Centrálny register zmlúv

Obec Liesek

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
1. Apríl 2022
Zámenná zmluva
198/2022
0,00 € Revaj Jozef, Revajová Katarína Obec Liesek
6. Apríl 2022
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
194/2022
0,00 € Grif plus, a.s Obec Liesek
17. Máj 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
2810/2022
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska Obec Liesek
31. Máj 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
1369/2021
0,00 € Vlastníci pozemkov Obec Liesek
1. Jún 2022
Dodatok č.1 k zmluve č. 1000032886
1000032886
0,00 € DSI DATA, a.s. Obec Liesek
6. Jún 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
Dodatok č.1
0,00 € Vlastníci pozemkov Obec Liesek
6. Jún 2022
Dodatok č. 1 k zmluve č. 1000032886
594/2022
0,00 € DSI DATA, a.s. Obec Liesek
9. Jún 2022
Ramcová zmluva o zbere, preprave a zneškodnení vybraných zložiek komunálneho odpadu
611/2022
0,00 € ESPIK Group s.r.o, Obec Liesek
13. Jún 2022
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
0,00 € Grif plus, s. r. o. Obec Liesek
13. Jún 2022
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
602/2022
0,00 € DSI DATA, a.s. Obec Liesek
29. Jún 2022
Zmluva o pripojení zariadenia užívateľa sústavy do distribučnej sústavy
647/2022
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
1. Júl 2022
Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 76/2022
712/2022
0,00 € KRONOSPAN, s.r.o., Lučenecká cesta 1335/21, 960 01 Zvolen Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
12. Júl 2022
Darovacia zmluva č.p.:KRHZ-ZA-VO-302-098/2022
738/2022
0,00 € Slovenská republika, zastúpená Ministerstvom vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
25. Júl 2022
Zmluva o zriadení vecného bremena
784/2022
0,00 € NAKLADANIE S ODPADMI Marián Ondrík, Oravická 509, 027 12 Liesek Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
1. August 2022
Dodatok č. 2 k zmluve č. 2021_MPC_NP_PoP2_ZŠ_049
400/2022
0,00 € Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, P.O. BOX 58, 850 05 Bratislava Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
12. August 2022
Zmluva o odbere odpadu
849/2022
0,00 € monso s.r.o., Oravická 730/2, 027 12 Liesek Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
12. August 2022
Zmluva o združenej dodávke elektriny
839/2022
0,00 € Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek
26. August 2022
Zmluva o výpožičke kompostera
896/2022
0,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Koneční uživatelia
29. September 2022
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve
316/2022
0,00 € Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek Mgr. Monika Bošánska
5. Október 2022
Zmluva o poskytovaní služieb č. 1000051765
1051/2022
0,00 € DSI DATA, a.s., A. Bernoláka 377, 029 01 Námestovo Obec Liesek, Michalská časť 442/26, 027 12 Liesek