Centrálny register zmlúv

Obec Kameničná

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Apríl 2022
Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
61/2022
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Kameničná
28. Júl 2022
Hromadná licenčná zmluva
VP/22/04200/001
0,00 € SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Obec Kameničná
7. August 2022
Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom
S111000114
0,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Obec Kameničná
24. Október 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke plynu č. 20211027
20211027
0,00 € encare, s.r.o. Obec Kameničná
25. Október 2022
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
309070AIF1
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Kameničná
27. Október 2022
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve na poskytnutí práva užívať digitálny archívačný systém zosnulých
170/2022
0,00 € 3 W Slovakia, s.r.o. Obec Kameničná
3. November 2022
Zmluva o nájme
197/2022
0,00 € GTIS charging SK s.r.o. Obec Kameničná
7. November 2022
Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, s drobným stavebným odpadom a objemným odpadom
12/S111000114
0,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Obec Kameničná
8. November 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 19.2.2020
Dodatok č. 1
0,00 € EPIC Partner a.s. Obec Kameničná
8. November 2022
Zmluva o dôveryhodnej služby vydávania certifikátov
202206604
0,00 € Disig, a.s Obec Kameničná
8. November 2022
Dohoda č. 22/14/010/46 o pomoci v hmotnej núdzi
22/14/010/46
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno Obec Kameničná
8. November 2022
Dohoda č. 22/14/012/27 o pomoci v hmotnej núdzi
22/14/012/27
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Komárno Obec Kameničná
10. November 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o združenej dodávke plynu č. 20211026
2021026
0,00 € encare, s.r.o. Obec Kameničná
23. November 2022
Zmluva o spolupráci
220/2022
0,00 € Citrón, s.r.o. Obec Kameničná
5. December 2022
Dodatok č. 3 k zmluve E2266 08U02
E2266 08U02 č.3
0,00 € Enviromentálny fond Obec Kameničná
16. December 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č. 6/2011
6/2011, dodatok č. 3
0,00 € Alica Gajdáčová Obec Kameničná
21. December 2022
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
122270674
0,00 € Západoslovenská distribučná, a.s. Obec Kameničná
18. Január 2023
Zmluva o poskytnutí služieb
3
0,00 € Obec Kameničná OAZIS - Zariadenie sociálnych služieb
28. Január 2023
Zmluva o bežnom účte
4
0,00 € Československá obchodná banka, a.s. Obec Kameničná
30. Marec 2023
Dodatok č. 1 k Príkaznej zmluve
Dodatok č. 1 k Príkaznej zmluve zo dňa 31.01.2019
0,00 € Ján Markovics Obec Kameničná