Centrálny register zmlúv

Slovenská agentúra životného prostredia

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Február 2011
Dodatok č. 2 k Zmluve č. SAŽP USTREDIE/2008/86 - poskytnutie služby informácií a ochrany objektu budovy a areálu SAZP v Bratislave
SAŽP USTREDIE/2011/08
0,00 € SBS VONEM Group, s.r.o., Jasovská 21, 851 07 Bratislava SAŽP
4. Február 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o právnej pomoci
SAZP USTREDIE/2011/03
0,00 € JUDr. Martin Dianiška - advokát, Kukučínova 24, 974 01 Banská Bystrica SAŽP
21. Február 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. SAZP CER/2010/07 - oblasť protipovodňovej ochrany - projekt TICAD
CPPEZ/2011/09
0,00 € Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepný závod Košice, Ďumbierska 14, Košice, 041 59 SAŽP
21. Február 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. SAZP CER/2010/11 - oblasť dopravy -TICAD
SAZP CPPEZ/2011/10
0,00 € Ing.Ľubomír Mateček, Smrekova 11, 010 01 Žilina SAŽP
24. Február 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. SAŽP CER/2010/06 - hodnotenie povodia stavu vôd
SAZP CPPEZ/2011/17
0,00 € Slovenský hydrometeorologický ústav SAŽP
3. Marec 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.SAZP CMZP/2010/14 - spracovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny - RUSES pre okres Liptovský Mikuláš
SAZP CTKEVV/2011/12
0,00 € ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica SAŽP
3. Marec 2011
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve SAZP CPEP/2009/36 - propagačné predmety pre projekt: Zlepšenie environmentálneho povedomia v oblasti ochrany prírody a krajiny ( vrátane NATURA 2000)
SAZP CTKEVV/2011/13
0,00 € ALFA Reklama, s.r.o. SAŽP
3. Marec 2011
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. SAZP CMZP/2010/15-spracovanie dokumentácie ochrany prírody a krajiny - RUSES pre okres Banska Štiavnica
SAZP CTKEVV/2011/11
0,00 € ESPRIT, spol. s r.o., Pletiarska 2, Banska Štiavnica, 969 01 SAŽP
8. Marec 2011
Dodatok č.3 k Zmluve o dodávke služieb - upratovanie SAZP, Hanulova 5/D, BA
SAZP COHEM/2011/22
0,00 € Ľubica Kapitáňová Slovenská agentúra životného prostredia
12. Apríl 2011
Dodatok č.3 k Zmluve č. SAZP USTREDIE/2008/86 - o poskytovaní služby informácií a ochrany objektu budovy SAZP v Bratislave na Hanulovej 5/D
SAZP USTREDIE/2011/43
0,00 € SBS VONEM Group, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
20. Apríl 2011
Zmluva o spolupráci - Envirofilm 2011
SAZP USTREDIE/2011/34
0,00 € Mesto Banská Bystrica Slovenská agentúra životného prostredia
2. Máj 2011
Zmluva o právnej pomoci
SAZP USTREDIE/2011/41
0,00 € JUDr.Pavol Hovan, advokát Slovenská agentúra životného prostredia
4. Máj 2011
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo č. SAZP CRE/2010/02 - tlač publikácií a výroba obalov na DVD pre projekt Informačná a vzdelávacia kampaň o vodnom plánovaní v zmysle smernice 2000/60/ES vo vzťahu k ochrane prírody a krajiny
SAZP CEI/2011/36
0,00 € DOLIS s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
24. Máj 2011
Zmluva o spolupráci - Envirofilm 2011
SAZP USTREDIE/2011/60
0,00 € Slovenský filmový ústav Slovenská agentúra životného prostredia
6. Jún 2011
Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č. SAZP CRE/2010/12 - tlač publikácií a výroba obalov na DVD
SAZP CEI/2011/80
0,00 € DOLIS s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
10. Jún 2011
Dodatok č.4 k Zmluve č. SAZP USTREDIE/2008/86 o poskytnutí služby informácií a ochrany objektu budovy SAZP, Hanulova 5/D
SAZP USTREDIE/2011/88
0,00 € SBS VONEM Group, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
13. Jún 2011
Dohoda o spolupráci v oblasti IT a INSPIRE
SAZP CEI/2011/89
0,00 € CENIA, česká informačná agentúra životného prostredia Slovenská agentúra životného prostredia
27. Jún 2011
Zmluva o podnájme nehnuteľnosti - objekt SEV Teplý Vrch
SAZP USTREDIE/2011/85
0,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Drieňok, s.r.o.
27. Jún 2011
Zmluva o poskytovaní odbornej pomoci pri verejnom obstarávaní
SAZP USTREDIE/2011/59
0,00 € PP&P Co., s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia
22. August 2011
Dodatok č.5 k Zmluve č. SAZP USTREDIE/2008/86 o poskytnutí služby informácií a ochrany objektu budovy SAZP v BA
SAZP USTREDIE/2011/101
0,00 € SBS VONEM Group, s.r.o. Slovenská agentúra životného prostredia