Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky v rámci Priamej podpory 2024
434/2024
2 500,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Harichovce
22. Apríl 2024
MANDÁTNA ZMLUVA o obstaraní Zmeny a doplnku č.1 Územného plánu obce Harichovce
MZ č. 1
1 200,00 € Ing. Ján Kunák Obec Harichovce
22. Apríl 2024
Zmluva č. 1424286 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka
Zmluva č. 1424286
1 400,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Harichovce
18. Apríl 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR v rámci Priamej podpory 2024
434/2024
2 500,00 € Úrad vlády SR Obec Harichovce
27. Február 2024
Zmluva o dielo
ZoD 05/2024
27 720,00 € EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. Obec Harichovce
23. Február 2024
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov
č. Z-O/2024/TZKO/177
0,00 € ELEKOS Obec Harichovce
19. Február 2024
Dohoda o urovnaní a vysporiadaní vzájomných vzťahov
DOU 1/2024
1 443,00 € Rozália Staroňová, rod. Grečková; Justína Lučivjanská, rod. Bačová; Mária Šefčíková, rod. Dolanská; Juliána Birošová, rod. Šefčíková; Jozef Zgodava, rod. Zgodava; Jana Auxtová, rod. Zgodavová Obec Harichovce
14. Február 2024
Príkazná zmluva
PRIKZ01/2023
310,00 € Peter Fecík Obec Harichovce
13. Február 2024
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
DODAT2024
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Harichovce
6. Február 2024
Zmluva č. 232502 08U01 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu
232502 08U01
Doplnená
187 521,41 € Enviromentálny fond Obec Harichovce
15. Január 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041M621-421-19 zo dňa 23.09.2020
Dodatok č.1 k zmluve č. IROP-Z-302041M621-421-19 zo dňa 23.09.2020
754 216,06 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Harichovce
15. Január 2024
Dodatok č. 25 k Zmluve o zbere, odvoze a zneškodňovaní komunálneho odpadu z obce Harichovce č. 6000/2002/V-5
Dodatok č. 25
0,00 € Brantner Nova s.r.o. Obec Harichovce
19. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302041M621-421-19 zo dňa 23.9.2020 zo dňa 18.7.2018
IROP-D1-302041M621-421-19 (1158/22/2023/40)
754 216,06 € Košický samosprávny kraj Obec Harichovce
18. December 2023
DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302041M621-421-19 zo dňa 23.09.2020
4561/2023
754 216,06 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Harichovce
23. November 2023
Zmluva o zhotovení a prenajatí internetovej stránky v zmysle ust. §269 zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník a Licenčná zmluva v zmysle ust. §65 a násl. zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon
ZM112023
0,00 € EWORKS.sk s.r.o. Obec Harichovce
14. November 2023
Kúpna zmluva
KUPZM112023
2 051,50 € Eva Samselyová Obec Harichovce
19. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. IROP-Z302091DFR8 -91-108
3605/2023
31 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Harichovce
12. Október 2023
Dohoda o urovnaní a vysporiadaní vzájomných vzťahov
DOU 2023
0,00 € Mária Auxtová rod. Zgodavová , Magdaléna Neupauerová rod. Staroňová, Stanislav Staroň Obec Harichovce
6. Október 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
IROP-CLLD-R038-511-001-007
Doplnená
0,00 € Miloj Spiš, o.z. Obec Harichovce
6. Október 2023
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
AUDIT1/2023
0,00 € Ing. Daniela Dudová Obec Harichovce