Centrálny register zmlúv

Obec Košické Oľšany

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
4. Apríl 2022
Dotatok č. 1
18/2022
0,00 € Strabag s.r.o. Obec Košické Oľšany
13. Apríl 2022
Dodatok č. 1
20/2022
0,00 € Úrad vlády SR Obec Košické Oľšany
28. Apríl 2022
Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve
23/2022
0,00 € Kosit East s.r.o. Obec Košické Oľšany
17. Máj 2022
Dodatok č. 2 k licenčnej zmluve na distribúciu programových služieb
25/2022
0,00 € Markíza - Slovakia spol. s.r.o. Obec Košické Oľšany
22. Jún 2022
Dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny
32/2022
0,00 € Východoslovenská energetika a.s. Obec Košické Oľšany
28. Jún 2022
Zmluva o bežnom účte
34/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Košické Oľšany
28. Jún 2022
Zmluva o bežnom účte
35/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Košické Oľšany
3. August 2022
Zmluva o grantovom účte
38/2022
0,00 € Prima banka Slovensko, a.s. Obec Košické Oľšany
20. September 2022
Dodatok č.3 k Zmluve o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve č. Z1001AVK003
41/2022
0,00 € Kosit East s.r.o. Obec Košické Oľšany
21. Október 2022
Dohoda č.22/41/010/62 uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods.5 písm. b), ods. 11, § 26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
43/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Košické Oľšany
25. Október 2022
Zmluva o spolupráci
44/2022
0,00 € Úrad vlády Slovenskej republiky Obec Košické Oľšany
14. November 2022
Dohoda č. 22/41/012/11
45/2022
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Košické Oľšany
12. December 2022
Zmluva o zabezpečení triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu
49/2022
0,00 € Kosit a.s. Obec Košické Oľšany
18. Január 2023
Dohoda č. 23/41/012/6
2/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Košické Oľšany
3. Marec 2023
Dodatok č.5 k zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov
09/2023
0,00 € NATUR-PACK a.s. Obec Košické Oľšany
21. Apríl 2023
Dohoda č.23/41/054/814 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci
18/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Košické Oľšany
27. Apríl 2023
Dohoda č.23/41/054/289 o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa v rámci národného projektu - Aktivácia a zaškolenie ZUoZ
20/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Košické Oľšany
1. Jún 2023
Dodatok č.1 k dohode číslo 23/41/054/289 zo dňa 23.3.2023
27/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Košice Obec Košické Oľšany
4. Júl 2023
Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať č. RA-SNCA/20200683
34/2023
0,00 € Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby Obec Košické Oľšany
28. Júl 2023
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve
38/2023
0,00 € ÚDI Košice s.r.o. Obec Košické Oľšany