Centrálny register zmlúv

Mesto Rožňava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
28. Marec 2023
Dohoda o spolupráci
153/2023
0,00 € Mesto Rožňava Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
28. Marec 2023
Dohoda o spolupráci
154/2023
0,00 € Mesto Rožňava Zväz maďarských pedagógov na Slovensku
29. Marec 2023
Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve na realizáciu zberu alebo výkupu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu č. 05 23 03
155/2023
0,00 € Brantner Gemer s.r.o. Mesto Rožňava
30. Marec 2023
Zmluva o združenej dodávke elektriny
162/2023
0,00 € Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mesto Rožňava
30. Marec 2023
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Zmluvy o zriadení vecného bremena)
159/2023
0,00 € Mesto Rožňava Východoslovenská distribučná, a.s.
30. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
166/2023
0,00 € Mesto Rožňava Yurii Rogozhkin
31. Marec 2023
Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi
165/2023
0,00 € Mesto Rožňava Valerii Kovernyk
6. Apríl 2023
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. na kalendárny rok 2023
175/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava Mesto Rožňava
6. Apríl 2023
Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. na kalendárny rok 2023
176/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava Mesto Rožňava
12. Apríl 2023
Darovacia zmluva č. 0605/2022/DZI/001
177/2023
0,00 € Mesto Rožňava Katolícka základná škola s materskou školou sv. Jána Nepomuckého
19. Apríl 2023
Dodatok č. 29 ku Zmluve o nájme č. 6/2001
256/2023
0,00 € Mesto Rožňava Mestské lesy Rožňava, s.r.o.
19. Apríl 2023
Dodatok č. N20200113011D05 k Zmluve o spolupráci č 4/2020
170/2023
0,00 € Mesto Rožňava Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia
19. Apríl 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou MOS pre obec a poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou MOS obci
259/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava Mesto Rožňava
20. Apríl 2023
Dohoda o zabezpečení podmienok na vykonávanie aktivácie a zaškolenia za účelom získania a obnovy pracovných návykov a o poskytnutí príspevku na vykonávanie aktivácie u zamestnávateľa
258/2023
0,00 € Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava Mesto Rožňava
27. Apríl 2023
Dohoda o vzájomnom započítaní pohľadávok
271/2023
0,00 € Mesto Rožňava OTVOR DVOR OZ
28. Apríl 2023
Dohoda o skončení platnosti a účinnosti Zmluvy o dielo
285/2023
0,00 € PKVK-stav, s.r.o. Mesto Rožňava
2. Máj 2023
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve a zmluve o zriadení vecného bremena
300/2023
0,00 € Mesto Rožňava Ing. Malvína Dudášová
5. Máj 2023
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
306/2023
0,00 € Ing. Zuzana Štefanová Mesto Rožňava
5. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
310/2023
0,00 € Mesto Rožňava Základná škola, Zlatá 2, Rožňava
5. Máj 2023
Zmluva o spolupráci
311/2023
0,00 € Mesto Rožňava Základná škola