marec
2019
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (Orange)
DOD 01
0,00 € Orange Slovensko, a.s. Antidopingová agentúra SR
15.
Marec
2019
Dodatok č.1 k Dohode č.18/42/054/344
Dodatok č.1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce ATOL HB, spol. s r.o.
15.
Marec
2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb
IVES_D02_2029296284_2019
336,00 € Slovak Telekom, a.s. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
15.
Marec
2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb
IVES_D02_2030142400_2019
479,76 € Slovak Telekom, a.s. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
15.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prostriedkov č. APVV-17-0008
Dodatok č. 1
0,00 € Agentúra na podporu výskumu a vývoja Ústav materiálového výskumu Slovenskej Akadémie Vied
15.
Marec
2019
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb – balík služieb
IVES_D02_2029267686_2019
336,00 € Slovak Telekom, a.s. IVES, organizácia pre informatiku verejnej správy Košice
15.
Marec
2019
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
Dodatok č. 2
0,00 € Združenie obcí Mikroregiónu Chopok - juh Slovenská agentúra životného prostredia
15.
Marec
2019
DODATOK č.1 k Dohode č.18/15/50j/68 zo dňa 26.11. 2018 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p
18/15/50j/68 Dodatok č.1
0,00 € Obec Pohronský Ruskov Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
15.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 072KE130121
Dodatok č. 1
0,00 € Obec Nový Salaš Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Marec
2019
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 041BB060090
Dodatok č. 1
118 795,08 € Poľnohospodárske družstvo Badín Pôdohospodárska platobná agentúra
15.
Marec
2019
Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve č.18/01/22/2019
Dodatok č.2 CRZ 1057/2019/LSR
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice Ján Soveľ
15.
Marec
2019
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.18/01/22/2019
Dodatok č.1 CRZ 1057/2019/LSR
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice Ján Soveľ
15.
Marec
2019
Dodatok č.2 ku Kúpnej zmluve č.11/01/22/2019
Dodatok č.2 CRZ 868/2019/LSR
0,00 € Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Košice Píla RÚFUS, s.r.o.
15.
Marec
2019
Dodatok č.1 k Zmluve o partnerstve
059/2019
0,00 € Ministerstvo financií SR Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR