Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Október 2023
"Dodatok č. 2 k Zmluve č. 01/3-Z, č. nájomcu 244/SSV/2022 o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.09.2022 uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/196
" Dodatok č. 2 k Zmluve č. 01/3-Z, č. nájomcu 244/SSV/2022 o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.09.2022 "
0,00 € Peter Benkovič - BENT Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
" Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 76/SSV/2022 uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskor
"Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 76/SSV/2022 "
0,00 € EKOSTEEL Prešov, s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
" Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 412/SSV/2021 zo dňa 17.01.2022 uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorš
" Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 412/SSV/2021 zo dňa 17.01.2022 "
0,00 € KERAMOPROJEKT Trenčín a.s., Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke nebytových priestrov, č. požičiavateľa: 034/2022, č.vypožičiavateľa: 465/SR/2022, uzatvorená podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1965 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 13 zákona č. 278/1993 Z.z. o
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov, č. požičiavateľa: 034/2022, č.vypožičiavateľa: 465/SR/2022
564,80 € Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
" Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2a-3/2022, č. nájomcu 173/SSV/2022 zo dňa 24.06.2022 uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/
" Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2a-3/2022, č. nájomcu 173/SSV/2022 zo dňa 24.06.2022 "
0,00 € Mesto Veľký Krtíš Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
"Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 0109340060 č. podnájomcu: 460/SR/2022 zo dňa 22.12.2022 uzavretej v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Obč
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 0109340060
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
" Dodatok č. 1 K Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 001, č. podnájomcu 341/SSV/2022 zo dňa 21.10.2022 uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 001, č. podnájomcu 341/SSV/2022
0,00 € REALMI, s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
Dodatok č. 4 k zmluve č. 46/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a do
Dodatok č. 4 k zmluve č. 46/OVOSOD/2023
7 214,38 € DORKA, n. o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
"Dodatok č. 1 K Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KCE: 006/22 zo dňa 17.03.2022 uzatvorenej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zák
"Dodatok č. 1 K Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KCE: 006/22 zo dňa 17.03.2022 "
0,00 € "Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií Slovenskej republike " Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
"Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme č. 1120340122 (č. nájomcu: 3/SSV/2022) uzatvorenej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
"Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme č. 1120340122 (č. nájomcu: 3/SSV/2022) "
0,00 € "Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
Dodatok č. 4 k zmluve č. 21/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle §89a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a dop
21/OVOSOD/2023
1 200,00 € Dobrý pastier n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
Dodatok č. 4 k zmluve č. 18/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a d
18/OVOSOD/2023
7 634,53 € Nezisková organizácia PETO Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
"Dodatok č. 5 k zmluve č. 31/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a a § 89b zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o z
31/OVOSOD/2023
8 327,46 € "Spoločenstvo Svätej rodiny " Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
Dodatok č. 4 k zmluve č. 27/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a d
27/OVOSOD/2023
2 032,50 € Diecézna charita Žilina Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
Dodatok č. 4 k zmluve č. 17/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a d
17/OVOSOD/2023
4 668,29 € Domov detí sv. Antona o.z. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27. Október 2023
Zmluva o dielo č. 182/138/2023
č. 182/138/2023
76 710,35 € MeRa service, s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27. Október 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021AKN6-211-17 zo dňa 28.01.2021
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021AKN6-211-17 zo dňa 28.01.2021
782 927,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27. Október 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021Z773-211-17 zo dňa 04.02.2021
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021Z773-211-17 zo dňa 04.02.2021
1 102 436,50 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
26. Október 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 13/2023/DOS
13/2023/DOS
2 484,10 € Lucia Sopková - LS beauty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
26. Október 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 14/2023/DOS
14/2023/DOS
809,15 € Lucia Čurejová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa