Centrálny register zmlúv

Obec Madunice

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
29. Január 2024
Zmluva o dielo č. ZM_79_2024
ZM_79_2024
492 744,00 € GIT,s. r. o., Piešťanská cesta 412/48, 922 03 Vrbové Zmluvy, Obec Madunice
6. Február 2024
Kúpna zmluva
ZM_96_2024
484 182,00 € HARMÓNIA MADUNICE, a.s. v likvidácii, P.O. Hviezdoslava 8/368, 922 42 Madunice Zmluvy, Obec Madunice
5. Apríl 2022
záväzok Predávajúceho previesť na Kupujúceho 889 ks cenných papierov HARMÓNIA MADUNICE, a.s.
ZM_44_2022
155 575,00 € RAPID - IS s. r. o., Lombardiniho 17, 831 03 Bratislava Zmluvy, Obec Madunice
1. August 2022
Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve č. S22T700343 uzavretá podľa § 269 ods. 2 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov
ZM_78_2022
139 662,56 € FCC Trnava, s. r. o., Priemyselná 5, 917 01 Trnava Zmluvy, Obec Madunice
23. Jún 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 odsek 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa §25 zákona č. 292/2014 Z. z. o
ZM_117_2023
41 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Pribinova 25, 811 09 Bratislava Zmluvy, Obec Madunice
18. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC411-2023-80/DGK6
ZM_146_2023
40 774,38 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava Zmluvy, Obec Madunice
30. December 2022
Zmluva o poskytnutí služieb v odpadovom hospodárstve č. ZM_128_2022 uzavretá podľa § 269 ods. 2 z. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov
ZM_128_2022
35 280,00 € FidelityTrade, s.r.o., Kornela Mahra 3, 917 08 Trnava 7 Zmluvy, Obec Madunice
18. September 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Číslo zmluvy: KZP-PO4-SC411-2023-80/DGK5
ZM_145_2023
33 025,34 € Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava Zmluvy, Obec Madunice
17. Október 2022
Kúpna zmluva č. 8882022 uzavretá podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
ZM_94_2022
24 449,04 € Kifli s. r. o., Karpatské námestie 10A, 831 06 Bratislava - Rača Zmluvy, Obec Madunice
6. Október 2023
Zmluva o dielo č. 156/2023 uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
ZM_156_2023
24 080,00 € Kováč Development s.r.o., Hlavná 945/5, 924 01 Galanta Zmluvy, Obec Madunice
25. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Madunice v roku 2024 č. 5/2024/ÚDo
ZM_119_2024
24 000,00 € Telovýchovná jednota Madunice Zmluvy, Obec Madunice
30. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Madunice v roku 2023 č.: 7/2023/ÚDo
ZM_26_2023
23 100,00 € Telovýchovná jednota Madunice Zmluvy, Obec Madunice
9. August 2023
Zmluva o dielo č. 139/2023
ZM_139_2023
18 766,55 € Zempres, s.r.o., Orviská cesta 7471/15A, 921 01 Piešťany Zmluvy, Obec Madunice
4. September 2023
Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
ZM_144_2023
15 000,00 € DIGITAL ROCK MEDIA Družstvo, Galvanyho 5, 821 04 Bratislava Zmluvy, Obec Madunice
17. Október 2022
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých
ZM_92_2022
12 914,00 € Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica Zmluvy, Obec Madunice
9. September 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Madunice v roku 2022 č.: 8/2022/ÚDo
ZM_87_2022
10 000,00 € Telovýchovná jednota Madunice Zmluvy, Obec Madunice
30. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Madunice v roku 2023 č.: 5/2023/ÚDo
ZM_29_2023
10 000,00 € TKM - Tenisový klub Madunice, o. z. Zmluvy, Obec Madunice
28. September 2023
Zmluva č. 2023/OBC/R/F/HC/0501 o poskytnutí grantu
ZM_150_2023
10 000,00 € Trnavský samosprávny kraj, Starohájska 10, 917 01 Trnava Zmluvy, Obec Madunice
3. Október 2023
Dohoda o urovnaní uzatvorená v zmysle § 32 Zákonníka práce
ZM_152_2023
7 322,87 € Ing. Štefan Kessl Zmluvy, Obec Madunice
22. Marec 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Obce Madunice v roku 2024 č. 3/2024/ÚDo
ZZM_117_2024
6 000,00 € TKM - Tenisový klub Madunice, o. z. Zmluvy, Obec Madunice