Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Október 2023
Dodatok k zmluve o nájme
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 16/SSV/2023
0,00 € C&P group, s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
10. Október 2023
Kúpna zmluva 158_OVS_2023
158/OVS/2022
43 590,74 € TODOS s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
10. Október 2023
Dodatok k zmluve o nájme a podnájme nebytového priestoru
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme a podnájme nebytového priestoru č. 153/SSV/2022
0,00 € TRIADA Humenné s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
9. Október 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021ASL3-211-17 zo dňa 06.07.2022
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021ASL3-211-17 zo dňa 06.07.2022
745 045,57 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
5. Október 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku na vytvorené nové pracovné miesta
239/OIPI/2023
Doplnená
2 887 625,00 € ANDRITZ Slovakia s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
3. Október 2023
Dodatok k Dohode o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov CHD podľa §60 ods.2 zákona č.5/2004
Dodatok č.1 k Dohode č. 23/02/060/18
4 492,94 € Zariadenie sociálnych služieb Rohožník n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
3. Október 2023
"Dodatok č. 1 k zmluve č. 14/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, §89b zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zme
14/OVOSOD/2023
81 000,00 € Gréckokatolícka charita Prešov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
3. Október 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 38/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, § 89b, § 89c, zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele
Dodatok č. 3 k zmluve č. 38/OVOSOD/2023
100,00 € Náruč – Pomoc deťom v kríze Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
3. Október 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 40/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a do
Dodatok č. 3 k zmluve č. 40/OVOSOD/2023
2 500,00 € Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja, arcibiskupa Myr-Lykijského, divotvorcu v Medzilaborciach Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
3. Október 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 41/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a do
Dodatok č. 3 k zmluve č. 41/OVOSOD/2023
3 200,00 € Detské centurm "PRE TEBA", n. o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
3. Október 2023
"Dodatok č. 3 k zmluve č. 42/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a
Dodatok č. 3 k zmluve č. 42/OVOSOD/2023
1 000,00 € Detský domov sv. Klementa Hofbauera Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
3. Október 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 44/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, § 89b zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zme
Dodatok č. 3 k zmluve č. 44/OVOSOD/2023
2 800,00 € ZEM DETÍ - KOŠICE n.o Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
2. Október 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312101DMX5
Z312101DMX5
10 115 436,48 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
2. Október 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 10/2023/DOS
10/2023/DOS
11 869,42 € Viera Pastorčiková Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
29. September 2023
"Dodatok č. 7 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb č. 149/140/2018 zo dňa 22.05.2018 uzatvorenej podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o
Dodatok č.7 k Zmluve 149/140/2018
0,00 € AOC Vranov s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
28. September 2023
Dodatok k zmluve o nájme
Dodatok č. 1
0,00 € Franco Real Estates s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
28. September 2023
Dodatok k zmluve o nájme nebytových priestorov
CRZ-8370241
0,00 € DS Development s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
28. September 2023
Dodatok č. 4 k zmluva č. 35/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, § 89b zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zme
Dodatok č. 4 k zmluve č. 35/OVOSOD/2023
3 500,00 € DETSKÉ CENTRUM SLOVENSKO Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
28. September 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 18/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a d
18/OVOSOD/2023
1 500,00 € Nezisková organizácia PETO Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
28. September 2023
"Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 405/138/2017 zo dňa 10.01.2018 uzatvorenej podľa ustanovení zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákon
Zmluva nájme nebytových priestorov č. 405/138/2017
0,00 € Jozef Benko - group Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava