Centrálny register zmlúv

Obec Lukáčovce

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
8. Október 2022
Výzva: Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov
29092022
0,00 € OPEN DOOR, s.r.o. Obec Lukáčovce
8. Október 2022
Kúpno-predajná zmluva / LV1525 parc. č. 363/48
05102022
0,00 € Pavel Chlepko rod. Chlepko a Alena Chlepková, rod. Vadkertiová Obec Lukáčovce
8. Október 2022
Kúpno-predajná zmluva / LV1525 parc. č. 362/14
07102022
0,00 € Martin Zachar, rod. Zachar a Ivana Zacharová, rod. Kucková Obec Lukáčovce
17. November 2022
Dodatok k zmluve uzatvorenej dňa 19.8.2002
14112022
0,00 € Nitrianske komunálne služby, s.r.o. Obec Lukáčovce
30. November 2022
Zmluva o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu
30112022
0,00 € Ústav hydrológie SAV, v. v. i. Obec Lukáčovce
8. December 2022
Dodatok č. 2/ Kúpno-predajná zmluva / LV1525 parc. č. 363/46
08122022
0,00 € Edita Šedivá, rod. Cebová a Rudolf Šturek, rod. Šturek Obec Lukáčovce
30. December 2022
Dodatok k Zmluvám o dodávke plynu
30122022
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Lukáčovce
31. December 2022
Mandátna zmluva uzatvorená podl'a § 566
31122022
Doplnená
0,00 € Lukáš Šiška Obec Lukáčovce
11. Január 2023
Zmluva o nájme bytu č. B7
10012023
0,00 € Miloš Tankovský Obec Lukáčovce
14. Január 2023
Dodatok č. 1/2023 o platení časti úhrady za poskytovanie sociálnej služby
130123
0,00 € Domov dôchodcov Milosrdného samaritána Obec Lukáčovce
12. Apríl 2023
Dodatok k zmluve o poskytovaní stravovania
11041992
0,00 € Marián Líška Agentúra Liob Obec Lukáčovce
26. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu č. E8 na rok 2023 - 2026
25041992
0,00 € Július Tankovský Obec Lukáčovce
26. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu č. E3 na rok 2023 - 2026
25042023
0,00 € Darina Režová Obec Lukáčovce
27. Apríl 2023
Zmluva o nájme bytu č. A1 na rok 2023 - 2026
250420231
0,00 € Marián Kleiman a Zuzana Kleimanová, rodená Kristofčáková Obec Lukáčovce
27. Apríl 2023
Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
27042023
0,00 € ENVIROPOL SK s. r. o. Obec Lukáčovce
3. Máj 2023
Zmluva o poskytnutí peňažného daru č. NA-070-2023
Na-0702023
0,00 € Nadácia Slovenskej Sporiteľne Obec Lukáčovce
11. Máj 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpno-predajnej zmluvy zo dňa 05.10.2022
10052023
0,00 € Pavel Chlepko, rod. Chlepko a Alena Chlepková, rod. Vadkertiová Obec Lukáčovce
23. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení spätného zberu použiteľného textilu
17052023
0,00 € EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU, o.z. Obec Lukáčovce
22. Máj 2023
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení oddeleného zberu elektroodpadu, batérií a akumulátorov prostredníctvom stacionárnych kontajnerov
22052023
0,00 € ESEKOL SR s.r.o. Obec Lukáčovce
22. Máj 2023
Dodatok ku Kúpnej-predajnej zmluve zo dňa 14.10.2022
220520231
0,00 € Marián Krížik, rod. Krížik a Zuzana Krížiková, rod. Krátka Obec Lukáčovce