Centrálny register zmlúv

Obec Žabokreky

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
3. November 2023
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2023 03 18uzavretá podl'a § 51 Občianskeho zákonníka(zákon č. 40/1964 Zb. v platnom znení)
2023/77
2 500,00 € Nadácia TIPSPORT Obec Žabokreky
5. December 2023
ZMLUVA O SLUŽBÁCH č.88 Výstavba stokovej siete, čistiarní odpadových vôd, decentralizovaných systémovnakladania s komunálnymi odpadovými vodami a vodovodov
2023/88
2 500,00 € CS Consulting Int., s.r.o. Obec Žabokreky
5. December 2023
Dodatok č.5 k PZ 0805040751/6573723385 ucinny od 05.12.2023 do neurčita
2023/87
2 502,88 € KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Obec Žabokreky
16. Február 2023
Dodatok č.1 Zmluvy
10-2023
2 899,80 € Deep dance club,o.z. Obec Žabokreky, Žabokreky 145
6. Máj 2022
Zmluva č.3220551
23-2022
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana SR Obec Žabokreky, Žabokreky 145
4. Máj 2023
Zmluva č.3230601
30-2023
3 000,00 € Dobnrovoľná požiarna ochrana SR Obec Žabokreky, Žabokreky 145
25. Marec 2024
ZMLUVA č. 324 0606 o poskytnuti dotácie z prostriedkov Dobrovol'nej požiarnej ochrany Slovenskej republiky uzatvorena v zmysle § 51 Občianskeho zák.
2024/03
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky Obec Žabokreky
27. Január 2023
Dodatok č.1 Zmluvy
05-2023
3 600,00 € Brantner Fatra s.r.o, Obec Žabokreky, Žabokreky 145
23. Február 2023
Zmluva o dielo
12-2023
3 700,00 € Ing.arch.Eleonóra Hejzlarová Obec Žabokreky, Žabokreky 145
31. Október 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny /Firma lndividual Aktiv/ pre odberné miesta patriace Obci Žabokreky
2023/75
4 867,00 € ZSE Energia, a.s. Obec Žabokreky
24. November 2022
Dodatok č.1 Zmluvy
44-2022
5 080,00 € Obecný podnik Žabokreky,s.r.o. Obec Žabokreky, Žabokreky 145
24. Október 2022
Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
40-2022
7 000,00 € Obecný podnik Žabokreky,s.r.o. Obec Žabokreky, Žabokreky 145
13. August 2022
Zmluva o návratnej pôžičke
30-2022
8 000,00 € Obecný podnik Žabokreky,s.r.o. Obec Žabokreky, Žabokreky 145
28. Máj 2022
Zmluva o nájme nebytových priestorov
25-2022
9 933,30 € Obecný podnik Žabokreky, s.r.o. ,Žabokreky 145, 038 40 Žabokreky Obec Žabokreky, Žabokreky 145
13. Október 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ PODPORY
2023/74
10 285,20 € Slovenská agentúra životného prostredia Obec Žabokreky
28. Marec 2023
Dodatok č.1 Zmluvy o dielo
19-2023
11 972,39 € DIKRA s.r.o.Tematínska 1990/8 915 01 Nové Mesto nad Váhom DIČ: 2023882421 IČ DPH: SK2023882421 Obec Žabokreky, Žabokreky 145
20. December 2023
Zmluvy o nájme nebytových priestorov pre DEEP DANCE CLUB
2023/93
12 200,00 € DEEP DANCE CLUB Obec Žabokreky
22. Jún 2023
ZMLUVA O DIELO č. 47/2023"Stavebné práce pre projekt "Zastavme sa v histórii" Zmluva o NFP č.MIRRI SR 418/2023 názov projektu:"Dedičstvo minulosti ako odkaz do budúcnosti"
2023/47
12 585,41 € Obecný podnik Žabokreky, s. r. o. Obec Žabokreky
8. August 2023
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
IROP-Z302091CYF7-91-1081
15 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Žabokreky
8. August 2023
IROP-Z302091CYF7-91-1081, ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
2023/59
15 600,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky Obec Žabokreky