Centrálny register zmlúv

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. December 2023
"Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 6/SSV/2022 zo dňa 24.03.2022 zo dňa 10.06.2022 uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
Dodatok č. 3 k Nájomnej zmluve č. 6/SSV/2022
660,00 € Matej Lorman Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
21. December 2023
Dodatok č. 2 K Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KCE: 006/22 zo dňa 17.03.2022 uzatvorenej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky záko
Dodatok č. 2 K Zmluve o nájme nebytových priestorov č. KCE: 006/22 zo dňa 17.03.2022
0,00 € Jednotný majetkový fond zväzov odborových organizácií Slovenskej republike Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
21. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve k nájomnej zmluve č. 406/SSV/2021 zo dňa 17.01.2022 uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa §663 a nasl. Zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákoník v znení neskorších
Dodatok č. 2 k Zmluve k náojmnej zmluve č. 406/SSV/2021
0,00 € Welcome, spol. s r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
21. December 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2a-3/2022, č. nájomcu 173/SSV/2022 zo dňa 24.06.2022 uzavretej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa § 663 a nasl. zákona č. 40/
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 2a-3/2022, č. nájomcu 173/SSV/2022 zo dňa 24.06.2022
0,00 € Mesto Veľký Krtíš Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
21. December 2023
DODATOK č. 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. nájomcu 102/SSV/2022 zo dňa 17.03.2022 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 30.10.2023 uzatvorenej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a pod
DODATOK č. 2 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č. nájomcu 102/SSV/2022
0,00 € STAVART, s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
20. December 2023
Dohoda o urovnaní č. 251/OVS/2023
Dohoda o urovnaní č.251/OVS/2023
72,06 € Mesto Michalovce Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
20. December 2023
Dohoda o urovnaní č. 261/OVS/2023
Dohoda o urovnaní č.261/OVS/2023
83,39 € Služby mesta Michalovce, s. r. o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
20. December 2023
Zmluva o partnerstve
268/ONPSVR/2023
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
13. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 259/SE/2023
259/SE/2023
109 165,49 € ReSocia, n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
13. December 2023
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 22/2023/DOS
22/2023/DOS
1 200,00 € Ladislav Dunka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
11. December 2023
KÚPNA ZMLUVA č.181/OI/2023
181/OI/2023
230 231,00 € SOFOS, a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
8. December 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z401405DVK1
Z401405DVK1
39 887 615,60 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8. December 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z401405DVN5
Z401405DVN5
23 137 632,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
8. December 2023
KÚPNA ZMLUVA č. 02/OBDP/2023 uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
KÚPNA ZMLUVA č. 02/OBDP/2023
41 888,04 € KONIMPEX, spoločnosť s ručením obmedzeným Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
5. December 2023
Zmluva o poskytnutí NFP č. Z312081DTG4
Z312081DTG4
50 000 000,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
4. December 2023
Dodatok č. 6 k zmluve č. 21/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle §89a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a dop
21/OVOSOD/2023
4 600,00 € Dobrý pastier n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
1. December 2023
KÚPNA ZMLUVA č.184/OI/2023
184/OI/2023
2 402 880,00 € EMM spol. s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27. November 2023
KÚPNA ZMLUVA č.186/OI/2023
186/OI/2023
1 054 750,00 € SOFOS, a.s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27. November 2023
Dodatok č. 2 k zmluve č. 37/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a do
Dodatok č. 2 k zmluve č. 37/OVOSOD/2023
19 010,00 € Dom sv. Jozefa - Centrum pre detia rodiny Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
27. November 2023
Dodatok č. 5 k zmluve č. 40/OVOSOD/2023 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a do
Dodatok č. 5 k zmluve č. 40/OVOSOD/2023
33 212,80 € Centrum pre deti a rodiny sv. Nikolaja, arcibiskupa Myr-Lykijského, divotvorcu v Medzilaborciach Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava