Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Október 2023
"Dodatok č. 1 K Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KCE: 006/22 zo dňa 17.03.2022 uzatvorenej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zák
"Dodatok č. 1 K Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KCE: 006/22 zo dňa 17.03.2022 "
0,00 € "Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií Slovenskej republike " Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
"Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme č. 1120340122 (č. nájomcu: 3/SSV/2022) uzatvorenej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
"Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme č. 1120340122 (č. nájomcu: 3/SSV/2022) "
0,00 € "Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
Dodatok č. 4 k zmluve č. 21/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle §89a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a dop
21/OVOSOD/2023
1 200,00 € Dobrý pastier n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
Dodatok č. 4 k zmluve č. 18/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a d
18/OVOSOD/2023
7 634,53 € Nezisková organizácia PETO Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
"Dodatok č. 5 k zmluve č. 31/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a a § 89b zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o z
31/OVOSOD/2023
8 327,46 € "Spoločenstvo Svätej rodiny " Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
Dodatok č. 4 k zmluve č. 27/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a d
27/OVOSOD/2023
2 032,50 € Diecézna charita Žilina Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Október 2023
Dodatok č. 4 k zmluve č. 17/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a d
17/OVOSOD/2023
4 668,29 € Domov detí sv. Antona o.z. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27. Október 2023
Zmluva o dielo č. 182/138/2023
č. 182/138/2023
76 710,35 € MeRa service, s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27. Október 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021AKN6-211-17 zo dňa 28.01.2021
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021AKN6-211-17 zo dňa 28.01.2021
782 927,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27. Október 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021Z773-211-17 zo dňa 04.02.2021
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021Z773-211-17 zo dňa 04.02.2021
1 102 436,50 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
26. Október 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 13/2023/DOS
13/2023/DOS
2 484,10 € Lucia Sopková - LS beauty Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
26. Október 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 14/2023/DOS
14/2023/DOS
809,15 € Lucia Čurejová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
24. Október 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 12/2023/DOS
12/2023/DOS
527,10 € Andrea Čandová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
23. Október 2023
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku
234/ONPSVR/2023
5 000,00 € Mgr. Júlia Kozáková - PERINKOVO Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
23. Október 2023
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku
231/ONPSVR/2023
5 000,00 € Súkromné jasle a materská škola LITTLE MOON Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
23. Október 2023
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku
240/ONPSVR/2023
5 000,00 € Citybabycare o.z. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
23. Október 2023
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku
241/ONPSVR/2023
5 000,00 € Citybabycare o.z. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
23. Október 2023
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku
237/ONPSVR/2023
5 000,00 € City Baby Care s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
19. Október 2023
KÚPNA ZMLUVA č.131/OI/2023
131/OI/2023
118 800,00 € SOFOS, a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
19. Október 2023
KÚPNA ZMLUVA č.187/OI/2023
187/OI/2023
141 384,00 € SOFOS, a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava