Centrálny register zmlúv

Obec Malé Leváre

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
21. September 2022
Zmluva o údržbe a opravách plynárenského zariadenia ZoÚaO 16/2022/RCZ
1605/22/SPPD/CEZ
0,00 € SPP- distribúcia Obec Malé Leváre
27. September 2022
Príloha č.1 k zmluve
príloha číslo 1 k Zmluve č.ZSE1009201501
0,00 € ENVI-PAK Obec Malé Leváre
27. September 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena v prospech tretej osoby
0858-VB/22/SPPD/CEZ
0,00 € SPP- distribúcia, a.s. Obec Malé Leváre
28. September 2022
Zmluva o zriadení vecných bremien
28/09/2022
0,00 € SP Company, s.r.o. Obec Malé Leváre
29. September 2022
Kúpna zmluva
28/09/2022-4
0,00 € Rajo s.r.o. Obec Malé Leváre
29. September 2022
Rámcová kúpna zmluva
28/08/2022-5
0,00 € Rajo s.r.o. Obec Malé Leváre
13. Október 2022
Zmluva o bežnom účte
13/10/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Malé Leváre
30. November 2022
Dohoda č.22/02/010/13
29/11/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Malacky Obec Malé Leváre
9. December 2022
Aktivačný formulár kominukačného systému Munipolis
10/11/2022
Doplnená
990,00 € Munipolis Obec Malé Leváre
13. December 2022
Kúpna zmluva
12/12/2022
0,00 € Ing. Ingrid Holomáňová ; MUDr. Július Urban Obec Malé Leváre
20. December 2022
Zmluva o spolupráci
16/12/2022
0,00 € Citrón s.r.o. Obec Malé Leváre
21. December 2022
Dodatok k zmluve o nakladaní s komunálnym odpadom, drobným stavebným odpadom a objemným odpadom k zmluve č.: S031100019
07/12/2022
0,00 € FCC Slovensko, s.r.o. Obec Malé Leváre
19. Január 2023
Zmluva o spracovaní osobných údajov
ZS-03-12-2022-SK
0,00 € Galileo Corporation s.r.o. Obec Malé Leváre
20. Marec 2023
Dohoda o ukončení zmluvy - multif.ihrisko
9/2023
0,00 € Pôdohospodárska platobná agent Obec Malé Leváre
23. Marec 2023
Kolektívna zmluva
10/2023
0,00 € ZO SLOVES pri Obecnom úrade Mo Obec Malé Leváre
27. Marec 2023
Zabezpečenie odbornej praxe žiakov III.ročníka Obchodnej akadémie
11/2023
0,00 € Obchodná akadémia Obec Malé Leváre
15. Máj 2023
Zmluva o zabezpečení bezplatnej odbornej praxe žiakov 3.ročníka študi
17/2023
0,00 € Stredná odborná škola podnikan Obec Malé Leváre
2. Jún 2023
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie- obec Malé Leváre
21/2023
0,00 € Združenie obcí Enviropark Pomo Obec Malé Leváre
2. Jún 2023
Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie- obec Malé Leváre
21/2023
0,00 € Združenie obcí Enviropark Pomo Obec Malé Leváre
2. Jún 2023
"Revitalizácia zastávk PAD" - parc.č. 2057/10, k.ú. Malé Leváre
22/2023
0,00 € Fyzická osoba Obec Malé Leváre