Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. August 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_244 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít
2023_KGR_POP3ZŠ_PKBB_244
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Bačkovík
15. August 2023
Dodatok k zmluve o poskytnutí NFP - MOPS
2023/016
0,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Bačkovík
14. August 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie - UPN zmeny a doplnky č. 3
2023/017
6 888,00 € Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky Obec Bačkovík
28. Jún 2023
Zmluva o poskytovaní služieb (implementácií softvéru a jeho podpore)
2023/015
450,00 € Alphabet partner s.r.o. Obec Bačkovík
16. Máj 2023
Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí NFP č. 309070BFT6 – multifunkčné ihrisko
2023/013
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Bačkovík
16. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu č. SZ2023/KE1069
SZ2023/KE1069
20,00 € ESPIK Group s.r.o. Obec Bačkovík
26. Apríl 2023
Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov – zmena stavebníka č. ZoP/2023/181-PP
2023/009
0,00 € Východoslovenská distribučná, s.r.o. Obec Bačkovík
26. Apríl 2023
Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy č. ZoP/2023/181
2023/010
5 764,61 € Východoslovenská distribučná, s.r.o. Obec Bačkovík
13. Apríl 2023
Dodatok č. 4 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov – SEWA a.s.
2023/007
0,00 € Slovak Electronic Waste Agency, a.s. Obec Bačkovík
4. Apríl 2023
Darovacia zmluva – GOBAKO
2023/006
1 000,00 € GoBaKo, s.r.o. Obec Bačkovík
23. Február 2023
Zmluva pracovná zdravotná služba č. ZD122303100704
2023/004
320,00 € MEDICAL - LEX s. r. o. Obec Bačkovík
14. Február 2023
Zmluva o poskytnutí IR ÚPVS Registratúra – Dodatok č. 1 (Topset)
2023/001
264,00 € TOPSET Solutions s. r. o. Obec Bačkovík
14. Február 2023
Zmluva o aktualizácii programov – Dodatok č. 7 (Topset)
2023/003
180,00 € TOPSET Solutions s. r. o. Obec Bačkovík
14. Február 2023
Zmluva o aktualizácii programov, systémovej podpore a licenčná zmluva – Dodatok č. 1 (Topset)
2023/002
96,00 € TOPSET Solutions s. r. o. Obec Bačkovík
3. Január 2023
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní stravy zo dňa 23.8.2019
Dodatok č. 4
1,00 € Základná škola s materskou školou Bidovce Obec Bačkovík
15. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-20-2038_ZoD 202/Obec
Dodatok č. 2
0,00 € Kosit a.s. Obec Bačkovík
15. December 2022
Dodatok č. 4 k zmluve o prevádzkovaní verejnej kanalizácie č. 126/2013
Dodatok č. 4
1 482,00 € VaK Servis s.r.o. Obec Bačkovík
15. December 2022
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí na rok 2022
Zmluva č. 10/2022
30,00 € Mesto Košice Obec Bačkovík
15. December 2022
Dodatok č. 4 k zmluve o prevádzkovaní verejného vodovodu č. 127/2013
Dodatok č. 4
2 166,00 € VaK Servis s.r.o. Obec Bačkovík
15. December 2022
Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu č. ZM-KO-OD-22-1184_SZ
Zmluva č. 11/2022
0,00 € Kosit a.s. Obec Bačkovík