Centrálny register zmlúv

Mesto Kremnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
10. Október 2022
oprava oporného múru - ulica Československej armády, Kremnica
z2068g - Zmluva o dielo
16 357,20 € STAVREKO, s.r.o. Kremnica
20. Jún 2022
oprava oporného múru - staničný chodník
z2010g - Zmluva o dielo
15 826,07 € Šaliga s.r.o. Kremnica
3. Október 2022
Predmet predaja: k. ú. Kremnica - CKN 1811/2 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 30 m2, LV 1388, - CKN 1811/3 – záhrada s výmerou 12 m2, LV 1388, - CKN 1854/2 – zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 3 m2, LV 1388, - CKN 1854/3 – z
z2064g - Kúpna zmluva č. 660/2306/6253/2022
15 283,93 € Slovenská republika v správe Slovenská správa ciest Kremnica
5. Október 2023
Sanácia cesty na Továrenskej ulici v Kremnici
z2315g - Zmluva o dielo č. OVaŽP2023/00901
15 247,70 € INJEKTA s.r.o. Kremnica
7. September 2023
obnova fasády a tympanónu Kaplnky s. Anny
z2305g - Zmluva o dielo č. OVaŽP 2023/00110
14 000,00 € Mgr. Marek Rakovský - reštaurátor Kremnica
2. Apríl 2024
poskytnutie finančného príspevku
z2496g - Dohoda č. 24/27/060/107 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektor
12 557,40 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica Kremnica
26. Október 2022
finančný príspevok na projekt Zip line Skalka
z2070g - Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2022/AH021
12 000,00 € Nadácia EPH Kremnica
8. November 2023
poskytnutie dotácie prijímateľovi zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR jednorazovo na podporu realizácie projektu s názvom Kaplnka sv. Anny - Obnova fasády a tympanónu, Havarijný stav (ďalej l
z2337g-Návrh zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2023
12 000,00 € Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky Kremnica
24. November 2022
zmena čl. 2 - práce naviac zmena čl. 4 - cena diela zmena čl. 5 - platobné podmienky
z2086g - Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. OVaŽP 2022/00050
11 336,00 € STAVI TRANS s.r.o. Kremnica
20. September 2022
Zavlažovací systém - Zavlažovanie tenisových kurtov, Mesto Kremnica
z2051g - Zmluva o dielo č. 2022/01019
11 202,73 € Vireo s.r.o. Kremnica
16. Jún 2022
montáž a stavebné upevnenie fitness strojov - Ulica Jula Horvátha, pozemok CKN 1631 Kremnica
z2007g - Zmluva o dielo 669/2022
10 452,00 € Veríme v Zábavu s.r.o. Kremnica
5. Marec 2024
novovytvorený pozemok p.č. CKN 1343/9 - záhrada s celkovou výmerou 461 m2, k.ú. Kremnica, v podiele 1/1
z2487g - Kúpna zmluva č. OSMM 2024/00041
10 427,82 € Ing. Peter Barborjak a manž. Mária Kremnica
30. September 2022
poradenské a konzultačné služby k realizácii projektu - Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy v meste Kremnica - asistencia pri implementácii Projektu
z2056g - Zmluva o poskytovaní konzultačných a poradenských služieb
10 000,00 € SYNERGIES, s.r.o Kremnica
14. Júl 2022
oprava oporného múru na Veterníckej ulici v meste Kremnica
z2031g - Zmluva o dielo
9 780,82 € Šaliga s.r.o. Kremnica
30. November 2023
opatrovateľská služba
z2381g - Zmluva o spolupráci
9 750,00 € Implementačná agentúra MPSVaR SR Kremnica
5. Marec 2024
Výzva zameraná na Výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny MŠ MSU Kremnica - projektový manažment
z2484g - Zmluva o poskytnutí služby
9 690,00 € KK Invest Sk, s.r.o. Kremnica
11. Máj 2023
Personálno-procesný audit
z2186g - Zmluva o dielo č. 02/2023 ECS
9 000,00 € Eurocontrol, s.r.o. Kremnica
29. November 2023
doplnenie čl. II predmet zmluvy o bod 2.4. vykonanie naviac práce na stavbe
z2374g-Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. OVaŽP 2023/00256
8 761,60 € Restauro, s.r.o. Kremnica
11. Máj 2022
poskytnutie dotácie - Európsky festival humoru a satiry Kremnické gagy 2022
z1874g -Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 2/2022 zo dňa 05.05.2022
8 500,00 € Občianske združenie Múzeum Gýča Kremnica
16. Máj 2023
poskytnutie dotácie - Európsky festival humoru a satiry Kremnické Gagy 2023
z2192g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 01/2023
7 500,00 € Občianske združenie Múzeum Gýča Kremnica