Centrálny register zmlúv

Obec Vyšné Nemecké

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
13. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí fin. príspevku /Zvládnutie hu. Krízy v pohraničí/
01122022
8 000,00 € Nadácia SPP Obec Vyšné Nemecké
13. Máj 2022
Zmluva o poskytnuti peňažného daru
Na-055-2022
5 000,00 € Nadácia Slovenskej sporiteľne Obec Vyšné Nemecké
13. Máj 2022
Dod. Č. 1 k zmluve o dielo-detské ihrisko
01/2021
0,00 € Verime v Zábavu, s.r.o. Obec Vyšné Nemecké
13. Máj 2022
Poistná zmluva
2408487295
0,00 € GENERALI Bratislava Obec Vyšné Nemecké
17. Máj 2022
Zmluva o poskytnutí dotácie
1467612022-M ODPD
0,00 € Ministerstvo priáce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Obec Vyšné Nemecké
7. Jún 2022
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - Parkovisko pred obecným úradom
IROP-CLLD-R026-512-006-009
0,00 € Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z Obec Vyšné Nemecké
17. Jún 2022
Zmluva o výkone štatutárneho auditu na rok 2022
8/2022
0,00 € lng. Marta Nachtmannová Obec Vyšné Nemecké
27. Jún 2022
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obci č. O 15/2021
Dodatok č. 3
0,00 € 1. východoslovenská OZV, s.r.o. Obec Vyšné Nemecké
30. Jún 2022
DODATOK č. 1 k zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-R026-512-006-009 zo dňa 6.6.2022
IROP-CLLD-R026-D1-512-006-009
0,00 € Miestna akčná skupina Zemplín pod Vihorlatom, o.z Obec Vyšné Nemecké
21. September 2022
Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
2408487295
0,00 € GENERALI Bratislava Obec Vyšné Nemecké
24. Október 2022
Zmluva o poskytnutí NFP - výstavba detského ihriska
309070BD19
0,00 € Pôdohospodárska platobná agentúra Obec Vyšné Nemecké
30. November 2022
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalových výrobkov v obcí č. O 15/2021
Dodatok č. 4
0,00 € 1. východoslovenská OZV, s.r.o. Obec Vyšné Nemecké
9. December 2022
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
1/2023
0,00 € FÚRA s.r.o. Obec Vyšné Nemecké
9. December 2022
Zmluva o prevode výpočtovej techniky
ZLP-VT-2021-0690
0,00 € DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS) Obec Vyšné Nemecké
10. Február 2023
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovak Telekom a.s.
1-803591489813
0,00 € Slovak Telekom, a.s Obec Vyšné Nemecké
22. Február 2023
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2018-02-21vsl
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2018-02-21vsl
0,00 € TOPSET Solutions s.r.o. Obec Vyšné Nemecké
4. Apríl 2023
Poistná zmluva skupinového úrazového poistenia
2408951907
0,00 € Generali Poist'ovfia Obec Vyšné Nemecké
18. Máj 2023
Zmluva o poskytovaní právnych služieb
4/2023
0,00 € Advokátska kancelária, JUDr. Juraj Kus, advokát Obec Vyšné Nemecké
19. Jún 2023
Zmluva o výkone štatutárneho auditu na rok 2023, 2024, 2025
24/2023
0,00 € Ing. Marta Nachtamnnová Obec Vyšné Nemecké
19. Jún 2023
Povinné zmluvné poistenie
2409019027
0,00 € GENERALI Bratislava Obec Vyšné Nemecké