Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
16. November 2022
Zmluva o dielo na spracovanie: Územný plán obcí Bačkovík, Boliarov, Kecerovský Lipovec, Mudrovce - Zmena a doplnky č. 03 v k.ú. obce Bačkovík
8/2022
9 960,00 € Architektonické štúdio atrium s.r.o. Obec Bačkovík
9. November 2022
Zmluva č. 6/2022 o zriadení vecného bremena
6/2022
0,00 € viď zmluva Obec Bačkovík
9. November 2022
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
7/2022
500,00 € Ing. Daša Polončáková Obec Bačkovík
20. Október 2022
Zmluva o dielo na pasportizáciu cintorína
5/2022
469,20 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Bačkovík
28. September 2022
Zmluva č. 3/2022 o zriadení vecného bremena
3/2022
0,00 € viď zmluva Obec Bačkovík
27. September 2022
Licenčná zmluva uzatvorená v zmysle ust. § 40 a nasl. zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom
4/2022
275,00 € Mgr. Anton Polák, MBA Obec Bačkovík
12. Apríl 2022
Zmluva pracovná zdravotná služba č. ZD122225030701
ZD122225030701
384,00 € PARTNERS BS, s.r.o. Obec Bačkovík
22. Október 2021
Zmluva č. 1/POD-806/21 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny
SAŽP SE/POD/2021/42
5 000,00 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Bačkovík
28. Marec 2019
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
88/2019
444,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Bačkovík
12. Jún 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
112/2018
912,50 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Bačkovík
21. Február 2018
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
64/2018
258,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Bačkovík
13. Február 2017
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
65/2017
258,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Bačkovík
27. Máj 2016
Darovacia zmluva
1114/CVTISR/2016
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Obec Bačkovík
18. Marec 2016
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
98/2016
258,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Bačkovík
26. September 2015
Kúpna zmluva
Z201525289_Z
10 979,50 € Palivá a stavebniny, a.s. Obec Bačkovík
27. Júl 2015
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
490/DIGI/2015
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií SR Obec Bačkovík
17. Február 2015
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz.
63/2015
258,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Bačkovík
22. August 2013
Zmluva o vzájomnej spolupráci pri implementácii inkluzívneho modelu vzdelávania na predprimárnom stupni školskej sústavy v rámci NP MRKII
2013_MRKII_PO_PO_309
Doplnená
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Materská škola Obec Bačkovík
25. Február 2013
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
58/2013
238,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Bačkovík
14. Február 2012
Zmluva o vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz
39/2012
218,80 € Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Obec Bačkovík