Centrálny register zmlúv

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava

Zoznam zmlúv

Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách.

Zverejnené
Názov zmluvy / Č. zmluvy
Cena
Dodávateľ
Objednávateľ
17. August 2022
Nákup svietidiel verejného osvetlenia - Balík 02
MAGTS2200283
6 000 000,00 € Signify Slovakia s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
14. Júl 2022
Predmetom dodatku č. MAGSP2200031 je navýšenie pôvodnej hodnoty Rámcovej dohody č. MAGSP1900002 zo sumy 32 264 141,72 EUR bez DPH na sumu 37 100 536,56 EUR bez DPH v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) ZVO.
MAGSP2200031
5 803 673,81 € Pittel + Brausewetter s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
14. Február 2023
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
MAGTS2300016
5 753 922,00 € Technické siete Bratislava, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
10. November 2023
Rámcová dohoda na nákup parkovacích automatov (on street) na základe ukončeného VO v počte 500ks. Dohoda obsahuje aj poskytovanie servisu na 24m (v cene tovaru) + 72m (pozáručný a platený servis).
MAGTS2300284
5 529 000,00 € Saba Parking SK s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
21. December 2022
Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo MAGSP1900005
MAGSP2200070
5 323 942,01 € Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava
30. November 2023
Zmluva o združenej dodávke elektiky pre Hlavné mesto SR BA
MAGTS2300348
4 547 756,97 € G&E Trading, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
24. Júl 2023
Dohoda o urovnaní
MAGTS2300177
4 500 000,00 € EQUIS INVEST, s. r. o. Hlavné mesto SR Bratislava
6. Máj 2022
Rámcová dohoda MAGSP2200017 na "Bežné opravy a údržby nehnuteľného a hnuteľného majetku hlavného mesta"
MAGSP2200017
3 600 000,00 € ENCOREX, s.r.o., Martiny, s.r.o., FENSTER HAUS, a.s. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
16. August 2022
Rozšírenie Harmincova 4-pruh - výstavba
MAGSP2200050
3 551 673,29 € STRABAG s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
22. November 2022
Zmluva + prílohy https://josephine.proebiz.com/sk/tender/18219/summary
MAGSP2200072
3 239 028,34 € NOPE a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
28. September 2022
Rámcová dohoda " Bežné opravy a údržby bytov a bytových domov hlavného mesta " s prepokladom trvania 24 mesiacov, alebo do vyčerpania finančného limitu.
MAGSP2200062
3 120 000,00 € JOMAKSTAV, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
26. Marec 2024
Dodatok č.17 k ZoD NSMHD2- Predĺženie Lehoty výstavby
MAGSP2400013
2 904 349,20 € ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka Hlavné mesto SR Bratislava
13. Október 2023
Kúpna zmluva č. 04 88 0689 23 00, ktorej predmetom je predaj pozemkov v k. ú. Petržalka, zapísaných na LV č. 1748, a to parc. č. 967 a parc. č. 968/2 kupujúcemu - OA IK Bratislava.
048806892300
2 850 000,00 € Obchodná akadémia Imricha Karvaša, Hrobákova 11, Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava
17. Máj 2023
RD - Rozvoj, prevádzka a údržba Metropolitnej optickej siete v Bratislave
MAGTS2300099
2 760 000,00 € K4FIN, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava
16. August 2023
Zmluva č. 001-NNB/2023 o poskytnutí dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov
SNBZPD000001
2 735 840,00 € Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky Hlavné mesto SR Bratislava
10. November 2023
Rámcová dohoda MAGTS2300293 - Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
MAGTS2300293
2 730 000,00 € SLOVNAFT, a.s. Hlavné mesto SR Bratislava
14. Apríl 2022
Dodatok č.1 č. MAG 127786/2022 k Zmluve o spolupráci č. MAG 7895/2022 vo vzťahu k projektu „AGADU“
MAG 127786/2022
2 664 283,05 € AGADU s.r.o. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
21. December 2022
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo MAGSP1900005
MAGSP2200067
2 636 457,22 € Metrostav a.s. - organizačná zložka Bratislava Hlavné mesto SR Bratislava
11. September 2023
Záložná zmluva Metro č. 100_122_2023
SNBZZU22001
2 426 170,00 € Štátny fond rozvoja bývania Hlavné mesto SR Bratislava
9. Jún 2023
ZoD Rekonštrukcia objektu NKP ZUŠ Panenská 11 - Dom hudby, III. ETAPA.
MAGSP2300018
2 403 333,24 € HIMBUILDING, s.r.o. Hlavné mesto SR Bratislava