Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. September 2022
Zmluva o dodávke plynu
247/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo SPP - distribúcia
14. September 2022
Dohoda o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika
248/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo Město Břeclav
19. September 2022
Dohoda o skončení nájmu nebytového priestoru
250/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo KUHO -MK s.r.o.
10. Október 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o združenej dodávke elektriny číslo R12/5100000187/2022
262/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo ZSE Energia a.s.
11. Október 2022
Príloha k ZM 251/2022 - Plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
267/2022 - 251
0,00 € Mesto Sládkovičovo INVEX spol. s r.o., Trnava
17. Október 2022
Zmluva o zriadení vecných bremien
270/2022
0,00 € OC Sládkovičovo s.r.o., Bratislava Mesto Sládkovičovo
20. Október 2022
Zmluva o zriadení vecných bremien
272/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo Západoslovenská distribučná, a.s. a AMAMONT, s.r.o.
2. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 61/2022 "Rozšírenie kapacity MŠ Fučíkova výstavbou nového objektu".
276/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo Beluna a.s.
7. November 2022
Zmluva o zriadení vecných bremien
277/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo Západoslovenská distribučná, a.s., a BLACK WOLF, s.r.o.
11. November 2022
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
279/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo Slovenský plynárenský priemysel a.s.
21. November 2022
Dohoda o odstúpení a ukončení Zmluvy o dielo č. 251/2022 "Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Sládkovičovo".
286/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo INVEX spol. s r.o., Trnava
24. November 2022
Prílohy k Zmluve o dielo č. 289/2022
293/2022 - ZM 289/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo Savingplus spol. s r.o.
1. December 2022
Zmluva č. 3/1000191996 o dodávke vody v verejného vodovodu a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
297/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
9. December 2022
Zmluva o uskutočnení vystúpenia
302/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo Mestské divadlo Trenčín - MDT, o.z.
12. December 2022
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
303/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo Slovenská inovačná a energetická agentúra
14. December 2022
Zmluva o spolupráci
305/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo Citrón s.r.o.
16. December 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 1002/2022
306/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo MAGNA ENERGIA a.s.
16. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke elektriny č. 1002/2022
307/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo MAGNA ENERGIA a.s.
19. December 2022
Dodatok č. 1 k dohode č. 22/05/060/47
309/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo UPSVaR Galanta
23. December 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP
311/2022
0,00 € Mesto Sládkovičovo Slovenská agentúra ŽP