Centrálny register zmlúv

Mesto Kremnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Január 2023
poskytnutie finančných prostriedkov podľa Čl. I zmluvy
z2104g - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
180 131,00 € Súkromné centrum špeciálno- pedagogického poradenstva Kremnica
7. November 2022
zmena ročnej výšky finančných prostriedkov
z2079g - Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
170 301,00 € eMKLub Kremnica
19. Júl 2023
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
z2280g - Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - IROP-Z302091DDD9-91-108
161 200,00 € Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Mesto Kremnica
18. Júl 2023
Dodanie techniky pre kompostáreň - časť 1
z2274g - Kúpna zmluva č. OVaŽ2023/00077/B
159 120,00 € EverLift Slovakia, s.r.o. Kremnica
30. November 2023
poskytnutie finančných prostriedkov
z2377g - Dodatok č 2 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
154 040,00 € Súkromné centrum špeciálno- pedagogického poradenstva Kremnica
22. Marec 2023
poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre školské zariadenie v zriaďovateľskej pôsobnosti prijímateľa pre rok 2023
z2151g - Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
153 338,00 € Súkromné centrum špeciálno- pedagogického poradenstva Kremnica
30. November 2023
poskytnutie finančných prostriedkov
z2380g - Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení
151 301,00 € Súkromné centrum poradenstva a prevencie Kremnica
20. September 2023
Realizácia parkoviska na Skalke
z2312g - Zmluva o dielo č. OVaŽP2023/00674
148 686,60 € M H R Č spol. s r.o. Kremnica
18. December 2023
zmena ceny diela
z2422g - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. OVaŽP2023/00674
148 686,60 € M H R Č spol. s r.o. Kremnica
23. Máj 2023
Obnova prednej fasády objektu Radnice na Štefánikovom námestí 1/1 v Kremnici
z2216g - Zmluva o dielo č. OVaŽP 2023/00256
142 199,88 € Restauro, s.r.o. Kremnica
18. Júl 2023
dodanie techniky pre kompostáreň - časť 3
z2273g - Kúpna zmluva č. 10/1/23
113 554,08 € ELKOPLAST Slovakia, s.r.o. Kremnica
6. Február 2023
zrážkové vody z verejných priestranstiev
z2126g - Aktualizovaná príloha k zmluve číslo: 717019034
96 418,00 € Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.. Kremnica
14. December 2022
reštaurovanie drevených prvkov v objekte Zechenterovho domu - obnovu, Ul. P. Križku 395/14, Kremnica
z2092g - Zmluva o dielo č. OVaŽP 2022/00054/A
93 224,84 € Restau.Art s.r.o. Kremnica
9. Jún 2022
Sanácia cesty na ulici Nová dolina v Kremnici
z2003g - Zmluva o dielo č. Výst.2022/00745
89 904,24 € INJEKTA s.r.o. Kremnica
24. August 2022
Tržnica novostavba prestrešenie, objekt SO 03 (Tržnica)
z2040g-Zmluva o dielo č. OVaŽP 2022/00050
77 417,14 € STAVI TRANS s.r.o. Kremnica
27. Apríl 2022
spracovanie projektovej dokumentácie Zechenterov dom - kultúrne a komunitné centrum Zechenter
z1863g - Zmluva o dielo
75 840,00 € Totalstudio s.r.o. Kremnica
19. Október 2023
Projektová dokumentácia na komplexnú obnovu objektov s.č. 92 na pozemku parc.č. CKN 842/4 a s.č. 91 na pozemku CKN 842/1 - Dolná ulica k.ú. Kremnica
z2322g - Zmluva o dielo
69 850,00 € QECC-REAL, s.r.o. Kremnica
15. August 2023
obnova fasády na objekte Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na Dolnej ulici č. súp. 95/48 Kremnica
z2293g - Zmluva o dielo č. OVaŽP 2023/00396
67 450,00 € Mgr. Marek Rakovský Kremnica
3. November 2022
k.ú. Horný Turček, pozemok p.č. CKN 98/2 - ostatná plocha s výmerou 988 m2 a pozemok p.č. CKN 102 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 5708 m2, v podiele 1/1
z2076g - Kúpna zmluva č. OSMM 2022/00916
66 960,00 € Jozef Blažeňák Kremnica
23. Marec 2023
NN elektroinštalácia, elektrická prípojka NN pre objekt technických služieb v Kremnici
z2152g - Zmluva o dielo č. 2023/00081
62 944,66 € PMGSTAV, spol. s r.o. Kremnica