Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
7. Február 2024
Písomné vyžiadanie údajov chránených ako bankové tajomstvo a dohoda o spôsobe poskytovania takýchto údajov
149/OPHNŠSD/2024
0,00 € Oberbank AG Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
7. Február 2024
Písomné vyžiadanie údajov chránených ako bankové tajomstvo a dohoda o spôsobe poskytovania takýchto údajov
148/OPHNŠSD/2024
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
7. Február 2024
Písomné vyžiadanie údajov chránených ako bankové tajomstvo a dohoda o spôsobe poskytovania takýchto údajov
152/OPHNŠSD/2024
0,00 € Tatra banka, a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
7. Február 2024
Písomné vyžiadanie údajov chránených ako bankové tajomstvo a dohoda o spôsobe poskytovania takýchto údajov
153 /OPHNŠSD/2024
0,00 € Československá obchodná banka a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
6. Február 2024
Písomné vyžiadanie údajov chránených ako bankové tajomstvo a dohoda o spôsobe poskytovania takýchto údajov
144/OPHNŠSD/2024
0,00 € 365.bank, a. s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
6. Február 2024
Písomné vyžiadanie údajov chránených ako bankové tajomstvo a dohoda o spôsobe poskytovania takýchto údajov
145/OPHNŠSD/2024
0,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
5. Február 2024
Zmluva o vymáhaní pohľadávok štátu č. 1/2024/ÚPSVR Stará Ľubovňa
1/2024/ÚPSVR Stará Ľubovňa
0,00 € Slovenská konsolidačná, a.s. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
5. Február 2024
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-Z-302021M740-211-17
IROP-D1-302021M740-211-17
581 471,17 € Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
5. Február 2024
Písomné vyžiadanie údajov chránených ako bankové tajomstvo a dohoda o spôsobe poskytovania takýchto údajov
147/OPHNŠSD/2024
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
5. Február 2024
Písomné vyžiadanie údajov chránených ako bankové tajomstvo a dohoda o spôsobe poskytovania takýchto údajov
146/OPHNŠSD/2024
0,00 € BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
5. Február 2024
Písomné vyžiadanie údajov chránených ako bankové tajomstvo a dohoda o spôsobe poskytovania takýchto údajov
143/OPHNŠSD/2024
0,00 € mBank S.A., pobočka zahraničnej banky Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
30. Január 2024
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č. 227/OPERDFaFEAD/2018
Dohoda o ukončení zmluvy o dielo č. 227/OPERDFaFEAD/2018
15 641,48 € EUROBAU, s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
29. Január 2024
Dodatok č.10 k Zmluve o zabezpečení výplat dávok v okresnom okruhu
Dodatok č.10 Slovenská pošta a.s.
0,00 € Slovenská pošta a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
17. Január 2024
ZMLUVA O PODNÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV, č. nájomcu: 279/SSVaR/2023
279/SSVaR/2023
2 226,80 € Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
17. Január 2024
Zmluva o partnerstve
1081/2023
0,00 € Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
17. Január 2024
Zmluva o partnerstve
274/ONPSVR/2023
0,00 € Inštitút pre výskum práce a rodiny Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
17. Január 2024
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021AYI3-211-17
IROP-D3-302021AYI3-211-17
433 565,47 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
15. Január 2024
DODATOK č. 1 K DOHODE O POSKYTNUTÍ PRÍSPEVKU podľa §59 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
23/08/059/7-1
0,00 € Pokora, n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
5. Január 2024
Zmluva o partnerstve
280/ONPSVR/2023
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
19. December 2023
Dodatok č. 1 k zmluve č. 453/OVS/2022
453/OVS/2022
21 804,00 € Goldrein Plus s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava