Centrálny register zmlúv

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
12. December 2017
Dohoda o úrovni poskytovaných služieb a manažmente zmien (integračný SLA kontrakt)
231/2017
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
13. December 2017
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
241/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Mgr. Marek Kmeť
13. December 2017
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely (referentského vozidla)
242/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Peter Čukan
18. December 2017
Dohoda o poskytovaní údajov medzi DÔVEROU zdravotnou poisťovňou a Úradom podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
220/2017
Doplnená
0,00 € DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
18. December 2017
ZMLUVA o udelení SUBLICENCIE k počítačovému programu ITMS2014+
236/2017
0,00 € Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
22. December 2017
Kolektívna zmluva pre zamestnancov v štátnej službe a pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2018
246/2017
Doplnená
0,00 € Základná organizácia Slovenského odborového zväzu verejnej správy a kultúry SLOVES Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
27. December 2017
Dohoda o spolupráci
247/2017
0,00 € Ministerstvo financií Slovenskej republiky Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
4. Január 2018
Dohoda o ukončení
249/2017
0,00 € DOXX-Stravné lístky, spol. s r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
21. December 2017
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla
251/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Ing. Peter Šesták
21. December 2017
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla
250/2017
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Mgr. Henrich Modrovič
24. Január 2018
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. Z201767951_Z zo dňa 14. decembra 2017
254/2017
0,00 € GGFS s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
29. Január 2018
Dohoda o spolupráci pri kontrole zákaziek vyhlásených podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
252/2017
0,00 € Úrad pre verejné obstarávania Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
31. Január 2018
Dohoda o ukončení Rámcovej dohody č. Z201765436_Z zo dňa 5. decembra 2017
253/2017
0,00 € DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
28. Február 2018
DODATKU č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU č. Z311071A130 zo dňa 01. marca 2016
63/2018
0,00 € Ministerstvo vnútra SR Ministerstvo dopravy a výstavby SR ( v zastúpení Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu )
9. Marec 2018
Zmluva o spolupráci
55/2018
Doplnená
0,00 € Úrad vlády SR Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
16. Marec 2018
Dohoda o partnerstve v oblasti experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie inteligentných riešení na území obcí a miest v Slovenskej republike
78/2018
0,00 € PARZLICH s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
26. Marec 2018
Dohoda o ukončení Zmluvy o partnerstve č. 157/2017
62/2018
0,00 € Univerzita Komenského v Bratislave Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
28. Marec 2018
Dohoda o integračnom zámere medzi ÚPPVII a MV SR o prepojení IS ITMS2014+ a IS RFO
67/2018
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
2. Marec 2018
Dohoda o pridelení a používaní služobného motorového vozidla na služobné účely /referentského vozidla
66/2018
0,00 € Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Andrea Szabóova
7. Marec 2018
Dodatok č. 3 k Zmluve o podnájme nebytových priestorov č.1244/2015 uzatvorenej podľa zákona č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
72/2018
0,00 € NearOne, s.r.o. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu