Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
11. December 2023
KÚPNA ZMLUVA č.181/OI/2023
181/OI/2023
230 231,00 € SOFOS, a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
8. December 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z401405DVK1
Z401405DVK1
39 887 615,60 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8. December 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z401405DVN5
Z401405DVN5
23 137 632,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8. December 2023
KÚPNA ZMLUVA č. 02/OBDP/2023 uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
KÚPNA ZMLUVA č. 02/OBDP/2023
41 888,04 € KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312081DTG4
Z312081DTG4
50 000 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
4. December 2023
Dodatok č. 6 k zmluve č. 21/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle §89a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a dop
21/OVOSOD/2023
4 600,00 € Dobrý pastier n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
1. December 2023
KÚPNA ZMLUVA č.184/OI/2023
184/OI/2023
2 402 880,00 € EMM spol. s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27. November 2023
KÚPNA ZMLUVA č.186/OI/2023
186/OI/2023
1 054 750,00 € SOFOS, a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27. November 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 37/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a do
Dodatok č. 2 k zmluve č. 37/OVOSOD/2023
19 010,00 € Dom sv. Jozefa - Centrum pre detia rodiny Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27. November 2023
Dodatok č. 5 k zmluve č. 40/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a do
Dodatok č. 5 k zmluve č. 40/OVOSOD/2023
33 212,80 € Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja, arcibiskupa Myr-Lykijského, divotvorcu v Medzilaborciach Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27. November 2023
"Dodatok č. 5 k zmluve č. 42/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a
Dodatok č. 5 k zmluve č. 42/OVOSOD/2023
7 600,94 € Detský domov sv. Klementa Hofbauera Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
24. November 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 20/2023/DOS
20/2023/DOS
750,09 € Marek Levý Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
23. November 2023
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2023/Ústredie PSVaR
262/SE/2023
62 283,77 € Slovenská konsolidačná, a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
21. November 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 19/2023/DOS
19/2023/DOS
1 764,81 € Jozef Čureja Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
16. November 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 21/2023/DOS
21/2023/DOS
326,98 € Pavol Kováč Pešta Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
15. November 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 17/2023/DOS
17/2023/DOS
131,93 € Irena Drobňáková Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
15. November 2023
Dodatok č. 5 k zmluve č. 21/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle §89a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a dop
21/OVOSOD/2023
4 041,82 € Dobrý pastier n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15. November 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 28/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, §89b zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmen
28/OVOSOD/2023
12 824,80 € Orchidea, n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
14. November 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312031DNK2
Z312031DNK2
29 999 996,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
10. November 2023
"Dodatok č. 1 k Zmluve č. 61/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie opatrení ambulantnou formou, terénnou formou alebo ambulantnou a terénnou formou v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) uzatvorenej v zmysle § 89d zákona
Dodatok č. 1 k zmluve č. 61/OVOSOD/2023
0,00 € Trojlístok, n. o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava