Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. September 2023
Dohoda o poskytnutí finančného príspevku
213/ONPSVR/2023
5 000,00 € Svet HARMÓNIE, s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27. September 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 9/2023/DOS
9/2023/DOS
548,59 € Mária Gáborová Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
26. September 2023
D o d a t o k č.1 k dohode č. 23/08/060/40 zo dňa 20.03.2023 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004
23/08/060/40
0,00 € Pavol Hlučil Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
26. September 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312101DMF4
Z312101DMF4
3 114 270,92 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
25. September 2023
KÚPNA ZMLUVA č.130/OI/2023
130/OI/2023
108 888,00 € TurTel, s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
25. September 2023
Zmluva o prevode vlastníctva darovaním majetku UNHCR
Zmluva: 2023 SVK 000000000011
0,00 € UNHCR - Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
22. September 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312031DMW5
Z312031DMW5
50 000 000,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
22. September 2023
Zmluva o partnerstve
211/ONPSVR/2023
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
21. September 2023
"Dodatok č. 1 k zmluve č. 12/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, §89b zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zme
12/OVOSOD/2023
36 000,00 € Z - NÁVRAT centrum n. o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
19. September 2023
Dodatok č. 3 k zmluve č. 36/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a do
Dodatok č. 3 k zmluve č. 36/OVOSOD/2023
11 958,00 € Detský smiech n. o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
19. September 2023
MEMORANDUM O SPOLUPRÁCI uzatvorené podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Memorandum o spolupráci FRaZ DeD a ÚPSVaR
0,00 € Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
14. September 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 46/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a do
Dodatok č. 2 k zmluve č. 46/OVOSOD/2023
71 730,00 € DORKA, n. o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
14. September 2023
"Dodatok č. 2 k zmluve č. 32/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a d
32/OVOSOD/2023
95 640,00 € Občianske združenie ,,Za dôstojný život“ Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
13. September 2023
"Dodatok č. 2 k zmluve č. 34/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a d
34/OVOSOD/2023
47 820,00 € Dieťa v ohrození, n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
13. September 2023
"Dodatok č. 2 k zmluve č. 29/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a d
29/OVOSOD/2023
95 640,00 € "Stredisko Evanjelickej DIAKONIE Banská Bystrica Domov detí Domov detí " Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
13. September 2023
"Dodatok č. 1 k zmluve č. 33/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a d
33/OVOSOD/2023
23 910,00 € Centrum pre deti a rodiny, Dom svätej Alžbety, krízové stredisko, n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
12. September 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 48/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a do
Dodatok č. 1 k zmluve č. 48/OVOSOD/2023
47 820,00 € ALŽBETKA, n. o Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
12. September 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 44/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, § 89b zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zme
Dodatok č. 2 k zmluve č. 44/OVOSOD/2023
162 588,00 € ZEM DETÍ - KOŠICE n.o Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
12. September 2023
"Dodatok č. 1 k zmluve č. 4/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, §89b zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmen
4/OVOSOD/2023
45 000,00 € Nádej - Reménység, n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
11. September 2023
Zmluva o poskytnutí príspevku na vytvorené nové pracovné miesta
192/OIPI/2023
0,00 € Solar Turbines Slovakia s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava