Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
21.
Apríl
2018
Príkazná zmluva
17/2/7134/2
138,00 € Štefko Ján, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
21.
Apríl
2018
Príkazná zmluva
17/2/7134/1
193,00 € Knapko Ivan, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
20.
Apríl
2018
Poskytnutie finačného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci NP Cesta na trh práce - Aktivita č.1 podľa §54
18/46/054/29/KK
9 734,40 € ZOSTAV s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
20.
Apríl
2018
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021J085-223-14
IROP-Z-302021J085-223-14
623 876,33 € Spojená škola Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
20.
Apríl
2018
Delimitačný protokol v k.ú. Krásnohorské Podhradie, okres Rožňava
03707/2017-UVOS-U00081/17.00
0,00 € Slovenský pozemkový fond Lesy SR, odštepný závod Rožňava
20.
Apríl
2018
Zmluva o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302041I732-431-16
13/2018
429 631,19 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prešovská univerzita v Prešove
20.
Apríl
2018
Licenčná zmluva La Traviata
10/2018/AZ
0,00 € LITA, autorská spoločnosť Štátna opera
20.
Apríl
2018
Zmluva o poskytnutí vrátených funkčných pomôcok
NO1/OPPNKaPČ/SOC/2018/31626 č.z. 2018/79322
0,00 € Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Zákamenné Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
20.
Apríl
2018
Dohoda o zabezpečení účasti experta
R-3492/2018
0,00 € Národné lesnícke centrum Technická univerzita vo Zvolene
20.
Apríl
2018
Zmluva o usporiadaní školskej športovej súťaže
OU-BA-OS3-2018/040687
290,00 € Základná škola Okresný úrad Bratislava
20.
Apríl
2018
DOHODA č. 01/2018/06
CRZč.3709/2018/LSR
43 987,59 € Obec Tužina LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
20.
Apríl
2018
Zmluva o dielo
017/DF/2018
1 000,00 € Katarína Grančičová Vysoká škola múzických umení
20.
Apríl
2018
Príkazná zmluva
18/1/7580/1
315,00 € Gašparík Štefan, Ing. Slovenská národná akreditačná služba
20.
Apríl
2018
DOHODA č.02/2018/07
CRZč.3707/2018/LSR
15 000,00 € Obec Horné Srnie LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
20.
Apríl
2018
Dodatok k dohode o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa §60 ods.2 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti
DODATOK č.1 k dohode č.18/19/060/277
0,00 € Ľuboš Gomola Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Čadca
20.
Apríl
2018
Zmluva o zriadení vecného bremena- k.ú. Dolné Krškany, zriadenie vecného bremena z dôvodu, že na zaťaženej parcele je postavená strojovňa MVE vo vlastníctve oprávneného z vecného bremena, LV č. 244
579/2018-PN
2 112,00 € SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik MVE Nitra, a.s.
20.
Apríl
2018
Zmluva o poskytnutí praktického vyučovania
46/2018/UR/ZoPPV
0,00 € Stredná odborná škola poľnohospodárstva a služieb na vidieku Národná zoologická záhrada Bojnice
20.
Apríl
2018
DOHODA číslo 18/34/051/67 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy
18/34/051/67
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Bardejov
20.
Apríl
2018
kúpna zmluva
18/02/2018
0,00 € LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Odštepný závod Námestovo NOVŠINDEL s.r.o.
20.
Apríl
2018
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie v rámci programu ERASMUS+ akademický rok 2017/2018 číslo zmluvy -38/2017-18
ZML-2017/1-355:191006
0,00 € PhDr. Jozefína Mesárošová, PhD. Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »