Centrálny register zmlúv

Obec Mojzesovo

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Máj 2023
Písomné vyhlásenie vkladateľa o vložení nepeňažného vkladu do majetku právnickej osoby
Ocú/245/2023
0,00 € Združenie obci Čistá Voda Obec Mojzesovo
31. Máj 2023
Dodatok č.1 k písomnému vyhláseniu vkladateľa o vložení nepeňažného vkladu do majetku právnickej osoby zo dňa 4.5.2023 č. Ocú/245/2023
Ocú/246/2023
0,00 € Združenie obci Čistá Voda Obec Mojzesovo
12. Jún 2023
Zmluva č. ZML-OcÚ/260/2023 o uzatvorení budúcej darovacej zmluvy
ZML-OcÚ/260/2023
0,00 € bicoma s.r.o. Obec Mojzesovo
12. Jún 2023
Zmluva č. ZML-OcÚ/261/2023 o uzatvorení budúcej darovacej zmluvy
ZML-OcÚ/261/2023
0,00 € bicoma s.r.o. Obec Mojzesovo
28. Jún 2023
Zmluva o vytvorení aplikácie pre inteligentné telefóny určená pre obce a ich obyvateľov
ZML-OcÚ/283/2023
0,00 € Alphabet group s.r.o. Obec Mojzesovo
29. Jún 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu
ZML-OcÚ/215-1/2023
0,00 € Packeta Slovakia s.r.o. Obec Mojzesovo
11. Júl 2023
Rámcová zmluva č. 136/2023 - ZML-OcÚ/311/2023
ZML-OcÚ/311/2023
0,00 € OVD - ovocinárske družstvo Dvory nad Žitavou Obec Mojzesovo
12. Júl 2023
ZMLUVA č.749/2023/OKaCR o poskytnutí dotácie na podporu kultúry
749/2023
0,00 € Nitriansky samosprávy kraj Obec Mojzesovo
18. Júl 2023
Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom zber, preprava, zhodnotenie/zneškodnenie vytriedených zložiek KO, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov
ZML-Ocú/303/2023
0,00 € Brantner Nové Zámky s.r.o. Obec Mojzesovo
31. Júl 2023
Zmluva o zneškodňovaní dovezenej odpadovej vody na čistiarni odpadových vôd
ZML-Ocú/344/2023
0,00 € Zmluva o zneškodňovaní dovezenej odpadovej vody na čistiarni odpadových vôd Obec Mojzesovo
23. August 2023
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb - ProBiznis
ZML-Ocú/383/2023
0,00 € Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Mojzesovo
31. August 2023
Dodatok č. 1 k obchodnej zmluve, uzatvorenej podľa §269 a nasl. Obchodného zákonníka
Dodatok č. 1 k ZML-2022-122-1
0,00 € REFKA, s.r.o. - Bitúnok Mojmírovce Obec Mojzesovo
7. September 2023
Zmluva č. 2023_KGR_POP3ZŠ_PKPO_463 o vzájomnej spolupráci pri implementácii projektových aktivít v rámci národného projektu "Podpora pomáhajúcich profesií 3"
ZML-OcÚ/398/2023
0,00 € Národný inštitút vzdelávania a mládeže Obec Mojzesovo
14. September 2023
Zmluva o grantovom účte č. ZML-OcÚ/407/2023
ZML-OcÚ/407/2023
0,00 € Prima banka Slovensko a.s. Obec Mojzesovo
20. September 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny , č. 5151108593 uzatvorená v zmysle zákona o energetike
ZML-Ocú/415/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Obec Mojzesovo
27. September 2023
Dohoda č. 23/17/010/57 uzatvorená podľa §10
Dohoda č. 23/17/010/57
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nové Zámky Obec Mojzesovo
2. Október 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. ZML-OcÚ/2022/203-1 na dodanie tovaru
ZML-OcÚ/2022/203-1
0,00 € INMEDIA, s.r.o. Obec Mojzesovo
2. Október 2023
Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. ZML-OcÚ/2022/204-1 na dodanie tovaru
ZML-OcÚ/2022/204-1 - Dodatok č. 1
0,00 € INMEDIA, s.r.o. Obec Mojzesovo
23. Október 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20202914
ZML-OcÚ/448/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Mojzesovo
23. Október 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20202914
2023/001
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Mojzesovo