Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Október 2023
"Dodatok č. 3 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. 463/124/2019 zo dňa 19.12.2019 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 21.1.2021 a Dodatku č. 2 zo dňa 28.11.2022 uzatvorenej podľa ustanovení zákona č. 116/1990
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 463/124/2019
0,00 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
18. Október 2023
"Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 1/2022/LV (č. nájomcu 96/SSV/2022) uzatvorenej v zmysle zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zá
"Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1/2022/LV č. nájomcu 96/SSV/2022 "
0,00 € AGRIS SLOVAKIA spol. s r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
17. Október 2023
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku
238/ONPSVR/2023
5 000,00 € Jasličky Adamkovo - občianske združenie Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
17. Október 2023
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku
235/ONPSVR/2023
5 000,00 € Obec Vrakúň Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
17. Október 2023
Dodatok č.1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 76/SSV/2023 zo dňa 10.02.2023
"Dodatok č. 1 o nájme nebytových priestorov č. 76/SSV/2023
0,00 € Kollár Zoltán Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
17. Október 2023
"Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 188/SSV/2022 zo dňa 10.06.2022 uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky záko
"Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 188/SSV/2022 "
0,00 € HRONSTAV 01, spol. s r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
16. Október 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 11/2023/DOS
11/2023/DOS
650,34 € Peter Duhaň Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
13. Október 2023
Dodatok č. 1 k Dohode o vzájomnej spolupráci
Dodatok č.1 k Dohode o vzájomnej spolupráci_TREXIMA Bratislava
0,00 € TREXIMA Bratislava, spol. s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
12. Október 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 18/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a d
18/OVOSOD/2023
1 500,00 € Nezisková organizácia PETO Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
12. Október 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 30/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle §89a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a dop
30/OVOSOD/2023
1 000,00 € Signál ohrozenia Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
12. Október 2023
"Dodatok č. 4 k zmluve č. 31/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a a § 89b zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o z
31/OVOSOD/2023
2 200,00 € "Spoločenstvo Svätej rodiny " Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
12. Október 2023
"Dodatok č. 3 k zmluve č. 32/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a d
32/OVOSOD/2023
2 900,00 € Občianske združenie ,,Za dôstojný život“ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
12. Október 2023
"Dodatok č. 3 k zmluve č. 29/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a d
29/OVOSOD/2023
3 600,00 € "Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Banská Bystrica Domov detí " Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
12. Október 2023
"Dodatok č. 3 k zmluve č. 34/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a d
34/OVOSOD/2023
800,00 € Dieťa v ohrození, n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
12. Október 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 23/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a d
23/OVOSOD/2023
1 700,00 € Rodinný detský domov n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
12. Október 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 27/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a d
27/OVOSOD/2023
400,00 € Diecézna charita Žilina Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
12. Október 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 17/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a d
17/OVOSOD/2023
1 300,00 € Domov detí sv. Antona o.z. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
12. Október 2023
Dodatok č. 4 k zmluve č. 36/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a do
Dodatok č. 4 k zmluve č. 36/OVOSOD/2023
300,00 € Detský smiech n. o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
12. Október 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 46/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a do
Dodatok č. 3 k zmluve č. 46/OVOSOD/2023
2 000,00 € DORKA, n. o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
12. Október 2023
Dodatok č. 4 k zmluve č. 25/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, § 89b zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zme
Dodatok č. 4 k zmluve č. 25/OVOSOD/2023
400,00 € Komunita Kráľovnej pokoja  Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava