Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Zverejnené
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Názov zmluvy / č. zmluvy
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Cena
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Dodávateľ
Zoradiť zoznam vzostupne Zoradiť zoznam zostupne
Objednávateľ
22.
Marec
2019
Zmluva o dielo
Z/2019/623/I/FiF/OE
5 120,00 € Chris Engert Univerzita Komenského v Bratislave - Filozofická fakulta
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa § 59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti
19/39/059/2
0,00 € Martin Smalik - KAMAS Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stropkov
22.
Marec
2019
Dohoda o používaní RMV
D 038/053/2019
0,00 € Centrum právnej pomoci Centrum právnej pomoci
22.
Marec
2019
Dohoda o používaní RMV
D 030/045/2019
0,00 € Centrum právnej pomoci Centrum právnej pomoci
22.
Marec
2019
Zmluva o nájme nebytových priestorov
291/2019 info
1 441,20 € Slovenská pošta, a. s. Ing. Helena Bobrovčanová
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHP podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. na kalendárny rok 2019
19/04/060/25
3 325,88 € ADVENTIM n.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dunajská Streda
22.
Marec
2019
Dohoda o zabezpečení odborných služieb č. HŹP/2019/01372/Kk
0600/0013/19
64,00 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave Slovenská technická univerzita v Bratislave
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z.
D o h o d a č. 19/36/060/9
3 325,88 € SpišMAN, spol. s r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad
22.
Marec
2019
Dohoda č. 19/37/050/22 o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného UoZ podľa § 50
Dohoda č. 19/37/050/22
4 542,72 € FEZANOVA, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov
22.
Marec
2019
Dohoda o hromadnom uzavretí dodatkov k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. B0977383
SITB_DO_OT-11630032B0977383_2019
15,00 € Orange Slovensko, a.s. Ministerstvo vnútra SR (Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti)
22.
Marec
2019
Zmluva o zriadení vecného bremena
821187006-4-2019-ZVB
1 500,00 € Železnice Slovenskej republiky SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK
22.
Marec
2019
Zmluva o spolupráci
Z - 34/19
2 264,00 € Association E7KA Literárne informačné centrum
22.
Marec
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
19/21/051/21
0,00 € Miroslav Ľuba ML-Tech Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5 /2004 Z. z. o službách zamestnanosti
19/32/060/66
3 325,88 € Alena Bartošová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Veľký Krtíš
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí príspevku na činnosť pracovného asistenta podľa §59
19/46/059/3
9 099,60 € Igor Monka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Kežmarok
22.
Marec
2019
Zmluva o spolupráci
Z/2019/629/IX/FSEV/UVP
0,00 € mesto Prievidza Univerzita Komenského v Bratislave - Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK
22.
Marec
2019
Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnancov na školenie na akademický rok 2018/2019, č. zmluvy 115/2018/2019
UPJŠ - 216/2019
0,00 € Mgr. Maroš Melichárek, PhD. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
22.
Marec
2019
Dohoda o o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie
19/43/051/8
0,00 € Obec Bôrka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
22.
Marec
2019
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodnených UoZ vo veku 50 rokov a viac podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
19/22/054/36
1 098,24 € TERAVA SECURITY, s.r.o. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Liptovský Mikuláš
22.
Marec
2019
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe
D O H O D A číslo 19/36/52A/9
0,00 € Súkromná materská škola Stella Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Poprad