Centrálny register zmlúv

Mesto Kremnica

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
2. Január 2023
zmena v čl. I, IV. a V. - obsah čl. I zmeny nájomnej zmluvy
z2105g - Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme zo dňa 22.12.2022
7 213,00 € WEILL s.r.o. Kremnica
1. Jún 2022
Poskytnutie finančnej dotácie na materiálne zabezpečenie športovej infraštruktúry - Fitness ihrisko
z1999g - Zmluva č. 1121/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
7 000,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Kremnica
1. Jún 2023
arboristické práce
z2220g - Zmluva č. 896/2023/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2023
7 000,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Kremnica
3. Február 2023
Zmeny nájomnej zmluvy sú uvedené v čl. 1 dodatku a týkajú sa Úvodných ustanovení, opisu nehnuteľností, predmetu zmluvy a nájomného a úhrad
z2120g - Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve zo dňa 29.04.2022
6 278,80 € ĽUPČIANKA s.r.o. Kremnica
10. Máj 2022
poskytnutie finančnej dotácie podľa č. I. zmluvy - na projekt Cechové hody kremnické 2022
z1872g - Zmluva č. 1032/2022/ODDDO o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022
6 000,00 € Banskobystrický samosprávny kraj Kremnica
10. Január 2024
pozemok v meste Kremnica, k.ú. Kremnica, p.č. EKN 2592/11 - lesný pozemok s celkovou výmerou 118 m2, list vlastníctva č. 1388
z2437g - Kúpna zmluva č. OSMM 2023/00468
5 900,00 € TOLIAR, s.r.o. Kremnica
4. Január 2023
VO na zabezpečenie predmetu zákazky: Kompostáreň Kremnica
z2106g - Mandátna zmluva
5 400,00 € LEGAL TENDER s.r.o. Kremnica
5. December 2022
konzultačné a poradenské služby v oblasti Euroconsultingu - podanie žiadosti o NFP na obnovu Zechenterovho domu
z2088g - Zmluva o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb
5 000,00 € EU Consulting, s.r.o. Kremnica
3. November 2022
- audit individuálnej účtovnej závierky - audit konsolidovanej účtovnej závierky
z2075g - Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
4 680,00 € EKO-AUDIT, s.r.o. Kremnica
9. Máj 2022
prenájom nehnuteľnosti o výmere 302 m2 v časti, na ktorej sa nachádza Zberný dvor - Horná Ves - čl. I
z1871g - Nájomná zmluva
4 309,54 € ĽUPČIANKA s.r.o. Kremnica
16. Máj 2023
poskytnutie dotácie - Elektrická energia sociálnych buniek na Skalke
z2202g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 13/2023
3 949,00 € Mestský klub lyžiarov Kremnica
18. December 2023
kúpa Samonakladací sypač - VOLANT Grabowscy
z2423g - Kúpna zmluva č. OEaPA 2023/00216
3 200,00 € Vojtech Budznák Kremnica
5. Apríl 2022
nájom strojov a zariadení v prílohe č. 1 zmluvy
z1857g - Nájomná zmluva
3 166,67 € Mestské lesy Kremnica s.r.o. Kremnica
22. Marec 2023
nájom strojov a zariadení podľa prílohy zmluvy
z2149g - Nájomná zmluva
3 166,67 € Mestské lesy Kremnica s.r.o. Kremnica
12. Máj 2022
poskytnutie finančných prostriedkov na materiálno-technické vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techni
z1888g - Zmluva č. 322 1095 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochana SR Kremnica
9. Máj 2023
poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - oprav y nákup náhradných dielov na hasičskú techniku
z2184g - Zmluva č. 3231123 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochana SR Kremnica
2. Apríl 2024
poskytnutie dotácie
z2497g - Zmluva č. 324 1143 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky
3 000,00 € Dobrovoľná požiarna ochana SR Kremnica
10. Apríl 2024
uskutočnenie a spracovanie auditu súčasného stavu odberu Komodít realizácia samotného vyhľadania a odporúčania najvhodnejšieho dodávateľa Komodity
z2506g - Mandátna zmluva č. 2024/P000014 - obstaranie plynu na roky 2025-2026
2 990,00 € ANSVO ANS, s.r.o. Kremnica
22. Apríl 2022
k.ú. Kremnica, novovzniknutý pozemok p.č. CKN 3404/2 - zastavaná plocha a nádvorie s výmerou 298 m2, v podiele 1/1
z1862g - Kúpna zmluva č OSMM 2022/00095
2 980,00 € Ing. Peter Višňovský a manž. Jarmila Kremnica
16. Máj 2023
poskytnutie dotácie - 100. výročie futbalu v Kremnici
z2197g - Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Kremnica č. EO 06/2023
2 700,00 € Športový klub futbalu Kremnica