Centrálny register zmlúv
Úrad vlády Slovenskej republiky
Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava
Telefón: 02/572 95 111, Fax: 02/524 97 595
info@vlada.gov.sk  www.crz.gov.sk

Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Február 2013
Dohoda č. 119/§56/2012, Dodatok č. 1
p56_119_2012_d1
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Milan Brezáni ŠPECIÁL
5. September 2012
Zmluva o poskytnutí pomôcky
Zmluva o poskytnutí pomôcky/2012/PO
0,00 € Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Prešov Marta Kakaščíková
29. Február 2024
Zmluva o nájme dopravných prostriedkov
168/OVS/2024
46 195,20 € Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
28. Február 2024
Zmluva o podnájme nebytového priestoru uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
64/SSVaR/2024
5 230,80 € Katolícka univerzita v Ružomberku Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
28. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
258/SSVaR/2023
8 417,16 € Jozef Benko - group Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
28. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov a o dodávke médií a poskytovaní služieb uzatvorená podľa ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorš
262/SSVaR/2023
6 935,04 € AOC Vranov s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
28. Február 2024
Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 1297/2023/06/MK uzatvorená podľa zákona č.116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 261 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
254_SR_2023
3 954,00 € Mesto Zvolen Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
28. Február 2024
Zmluva o podnájme nebytových priestorov č. 0109340060 uzatvorená podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
260/SSVaR/2023
8 090,28 € Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
26. Február 2024
Zmluva o poskytnutí NFP
Z401405DWW8
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
23. Február 2024
Uznanie dlhu a dohoda o splátkach č. 2/2024/DOS
2/2024/DOS
471,90 € Júlia Seifertová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
23. Február 2024
Zmluva č. 39/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, § 89b zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení n
39/OVOSOD/2024
226 000,00 € Spišská katolícka charita Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
23. Február 2024
Zmluva č. 45/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorý
45/OVOSOD/2024
361 600,00 € Spišská katolícka charita Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
22. Február 2024
Zmluva č. 26/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, §89b, §89c zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a dopln
26/OVOSOD/2024
632 800,00 € Centrum Slniečko, n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
22. Február 2024
Delimitačný protokol č. 2 z odovzdania a prevzatia nehnuteľného majetku štátu v súvislosti s realizáciou projektu „CDR Mlynky Biele Vody“ zo dňa 13.02.2024
Delimitačný protokol č. 2
704 415,53 € "Centrum pre deti a rodiny Mlynky - Biele Vody" Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
20. Február 2024
Zmluva č. 36/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niekto
Zmluva č. 36/OVOSOD/2024
316 400,00 € Detský smiech n. o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
19. Február 2024
Zmluva č. 1/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, § 89b zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení n
1/OVOSOD/2024
587 600,00 € ROAD, n.o Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
19. Február 2024
Zmluva č. 2/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, § 89b zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení n
2/OVOSOD/2024
653 400,00 € Združenie MUDr. Ivana Novotného Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
19. Február 2024
Zmluva č. 4/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, § 89b zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení n
4/OVOSOD/2024
297 000,00 € NELEGÁL Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
19. Február 2024
Zmluva č. 15/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a, § 89b zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení
15/OVOSOD/2024
891 000,00 € ReSocia, n.o. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava
19. Február 2024
Zmluva č. 16/OVOSOD/2024 o poskytnutí finančného príspevku na vykonávanie pobytových opatrení v centre pre deti a rodiny uzatvorená v zmysle § 89a zákona č. 305/2005 Z.z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorý
16/OVOSOD/2024
293 800,00 € Domov detí sv. Antona o.z. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava