Centrálny register zmlúv

Mesto Trebišov

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
31. Január 2024
Dodatok č. 18 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 52/2019 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, v znení Dodatku č. 17 zo dňa 25.10.2023
CRZ/88/2024
0,00 € Mesto Trebišov Otília Parůžková
31. Január 2024
Dodatok č. 21 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 49/2019 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 28.06.2019, v znení Dodatku č. 20 zo dňa 25.10.2023
CRZ/89/2024
0,00 € Mesto Trebišov Mária Ostrožovičová
31. Január 2024
Dodatok č. 22 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 39/2018 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 27.09.2018, v znení Dodatku č. 21 zo dňa 25.10.2023
CRZ/90/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ľubomír Mazurkovič
31. Január 2024
Dodatok č. 17 k Zmluve o poskytnutí ubytovania č. 59/2019 v Mestskej sociálnej ubytovni, Dopravná 2107/1, 075 01 Trebišov, zo dňa 20.12.2019, v znení Dodatku č. 16 zo dňa 25.10.2023
CRZ/86/2024
0,00 € Mesto Trebišov Ladislav Beneš
28. Január 2024
Zmluva o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu
CRZ/85/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Mesto Trebišov
28. Január 2024
Zmluva o poskytovaní služieb
CRZ/84/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Mesto Trebišov
27. Január 2024
Zmluva o výpožičke
CRZ/83/2024
0,00 € Mesto Trebišov Helena Horváthová
26. Január 2024
Kolektívna zmluva pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme
CRZ/82/2024
0,00 € Základná organizácia OZ pri Mestskom úrade v Trebišove Mesto Trebišov
26. Január 2024
Dodatok č. 3 k Dohode o cene za poskytované služby na základe zmluvy o obstaraní zberu a prepravy komunálneho odpadu zo dňa 26.03.2021
CRZ/81/2024
0,00 € Technické služby mesta Trebišov Mesto Trebišov
20. Január 2024
Zmluva o nájme
CRZ/80/2024
210,00 € Mesto Trebišov Obecný futbalový klub Hatalov
20. Január 2024
Zmluva o nájme
CRZ/79/2024
210,00 € Mesto Trebišov Futbalový klub v Nižnom Žipove
17. Január 2024
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena
CRZ/78/2024
0,00 € Mesto Trebišov CASSOVIA REALITAS Košice s.r.o.
15. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
CRZ/77/2024
17 280,00 € Mesto Trebišov Štart Trebišov
15. Január 2024
Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka
CRZ/76/2024
0,00 € Bytový podnik Trebišov, s.r.o. Mesto Trebišov
15. Január 2024
Dodatok č. 8 k Zmluve o platení úhrady za sociálnu službu
CRZ/75/2024
0,00 € VIA LUX – Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Mesto Trebišov
15. Január 2024
Príkazná zmluva
CRZ/74/2024
100,00 € Erika Peter Mesto Trebišov
15. Január 2024
Zmluva o spracúvaní osobných údajov
CRZ/73/2024
0,00 € ParticipationLab, s.r.o. Mesto Trebišov
15. Január 2024
Zmluva o prevádzkovaní webhostingových služieb
CRZ/72/2024
700,00 € ParticipationLab, s.r.o. Mesto Trebišov
11. Január 2024
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
CRZ/71/2024
1 993 787,59 € Ministerstvo dopravy SR Mesto Trebišov
10. Január 2024
Zmluva o poskytnutí dotácie
CRZ/70/2024
17 280,00 € Mesto Trebišov Športový klub ZEMPLÍN Trebišov