Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv

Centrálny register zmlúv (CRZ) je zoznamom zmlúv uzatvorených ministerstvami, ústrednými orgánmi štátnej správy, verejnoprávnymi inštitúciami a podriadenými organizáciami týchto inštitúcií, od 1.1.2011. Podľa zákona 546/2010 nadobúda takáto zmluva účinnosť deň po zverejnení v CRZ. Zmluvy uzatvorené do 31.12.2010 nájdete v starom zozname zmlúv.

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
23. November 2021
Dodatok číslo 6 ku Kontraktu číslo 433/2020/MPRVSR-5000 zo dňa 14.12.2020
2027/2021/NPPC
45 016 976,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
23. November 2021
Dodatok číslo 6 ku Kontraktu číslo 433/2020/MPRVSR–5000 zo dňa 14.12.2020
433/2020/MPRVSR–5000/D6
45 016 976,00 € Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
16. Apríl 2019
Zmluva o revolvingovom úvere č. TATRSKBX20190415X1
TATRSKBX20190415X1
Doplnená
45 000 000,00 € Tatra banka, a.s. a Slovenská sporiteľňa, a.s. Konštrukta - Defence, a.s.
22. December 2021
Zmluva o kontokorentnom úvere č. S01198/2021
S01198/2021
Doplnená
45 000 000,00 € Tatra banka, a.s. Železnice Slovenskej republiky
22. Máj 2013
Zmluva o podmienkach financovania rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov na roky 2013-2022
0422/2013
45 000 000,00 € Slovenský futbalový zväz Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
22. December 2021
Zmluva o úverovom rámci
Zmluva o úverovom rámci
45 000 000,00 € UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Železnice Slovenskej republiky
21. August 2020
DODATOK č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071T480 zo dňa 10. apríla 2019
802/2020
44 960 647,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
3. December 2019
DODATOK č.1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071T480 zo dňa 10.4 2019
1224/2019
44 960 647,00 € Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
10. Apríl 2019
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z311071T480
296/2019
44 960 647,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
17. August 2015
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt "Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I. triedy v Košickom kraji"
749/A800/2015
44 816 836,13 € Slovenská správa ciest Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
13. Júl 2020
Rámcová dohoda č. p.: OVO2-2020/000219-023
SITB_ZM_OVO2-2020-000219-023_2020
44 798 723,77 € Aliter Technologies, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
13. Júl 2020
Rámcová dohoda č. p.: OVO2-2020/000219-022
SITB_ZM_OVO2-2020-000219-022_2020
44 798 723,77 € MICROCOMP – Computersystém s r.o. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
13. Júl 2020
Rámcová dohoda č. p.: OVO2-2020/000219-021
SITB_ZM_OVO2-2020-000219-021_2020
44 798 723,77 € Gratex International, a.s. Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
11. Júl 2023
Rámcová dohoda č.4600007447/VS/2023 na poskytovanie služieb čistenia železničných koľajových vozidiel
03202023
44 747 620,00 € Solution - Meton Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
2. Apríl 2015
Stavebné a bezpečnostné opatrenia na cestách I.tried v Košickom kraji
328/6300/2015
Doplnená
44 736 532,89 € Združenie EUROVIA - IS - cesta I/50 v KSK Slovenská správa ciest, Bratislava
12. September 2017
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
293/2017-2060-2242
Doplnená
39 126 426,05 € Slovak Business Agency Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
6. November 2013
DODATOK č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. Z2111012001301 zo dňa 08. marca 2010
2013170164
44 644 111,40 € Ministerstvo vnútra SR Úrad vlády Slovenskej republiky
29. Máj 2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly
255/AD00/2019
Doplnená
76 635 400,00 € Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky Železnice Slovenskej republiky
28. Máj 2019
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtovej kapitoly Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky pre Železnice SR - modernizácia a rozvoj železničnej dopravnej cesty
255/AD00/2019
44 320 000,00 € Železnice SR Ministerstvo dopravy a výstavby SR
19. Február 2014
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – číslo zmluvy OPVaV/11/2013
0417/2013-D1
44 222 323,06 € Žilinská univerzita v Žiline Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR