Centrálny register zmlúv

Obec Žabokreky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
27. Júl 2023
DODATOK č.1 k ZMLUVE č. 4573 08U02 O poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu na projekt Obnova budovy kultúrneho domu Žabokreky
2023/56
0,00 € Environmentálny fond Obec Žabokreky
27. Júl 2023
ZMLUVA O ÚPRAVE VZÁJOMNÝCH PRÁV A POVINNOSTI VLASTNIKOV PREVÁDZKOVO SÚVISIACICH VEREJNÝCH VODOVODOV
2023/55
0,00 € Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Žabokreky
27. Júl 2023
ZMLUVA O UZAVRETÍ BUDÚCEJ ZMLUVY o zabezpečení odborného výkonu prevádzky verejného vodovodu č. O -1-77/2023
2023/54
0,00 € Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. Obec Žabokreky
27. September 2023
Zmluvao poskytovaní praktického vyučovania formou odbornej praxe
2023/65
0,00 € Obec Žabokreky Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin
27. September 2023
Dodatok č.1 Zmluvy o poskytnutí praktického vyučovania formou odbornej praxe
2023/64
0,00 € Obec Žabokreky Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin
9. Október 2023
Zmluva o bežnom účte(ďalej „Zmluva“)
2023/71
0,00 € Slovenská sporiteľňa, a.s. Obec Žabokreky
12. Október 2023
Dohoda, § 10 PvHN, medzi organizátorom a úradom
2023/73
0,00 € Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny Obec Žabokreky
31. Október 2023
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA uzatvorená podľa §50a Občianskeho zákonníka /SSD,a.s./
2023/76
0,00 € Obec Žabokreky Stredoslovenská distribučná, a.s.
13. November 2023
ZMLUVA O BUDÚCEJ ZMLUVE O ZRIADENÍ VECNÉHO BREMENA
2023/78
0,00 € Ivan Ciňo,Magdaléna Ciňová,Roman Kulich,Kulichová Petra,František Ciňo,Petra Tomčányová,Erik Nepela,Mgr.Martina Nepelová,Ing.Jozef Kožár,RNDr.Jana Kožárová,Ing.Anton Cabúk,Ing.Kvetoslava Cabúková Obec Žabokreky
24. November 2023
Kúpno-predajná zmluva
2023/80
0,00 € Štefanides Tomáš Obec Žabokreky
8. Apríl 2024
Dodatok č.1 Zmluve o NFP z ENVIROFONDu formou dotácie
2024/05
0,00 € Environmentálny fond Obec Žabokreky
29. Máj 2024
Dodatok č.2 Zmluvy o poskytovaní praktického vyučovania
2024/09
0,00 € Obchodná akadémia, Bernolákova 2, Martin Obec Žabokreky
7. Máj 2024
Zmluva o nájme
2024/07
1,00 € Kynologický klub Žabokreky Obec Žabokreky
7. Júl 2024
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
2024/16
1,00 € Peter Jesenský – PeJe Design Obec Žabokreky
29. September 2023
DODATOK č. 1k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu (ďalej len „Zmluva“)zo dňa 08.02.2022 (ďalej len Dodatok)
2023/66
5,00 € Obec Žabokreky Packeta Slovakia s. r. o.
1. Marec 2023
Urazove poistenie-pomoc utečencom
15-2023
10,00 € Komunálna poisťovňa Obec Žabokreky, Žabokreky 145
29. Marec 2023
Uratzove poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu
22-2023
10,00 € KOMUNALNA poistovna a.s. Obec Žabokreky, Žabokreky 145
6. Október 2023
ZMLUVA O NÁJME NEBYTOVÝCH PRIESTOROVUzatvorená podl'a zákona Č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v zneníneskorších predpisov.
2023/69
10,00 € SLOVAK DANCE, n. o. Obec Žabokreky
12. Jún 2024
Poistna zmluva -protipovodňový vozík
2024/11
34,37 € Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu Obec Žabokreky
5. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Žabokreky v roku 2022. Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie : 3/Dot/2022
21-2022
90,00 € Súkromná základná škola Právna forma: nezisková organizácia adresa sídla: Ul. Východná 11441/18B, 036 01 Martin zastúpená/é: Mgr. Špiriaková Renáta Obec Žabokreky, Žabokreky 145