Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Október 2023
Dodatok č. 4 k zmluve č. 40/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a do
Dodatok č. 4 k zmluve č. 40/OVOSOD/2023
7 913,20 € Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja, arcibiskupa Myr-Lykijského, divotvorcu v Medzilaborciach Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
31. Október 2023
Dodatok č. 4 k zmluve č. 44/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, § 89b zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zme
Dodatok č. 4 k zmluve č. 44/OVOSOD/2023
10 630,98 € ZEM DETÍ - KOŠICE n.o Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
" Dodatok č. 3 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaných služieb č. 5/SSV/2022 zo dňa 25.01.2022 uzatvorenej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
"Dodatok č. 3 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaných služieb č. 5/SSV/2022 zo dňa 25.01.2022 "
0,00 € AOC Vranov s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
" Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 101/SSV/2022 zo dňa 28.03.2022 uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zá
Dodatok č. 1
0,00 € RVRENT s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
" Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 207/SSV/2022 zo dňa 29.07.2022 uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zák
" Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 207/SSV/2022 zo dňa 29.07.2022 "
0,00 € Bytové hospodárstvo, s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
"Dodatok č. 1 K Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 300/2022 zo dňa 17.08.2022 uzatvorenej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonn
"Dodatok č. 1 K Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 300/2022 zo dňa 17.08.2022 "
0,00 € Mesto Stará Ľubovňa Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
"Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.prenajímateľa 1558/2017/06/MK, č. nájomcu 102/133/2018 zo dňa 10.05.2018 uzatvorenej podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľ
"Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1558/2017/06/MK"
0,00 € Mesto Zvolen Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
"Dodatok č. 2 k Zmluve č. 01/3-Z, č. nájomcu 244/SSV/2022 o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.09.2022 uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/196
" Dodatok č. 2 k Zmluve č. 01/3-Z, č. nájomcu 244/SSV/2022 o nájme nebytových priestorov zo dňa 26.09.2022 "
0,00 € Peter Benkovič - BENT Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
" Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 76/SSV/2022 uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskor
"Dodatok č.2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 76/SSV/2022 "
0,00 € EKOSTEEL Prešov, s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
" Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 412/SSV/2021 zo dňa 17.01.2022 uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorš
" Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 412/SSV/2021 zo dňa 17.01.2022 "
0,00 € KERAMOPROJEKT Trenčín a.s., Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke nebytových priestrov, č. požičiavateľa: 034/2022, č.vypožičiavateľa: 465/SR/2022, uzatvorená podľa § 659 a nasl. zákona č. 40/1965 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 13 zákona č. 278/1993 Z.z. o
Dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke nebytových priestorov, č. požičiavateľa: 034/2022, č.vypožičiavateľa: 465/SR/2022
564,80 € Centrum pre deti a rodiny Bratislava - Rontgenova Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
" Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2a-3/2022, č. nájomcu 173/SSV/2022 zo dňa 24.06.2022 uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/
" Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2a-3/2022, č. nájomcu 173/SSV/2022 zo dňa 24.06.2022 "
0,00 € Mesto Veľký Krtíš Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
"Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 0109340060 č. podnájomcu: 460/SR/2022 zo dňa 22.12.2022 uzavretej v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Obč
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 0109340060
0,00 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
" Dodatok č. 1 K Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 001, č. podnájomcu 341/SSV/2022 zo dňa 21.10.2022 uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky
Dodatok č. 1 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 001, č. podnájomcu 341/SSV/2022
0,00 € REALMI, s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
Dodatok č. 4 k zmluve č. 46/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a do
Dodatok č. 4 k zmluve č. 46/OVOSOD/2023
7 214,38 € DORKA, n. o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
"Dodatok č. 1 K Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KCE: 006/22 zo dňa 17.03.2022 uzatvorenej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zák
"Dodatok č. 1 K Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KCE: 006/22 zo dňa 17.03.2022 "
0,00 € "Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií Slovenskej republike " Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
"Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme č. 1120340122 (č. nájomcu: 3/SSV/2022) uzatvorenej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
"Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme č. 1120340122 (č. nájomcu: 3/SSV/2022) "
0,00 € "Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
Dodatok č. 4 k zmluve č. 21/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle §89a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a dop
21/OVOSOD/2023
1 200,00 € Dobrý pastier n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
Dodatok č. 4 k zmluve č. 18/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a d
18/OVOSOD/2023
7 634,53 € Nezisková organizácia PETO Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
"Dodatok č. 5 k zmluve č. 31/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a a § 89b zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o z
31/OVOSOD/2023
8 327,46 € "Spoločenstvo Svätej rodiny " Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava