Centrálny register zmlúv

Mesto Kremnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
14. Júl 2022
oprava dlažby na pešej zóne v meste Kremnica
z2030g - Zmluva o dielo
52 281,89 € Šaliga s.r.o. Kremnica
30. November 2023
Zmluva o spolupráci - rozvoj distribučnej sústavy Z-D-2023-001745-00
z2375g - Zmluva o spolupráci - rozvoj distribučnej sústavy Z-D-2023-001745-00
51 958,80 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Mesto Kremnica
30. November 2023
vzájomná spolupráca pri realizácii stavby - rozšírenie distribučnej sústavy - stavebná akcia "17374 - Kremnica - Ul. Kutnohorská - Rekonštrukcia NNS"
z2375g - Zmluva o spolupráci - rozvoj distribučnej sústavy - Z-D-2023-001745-00
51 958,80 € Stredoslovenská distribučná, a.s. Kremnica
14. December 2022
Reštaurovanie kovových prvkov v objekte Zechenterovho domu - obnova
z2093g - Zmluva o dielo č. OVaŽP 2022/00054/C
44 042,89 € Restau.Art s.r.o. Kremnica
6. Október 2022
zmeny nájomnej zmluvy uvedené v čl. I dodatku - zmena článku IV. Dohoda o výške nájomného a spôsobe platenia
z2066g - Dodatok č. 7 k Zmluve o nájme pozemkov č. OSMM 1239/98
42 413,80 € Agrotrade group, spol. s r.o. Kremnica
7. December 2022
reštaurovanie kamenných článkov v objekte Zechenterovho domu - obnova
z2090g - Zmluva o dielo č. OVaŽP 2022/00054/B
42 000,01 € REkapos s.r.o. Kremnica
15. Február 2023
zmena prílohy č. 2
z2133g - Dodatok č. 3 k zmluve o zabezpečení systému financovania triedeného zberu
40 225,00 € NATUR-PACK, a.s. Kremnica
7. Jún 2023
vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov
z2222g - Dohoda o započítaní vzájomných pohľadávok a záväzkov
30 000,00 € ĽUPČIANKA s.r.o. Kremnica
18. Júl 2023
Dodanie techniky pre kompostáreň - časť 4
z2275g - Kúpna zmluva č. OVaŽP2023/00077/C
27 360,00 € KONNEX s.r.o. Kremnica
24. August 2022
podľa čl. 2. 2 účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je spolufinancovanie schváleného Projektu: "Novostavba tržnice v Kremnici" Prijímateľ: Mesto Kremnica, uvedeného v prílohe č. 2 tejto Zmluvy.
z2041g-Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č.309070AFN2
24 995,02 € Pôdohospodárska platobná agentúra Kremnica
12. Júl 2023
konzultačné služby v oblasti Euroconsultingu pri realizácii projektu - Kompostáreň Kremnica
z2259g - Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb
21 600,00 € SYSTEM SOLUTIONS, s.r.o. Kremnica
9. Máj 2023
zmena ceny diela
z2180g - Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 149/2022
21 347,60 € Unistav Teplička, s.r.o. Kremnica
7. September 2023
oprava komunikácie a chodníkov v meste Kremnica
z2306g - Zmluva o dielo č. OTS 2023/00001
20 500,02 € STAVI TRANS s.r.o. Kremnica
25. August 2022
dohoda o spolupráci pri rozvojovom zámere ZIPLINE SKALKA, špecifikovanom v prílohe tejto Dohody (ďalej len "Rozvojový zámer") čl. I.
z2042g-Dohoda o spolupráci
20 000,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko Kremnica
9. Máj 2023
odstúpenie od dohody
z2183g - Odstúpenie od dohody o spolupráci
20 000,00 € Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko Kremnica
4. September 2023
spoluvlastnícky podiel 11/18 z pozemku v meste Kremnica, k.ú. Kremnica p.č. CKN 395/4 - záhrada s celkovou výmerou 645 m2, list vlastníctva č. 977
z2303g - Kúpna zmluva č. OSMM 2023/00067
19 708,50 € RNDr. Mgr. Dominik Ďurikovič Kremnica
22. December 2023
obnova kamerového systému - mesto Kremnica
z2427g - Zmluva o dielo č. 2017/00 501
17 940,00 € Branislav Kapusta - elstav Kremnica
14. Marec 2023
realizácia stavby Kompostáreň Kremnica
z2141g - Mandátna zmluva č. OVaŽP2023/00032/A
16 800,00 € S-VAMS spol. s.r.o. Kremnica
10. Október 2022
oprava oporného múru - ulica Československej armády, Kremnica
z2068g - Zmluva o dielo
16 357,20 € STAVREKO, s.r.o. Kremnica
20. Jún 2022
oprava oporného múru - staničný chodník
z2010g - Zmluva o dielo
15 826,07 € Šaliga s.r.o. Kremnica