Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. November 2021
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
21/31/010/33
0,00 € Obec Bátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
21. Október 2021
I/16 Rakytník - R2 Figa - Zmluva o budäcej zmluve o bezodplatnom odovdzaní a prevzatí objektu vyvolanej investície
1615/6262/2021
28 791,00 € Obec Bátka Slovenská správa ciest, Bratislava
29. September 2021
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N20210317001D02
10 313,36 € Obec Bátka Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
27. September 2021
Dodatok k Zmluve o spolupráci
N202100317001D01
6 322,24 € Obec Bátka Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
10. September 2021
Dodatok č. 1/SPZV k zmluve č. 0599/2021/SPZV zo dňa 11. 08. 2021 o poskytnutí dotácie v roku 2021
0734/2021
0,00 € Obec Bátka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
20. August 2021
Zmluva o poskytnutí dotácie v roku 2021
0599/2021
25 547,00 € Obec Bátka Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
31. Marec 2021
Protokol o odovzdaní pozemkov pod stavbami z majetku SR do vlastníctva Obce Bátka, okres Rimavská sobota
05204/2020-OV-0250227/20-00
0,00 € Obec Bátka Slovenský pozemkový fond
17. Marec 2021
Zmluva o spolupráci
N20210317001
12 644,48 € Obec Bátka Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
5. Február 2021
Objednávka z Portálu produktov a služieb
85874/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Bátka
8. Január 2021
Zmluva o výpožičke
ZML-3-89/2020-900-Bátka
Doplnená
0,00 € Obec Bátka Štatistický úrad SR
28. December 2020
DOHODA č. 20/31/012/149 uzatvorená podľa § 12 ods. 3 písm. b) bod 5 zákona č 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/31/012/149
0,00 € Obec Bátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
7. December 2020
Dohoda č. 26/2020/MPO o prechode vlastníctva nehnuteľného majetku, majetkových práv a záväzkov do majetku obce podľa zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
2020/005599-217
0,00 € Obec Bátka SR - Okresný úrad Banská Bystrica
2. December 2020
D O H O D A č. 20/31/010/30 uzatvorená podľa § 10 ods. 3, ods. 11 a nasl. zákoč. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
20/31/010/30
0,00 € Obec Bátka Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
11. November 2020
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
ZM_SEP-IMRK2-2020-003697
49 538,64 € Obec Bátka Ministerstvo vnútra SR (Sekcia európskych programov MV SR)
3. November 2020
Zmluva o výpožičke č. KRHZ-BB-VO-452-005/2020
KRHZ-BB-VO-452-005/2020
232,00 € Slovenská republika - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Bátka
27. Október 2020
Zmluva o návratnej finančnej výpomoci
2020/128/1548
28 066,00 € Obec Bátka Ministerstvo financií Slovenskej republiky
20. Október 2020
Zmluva o spolupráci pre národný projekt „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“
USVRK_ZM_USVRK-OIP-2020/001138-340_2020
42 600,00 € Obec Bátka Ministerstvo vnútra SR (Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity)
5. Október 2020
Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu SITB-OO2-2020/001146-001
SITB_ZM_SITB-OO2-2020/001146-001_2020
0,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Obec Bátka
23. Január 2020
Objednávka z Portálu produktov a služieb
78168/2
0,00 € Geodetický a kartografický ústav Bratislava Obec Bátka
20. September 2019
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
OPKZP-PO1-SC111-2017-32/14
136 117,75 € Obec Bátka Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky