Centrálny register zmlúv

Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
30. Január 2015
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE č. 80/2015/VS SAV
80/2015/VS SAV
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
9. Október 2015
DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁvRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
OPVaV/NP/1/2010
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
9. Október 2015
DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
OPVaV/NP/2/2010
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
9. Október 2015
DODATOK Č. 1 K ZÁKLADNEJ ZMLUVE č. 61/2011/VS SAV
Základná zmluva č. 61/2011/VS SAV
0,00 € DATALAN,a.s. Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
13. Október 2015
DODATOK Č. 5 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
OPVaV/NP/1/2010 -0001/2010/D5
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
13. Október 2015
DODATOK Č. 6 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
OPVaV/NP/2/2010 -0002/2010/D6
0,00 € Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
21. Október 2015
ZMLUVA č. SNM-R-ZOV-2011/3269 o výpožičke hnuteľného majetku štátu
SNM-R-ZOV-2011/3269
0,00 € Slovenské národné múzeum Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
21. Október 2015
RÁMCOVÁ DOHODA O VZÁJOMNEJ SPOLUPRÁCI medzi STM a VS SAV
1/STM-VS SAV
0,00 € Slovenské technické múzeum v Košiciach Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
21. Október 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 65/2012/VSSAV
65/2012/VSSAV
0,00 € Ústav stavebníctva a architektúry SAV Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
21. Október 2015
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov
2/2012/VS SAV-SNM-HM
0,00 € Slovenské národné múzeum -Historické múzeum Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
21. Október 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 66/2012/VSSAV
66/2012/VSSAV
0,00 € Technologický inštitút SAV Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
22. Október 2015
Dodatok č.2 k Zmluve o poskytnutí služby č. 56/2009/VSSAV
56/2009/VSSAV - Dodatok č.2
0,00 € Ústav anorganickej chémie SAV Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
22. Október 2015
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytnutí služby č. 56/2009/VSSAV
56/2006/VSSAV - Dodatok č. 3
0,00 € Ústav anorganickej chémie SAV Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
22. Október 2015
ZMLUVA o spoločnom užívaní zariadení a technického vybavenia, vrátane spoluúčasti na hradení prevádzkových nákladov
3/2012/VSSAV
0,00 € Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
22. Október 2015
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1/2012
1/2012/VSSAV
0,00 € Zduženie používateľov Slovenskej akadmickej dátovej siete SANET Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
22. Október 2015
Zmluva o poskytovaní finančných prostriedkov č.1/2013
1/2013 SANET
0,00 € Zduženie používateľov Slovenskej akadmickej dátovej siete SANET Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
22. Október 2015
ZMLUVA č.1/2013 o zabezpečovaní služieb pre VS SAV v areáli SAV na Dúbravskej ceste č. 9 v Bratislave
1/2013 SÚZ SAV
0,00 € Správa účelových zariadení Slovenskej akadémie vied Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
22. Október 2015
Dohoda č. 23/2014 o spôsobe úhrady za odber eleektrickej energie, studenej vody, zrážkovej vody a za areálové služby
23/2014 SAV
0,00 € Slovenská akadémia vied Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
22. Október 2015
Zmluva o poskytnutí služby č. 70/2014/VSSAV
70/2014/VSSAV
0,00 € Fyzikálny ústav SAV Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied
22. Október 2015
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE č. 75/2014/VS SAV o využití výsledkov riešenia projektu výskumu a vývoja s názvom Analýza a prezentácia začiatkov informatiky na Slovensku predkladaného APVV
75/2014/VS SAV -STM
0,00 € Slovenské technické múzeum v Košiciach Výpočtové stredisko Slovenskej akadémie vied