Centrálny register zmlúv

Obec Lozorno

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
22. Február 2024
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302071BLV1-74-73 zo dňa 20.5.2022
29/2024
-8 540,55 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Lozorno
24. Október 2023
Dohoda o zmene zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo na poslucháča v roku 2023 - Dodatok č. 2
100/2023
-570,26 € Mgr.art Peter Vrbinčík, ArtD Obec Lozorno
20. Október 2023
Dohoda o zmene zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa a žiaka - stravníka školského stravovacieho zariadenia v roku 2023 (Dodatok č. 2)
98/2023
-143,68 € Global Gastro s.r.o. Obec Lozorno
11. Apríl 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
34/2022
0,00 € Boris Čambálik Obec Lozorno
11. Máj 2022
Dohoda o vykonaní niektorých ustanovení zmluvy o nájme nebytových priestorov - školskej jedálne
44/2022
0,00 € Global Gastro s.r.o. Obec Lozorno
13. Máj 2022
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely využívania softvérového produktu "mOBEC"
46/2022
0,00 € T-MAPY s.r.o. Obec Lozorno
18. Máj 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
47/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Lozorno
10. Jún 2022
Zámenná zmluva
63/2022
0,00 € Obec Lozorno Hofer Martin a Hoferová Katarína
17. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
64/2022
0,00 € NEUMAHR TLAČIAREŇ, s.r.o. Obec Lozorno
29. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
67/2022
0,00 € COLAS Slovakia, a.s Obec Lozorno
12. Júl 2022
Dohoda o zmene a doplnení zmluvy o nájme nebytových priestorov -školskej kuchyne (dodatok č. 1)
69/2022
0,00 € Global Gastro s.r.o. Obec Lozorno
3. August 2022
Zmluva o zriadení vecných bremien
73/2022
0,00 € Obec Lozorno Západoslovenská distribučná, a.s.
24. August 2022
Zmluva o poskytovaní informácií a údajov z evidencie vozidiel
75/2022
0,00 € Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Obec Lozorno
26. August 2022
Dohoda o zmene a doplnení zmluvy o domovskom futbalovom ihrisku ŠK Lozorno Dodatok č. 1
76/2022
0,00 € Obec Lozorno Športový klub Lozorno, futbalový oddiel
16. November 2022
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu
95/2022
0,00 € Ústav hydrológie SAV, v. v. i. Obec Lozorno
25. November 2022
Dodatok č.2 k Zmluve zabezpečení zberu, odvozu, a likvidácie komunálneho odpadu
96/2022
0,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Obec Lozorno
7. December 2022
Dohoda č. 22/02/010/17
99/2022
0,00 € Obec Lozorno Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Malacky
12. December 2022
Zmluva o poskytovaní nabíjania
101/2022
0,00 € ejoin, s.r.o. Obec Lozorno
20. December 2022
Dohoda o odstúpení od Zmluvy o dielo č. 55/2022
113/2022
0,00 € CONCO Services, s. r. o. Obec Lozorno
21. December 2022
Dohoda o zmene a doplnení Zmluvy o nájme nebytových priestorov - školskej kuchyne (Dodatok č. 2)
114/2022
0,00 € Obec Lozorno Global Gastro s.r.o.