Centrálny register zmlúv

Mesto Hlohovec

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
19. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí služby - Nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi v meste Hlohovec vrátane m.č. Šulekovo, do 31. 12. 2024
473/2023
2 196 300,91 € FCC Hlohovec, s.r.o. Mesto Hlohovec
14. December 2023
Zmluva o dielo č. ISS: 721/2023 na zákazku „Zvýšenie kapacity Základnej školy s materskou školou A. Felcána 4 – ul. M. Benku v Hlohovci – stavebné práce"
721/2023
1 448 900,00 € MVK mont, s. r. o. Mesto Hlohovec
5. Apríl 2022
Zmluva o dielo na vykonanie stavebných prác na zákazku "Revitalizácia športoviska ZŠ Podzámska - Hlohovec"
95/2022
989 591,65 € SPORT NITRA s.r.o. Mesto Hlohovec
21. Marec 2023
Čistenie miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch verejných priestranstiev, ich zimná údržba a výsyp uličných košov umiestnených na verejných priestranstvách na území mesta Hlohovec do 31.03.2025
88/2023
964 960,40 € Ľubomír Kutan - TKO EKOPRES II. Mesto Hlohovec
9. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - uskutočnenie stavebných prác: "Rekonštrukcia ulice Jesenského spojená s 1. etapou rekonštrukcie verejného vodovodu"
565/2022
743 797,03 € Ľubomír Kutan – TKO EKOPRES II Mesto Hlohovec
30. Január 2024
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach pre fyzické osoby, ktoré sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek
58/2024
625 800,00 € Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR Mesto Hlohovec
30. November 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 415/2023 - uskutočnenie stavebných prác Realizácia nadstavby ZŠ V. Šuleka - Šulekovo
686/2023
614 683,35 € GIT, s.r.o. Mesto Hlohovec
13. Jún 2023
Zmluva o dielo č. ISS: 415/2023 na zákazku „Realizácia nadstavby ZŠ V. Šuleka - Šulekovo“
415/2023
595 900,00 € GIT, s.r.o. Mesto Hlohovec
29. Júl 2022
Zmluva o dielo č. ISS 456/2022 na zákazku „Rekonštrukcia objektu mestských jaslí“
456/2022
558 165,41 € Tomáš Dávidek DAV STAV Mesto Hlohovec
14. September 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ISS: 456/2022 - "Rekonštrukcia objektu mestských jaslí"
563/2022
558 165,41 € Tomáš Dávidek DAV STAV Mesto Hlohovec
28. Február 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb
84/2023
550 176,00 € Mesto Hlohovec Harmonia - Zariadenie pre seniorov, Hlohovec
2. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou na rok 2023
48/2023
550 176,00 € Mesto Hlohovec Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
15. Január 2024
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021W702-211-34 zo dňa 10.2.2020
793/2023
537 596,02 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Hlohovec
15. Jún 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. ISS 9/2022 č. Dodatku 336/2022 (navýšenie ceny o 17062,84 eur s DPH)
336/2022
484 762,84 € Ľubomír Kutan - TKO EKOPRES II. Mesto Hlohovec
13. Február 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - úprava zmluvných podmienok
49/2023
484 445,86 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Mesto Hlohovec
23. August 2022
Dodanie elektrickej energie pre mesto Hlohovec od 01.09.2022 do 31.12.2023
511/2022
479 270,05 € ZSE Energia Mesto Hlohovec
18. December 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB PRE PREVÁDZKU A ÚDRŽBU INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV OD SPOLOČNOSTI CORA GEO, s.r.o.
734/2023
Doplnená
427 499,52 € CORA GEO, s. r. o. Mesto Hlohovec
10. August 2023
Dodatok č. 4 k ZoD č. 490/2021 pre projekt "Cyklistické komunikácie v meste Hlohovec a m. č. Šulekovo - hrádza - pravostranná hrádza"
143/2023
426 237,64 € Skanska SK a.s. Mesto Hlohovec
3. November 2023
Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. ISS 490/2021 - Cyklistické komunikácie v meste Hlohovec a m. č. Šulekovo - hrádza - pravostranná hrádza
642/2023
424 671,34 € Skanska SK a.s. Mesto Hlohovec
15. December 2023
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - Oprava a údržba miestnych ciest, chodníkov, spevnených plôch, obnova a zriadenie vodorovného, zvislého, prenosného dopravného značenia a dopravných zariadení na území mesta Hlohovec do 30.04.2024
749/2023
400 438,37 € Ľubomír Kutan - TKO EKOPRES II. Mesto Hlohovec