Centrálny register zmlúv

Mesto Sládkovičovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Január 2023
Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest v Režime predplateného mýta
3/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo Národná diaľničná spoločnosť a.s.
13. Január 2023
Zmluva o poskytnutí Palubnej jednotky v Režime predplateného mýta
4/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo SkyToll, a.s., Bratislava
17. Január 2023
Dodatok č 1 k zmluve o dielo č 289/2022
5/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo Savingplus spol. s r.o.
20. Január 2023
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí NFP
8/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo Slovenská inovačná a energetická agentúra
23. Január 2023
Príloha k Zmluve o dodávke elektriny č. 1002/2022 - ZM 306/2022
9/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo MAGNA ENERGIA a.s.
20. Február 2023
Zmluva o bežnom účte na dotácie
26/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo VÚB, a.s.
27. Február 2023
Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu
28/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo Tolerancia22 n.o., Trstice
27. Február 2023
Dodatok č. 1 k zmluve o zriadení vecného bremena ev. č. oprávneného 221437-0170000327-VB
29/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo Západoslovenská distribučná, a.s., a BLACK WOLF, s.r.o.
28. Február 2023
Zmluva o prevode majetku do správy školy
33/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo Spojená škola Sládkovičovo
1. Marec 2023
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
35/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta
6. Marec 2023
Dodatok č. 1/2023 k Licenčnej zmluve
39/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo Datalan a.s.
9. Marec 2023
Dohoda o ukončení Mandátnej zmluvy o dielo č. 2/2022
51/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo RTL Invest Slovakia s.r.o.
10. Marec 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
53/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo Komunálna poisťovňa, a.s.
10. Marec 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
54/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo Komunálna poisťovňa, a.s.
15. Marec 2023
Zmluva o odohraní divadelného predstavenia
58/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo Divadlo komédie
15. Marec 2023
Dodatok č. 14 k Nájomnej zmluve
59/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo H.M.M. Slovakia, s.r.o.
15. Marec 2023
Dodatok č. 6 k Nájomnej zmuve č. 460-3-2017
60/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo Mgr. Kristína Kovács
15. Marec 2023
Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 460-2-2021
61/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo pre Vás, s.r.o.
27. Marec 2023
Dodatok č. 19 k Nájomnej zmluve
67/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo Agentúrna kancelária
28. Marec 2023
Dohoda č. 23/05/010/5 o pomoci v hmotnej núdzi
73/2023
0,00 € Mesto Sládkovičovo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Galanta